Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 7 februari 2018 - Straatsburg

21. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprole, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin en teflubenzuron in of op bepaalde producten (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - termijn : 20 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl en triclopyr in of op bepaalde producten (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - termijn : 20 maart 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van het sectorale referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijk, sectorale milieuprestatie-indicatoren en benchmarks voor topprestaties voor de overheidssector, in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - termijn : 20 april 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende rectificatie van de Poolse taalversie van Verordening (EU) nr. 1321/2014 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - termijn : 22 april 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van Verordening (EU) nr. 546/2011 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat uniforme beginselen voor de evaluatie en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen betreft (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - termijn : 17 april 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI, IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - termijn : 25 april 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid