Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 4.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)
 5.Αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνόδου
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Πρόωρη λήξη καθηκόντων Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  
7.2.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  
7.3.Αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)
  
7.4.Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Πορτογαλία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Προστασία των μειονοτήτων και απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Αντίρρηση σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξη: Προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου (ψηφοφορία)
  
7.7.Μηδενική ανοχή στο θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνόδου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Σύνθεση των επιτροπών
 13.Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στους ευρωπαίους πολίτες Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 14.Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Κίνδυνοι για το κράτος δικαίου από τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της Ρουμανίας (συζήτηση)
 16.Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις ***I - Εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης ***I
 17.Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
 18.Συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών (συζήτηση)
 19.Η κατάσταση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξή τους από την ΕΕ (συζήτηση)
 20.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 21.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 22.Κατάθεση εγγράφων
 23.Μεταφορές πιστώσεων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Πρόωρη λήξη καθηκόντων Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ryszard Czarnecki)
Συνοπτικά πρακτικά (206 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (84 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1331 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (35 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (102 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (334 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (525 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1363 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου