Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg

21. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acibenzolar-S-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, bixafén, chlorantraniliprol, deltametrín, flonikamid, fluazifop-P, izofetamid, metrafenón, pendimetalín a teflubenzurón v určitých produktoch alebo na nich (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - lehota: 20. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórpyrifosu, chlórpyrifos-metylu a triklopyru v určitých produktoch alebo na nich (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - lehota: 20. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore verejnej správy podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - lehota: 20. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje poľské znenie nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - lehota: 22. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - lehota: 17. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI, IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - lehota: 25. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia