Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 4.Състав на Европейския парламент (разискване)
 5.Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  
7.1.Предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Европейския парламент (Ришард Чарнецки) (гласуване)
  
7.2.Състав на Европейския парламент (гласуване)
  
7.3.Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (гласуване)
  
7.4.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Борба срещу дискриминацията спрямо граждани на ЕС, принадлежащи към малцинства, в държавите - членки на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Представяне на възражения срещу делегиран акт: Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети държави (гласуване)
  
7.7.Нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Състав на комисиите
 13.Последиците за европейските граждани от нарастващите социално-икономически неравенства (разискване по актуални въпроси)
 14.Реформа на избирателното право на Европейския съюз (разискване)
 15.Заплахи за принципите на правовата държава, произтичащи от реформата на съдебната система в Румъния (разискване)
 16.Гаранционен фонд за външни дейности ***I - Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I
 17.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 18.Свиващото се пространство за гражданското общество (разискване)
 19.Положението на жените – защитници на правата на човека и подкрепата за тях от страна на ЕС (разискване)
 20.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 21.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 22.Внесени документи
 23.Трансфери на бюджетни кредити
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Европейския парламент (Ришард Чарнецки)
Протокол (204 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от гласувания (84 kb) Резултати от поименно гласуване (1331 kb) Приложение 1 (7 kb) 
 
Протокол (88 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (32 kb) Резултати от поименно гласуване (113 kb)    
 
Протокол (332 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (518 kb) Резултати от поименно гласуване (1467 kb)    
Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност