Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 293kWORD 82k
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 4.Euroopa Parlamendi koosseis (arutelu)
 5.Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  
7.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi (Ryszard Czarnecki) ametiaja ennetähtaegne lõpetamine (hääletus)
  
7.2.Euroopa Parlamendi koosseis (hääletus)
  
7.3.Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine (hääletus)
  
7.4.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamine Portugaliga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.Vähemuste kaitse ja mittediskrimineerimine ELi liikmesriikides (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.6.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamine suure riskiga kolmandate riikide nimekirja (hääletus)
  
7.7.Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamendikomisjonide koosseis
 13.Suureneva sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse tagajärjed Euroopa kodanikele (temaatiline arutelu)
 14.Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine (arutelu)
 15.Rumeenia õigussüsteemi reformist tulenev oht õigusriigi põhimõttele (arutelu)
 16.Välistegevuse tagatisfond ***I - ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I
 17.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (arutelu)
 18.Kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemine (arutelu)
 19.Naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt (arutelu)
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 22.Esitatud dokumendid
 23.Assigneeringute ümberpaigutamine
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Parlamendi asepresidendi (Ryszard Czarnecki) ametiaja ennetähtaegne lõpetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (2018/2560(RSP))

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Igor Šoltes ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (B8-0096/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel: Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (B8-0098/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel: Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (B8-0099/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel: Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (B8-0102/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel: Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (B8-0105/2018);

—   Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel: Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (B8-0106/2018).

II.   Hukkamised Egiptuses (2018/2561(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Željana Zovko ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel: Hukkamised Egiptuses (B8-0109/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel: Hukkamised Egiptuses (B8-0111/2018);

—   Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Klaus Buchner, Bodil Valero ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel: Hukkamised Egiptuses (B8-0112/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel: Hukkamised Egiptuses (B8-0113/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel: Hukkamised Egiptuses (B8-0114/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri j Isabella De Monte fraktsiooni S&D nimel: Hukkamised Egiptuses (B8-0115/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel: Hukkamised Egiptuses (B8-0116/2018).

III.   Laste orjus Haitis (2018/2562(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Branislav Škripek ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Laste orjus Haitis (B8-0100/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes ja Ernest Urtasun, fraktsiooni Verts/ALE nimel et Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo: Laste orjus Haitis (B8-0101/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel: Laste orjus Haitis (B8-0104/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel: Laste orjus Haitis (B8-0107/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel: Laste orjus Haitis (B8-0108/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, João Ferreira, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel: Laste orjus Haitis (B8-0110/2018).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

Parlamendi president teatas, et ta on saanud fraktsioonilt PPE taotluse panna hääletusele ENVI-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Raportöör: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), teatavaks tehtud esmaspäeva, 5. veebruari 2018. aasta protokollis (5.2.2018 protokollipunkt 10).

Parlamendi president on saanud ka fraktsioonidelt ENF ja EFDD taotluse panna hääletusele LIBE-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Raportöör: Daniel Dalton (A8-0018/2018), teatavaks tehtud esmaspäeva, 5. veebruari 2018. aasta protokollis (5.2.2018 protokollipunkt 10).

Hääletus toimub homme.

Parlamendi president teatas, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või ühelt või mitmelt fraktsioonilt taotlusi institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuste kohta, mis tehti teatavaks esmaspäeva, 5. veebruari 2018. aasta protokollis (5.2.2018 protokollipunkt 10).

ECON- ja JURI-komisjonid said seega alustada läbirääkimisi pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumist.


4. Euroopa Parlamendi koosseis (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi koosseisu kohta [2017/2054(INL)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira tutvustasid raportit.

Sõna võtsid György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant ja Michaela Šojdrová.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Hilde Vautmans, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Michaela Šojdrovále, kes vastas sellele, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nuno Melo, ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios ja Anneli Jäätteenmäki.

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2018 protokollipunkt 7.2.


5. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamise kohta [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Esteban González Pons tutvustas raportit.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Pedro Silva Pereira fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Danuta Maria Hübner, Enrique Guerrero Salom, Helmut Scholz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Florent Marcellesi, Paulo Rangel ja Nuno Melo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Esteban González Pons.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2018 protokollipunkt 7.3.

(Istung katkestati kell 11.47.)

(Parlament kogunes kuulama 2017. aasta Nobeli rahupreemia pälvinud Rahvusvahelise Tuumarelvade Kaotamise Kampaania (ICAN) esindaja kõnet.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


6. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.18.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Euroopa Parlamendi asepresidendi (Ryszard Czarnecki) ametiaja ennetähtaegne lõpetamine (hääletus)

Esimeest konverentsi otsuse ettepanek vastavalt kodukorra artiklile 21: Euroopa Parlamendi asepresidendi (Ryszard Czarnecki) ametiaja ennetähtaegne lõpetamine (5.2.2018 protokollipunkt 5)

(Parlamendi koosseisu enamus ja antud häälte 2/3 enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)
Salajane hääletus (kodukorra artikli 180a lõige 2)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (7.2.2018 protokollilisa 1)

Parlamendi president täpsustas, et vastavalt kodukorra artikli 178 lõikele 3 võetakse kahekolmandikulise enamuse kindlakstegemiseks antud häälte lugemisel arvesse ainult poolt- ja vastuhääli.

Sõna võtsid Ryszard Antoni Legutko, kes vaidlustas sellise häälte lugemise meetodi kohaldamise käesoleva hääletuse puhul, sest see toimub kodukorra artikli 21 alusel (president kinnitas artikli 178 kohaldatavust selle hääletuse suhtes), ja AFCO-komisjoni liige Richard Corbett, kes toetas viisi, kuidas president tõlgendab artiklit 178.

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud


7.2. Euroopa Parlamendi koosseis (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi koosseisu kohta [2017/2054(INL)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0029)

Sõnavõtud

—   Mercedes Bresso, Brando Benifei, James Carver, Roberto Gualtieri ja Julia Reid, kes taotles eksituse tõttu artikli 5 (originaaltekst) uuesti hääletusele panemist (president võttis taotluse arvesse)


7.3. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamise kohta [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0030)

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident


7.4. Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamine Portugaliga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Portugalis [13308/2017 - C8-0419/2017- 2017/0821(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0031)


7.5. Vähemuste kaitse ja mittediskrimineerimine ELi liikmesriikides (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele Cecilia Wikström PETI komisjoni nimel vähemuste kaitse ja mittediskrimineerimise kohta ELi liikmesriikides (2017/2937(RSP)) (B8-0064/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0032)


7.6. Vastuväide delegeeritud õigusaktile: Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamine suure riskiga kolmandate riikide nimekirja (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3 Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjoni 13. detsembri 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, seoses Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamisega lisa punktis I toodud tabelisse (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

—   Věra Jourová (komisjoni liige) ja Marie-Christine Vergiat (raportöör) enne hääletust.


7.7. Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0068/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0033)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Notis Marias, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke ja Daniel Hannan

Raport: Esteban González Pons - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Jasenko Selimovic

Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Jonathan Arnott.

°
° ° °

Sõna võtsid Danuta Jazłowiecka hääletuste selgituse korralduse teemal (president andis selgitusi) ja Jonathan Arnott Euroopa Parlamendi asepresidendi (Ryszard Czarnecki) ametiaja ennetähtaegse lõpetamiseteemal (president katkestas sõnavõtu, sest sel teemal ei ole hääletuse selgitused lubatud).


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.27.)


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ENF taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

Terrorismi käsitlev erikomisjon: André Elisseni asemel Dominique Martin

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


13. Suureneva sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse tagajärjed Euroopa kodanikele (temaatiline arutelu)

Suureneva sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse tagajärjed Euroopa kodanikele (2018/2558(RSP))

Sõna võttis Udo Bullmann, kes juhatas sisse fraktsiooni S&D taotlusel korraldatud arutelu.

Sõna võtsid Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid David Casa fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez ja Michaela Šojdrová.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


14. Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus, mille (O-000099/2017) esitas(id) Danuta Maria Hübner AFCO komisjoni nimel nõukogule: Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

Danuta Maria Hübner esitas küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Jo Leinen esitas küsimuse.

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jo Leinen, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Bernd Lucke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elmar Brok, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Claudia Țapardel, Ruža Tomašić ja Ramón Jáuregui Atondo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Max Andersson, Notis Marias ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


15. Rumeenia õigussüsteemi reformist tulenev oht õigusriigi põhimõttele (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rumeenia õigussüsteemi reformist tulenev oht õigusriigi põhimõttele (2018/2512(RSP))

Sõna võtsid Dan Nica ja Sophia in 't Veld arutelu korraldamise teemal (president märkis, et nõukogu esindaja on kohal ja arutelu võib toimuda).

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, Traian Ungureanu, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Claudia Țapardel, ja Ioan Mircea Paşcu.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés ja Cristian Dan Preda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Victor Boştinaru.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel ja Andi Cristea.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


16. Välistegevuse tagatisfond ***I - ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial tutvustas raporteid.

Sõna võttis Nirj Deva (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) ja Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president).

Sõna võtsid Eduard Kukan (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Isabelle Thomas fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, André Elissen, Eleftherios Synadinos ja Paul Rübig.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Nicola Caputo.

Sõna võtsid Werner Hoyer, Jyrki Katainen ja Eider Gardiazabal Rubial.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 12.7 ja 8.2.2018 protokollipunkt 12.8.


17. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (arutelu)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta [2017/2071(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Eider Gardiazabal Rubial tutvustas raportit.

Sõna võttis Luděk Niedermayer (ECON-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ivana Maletić (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Nedzhmi Ali fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, José Manuel Fernandes, John Howarth, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Karol Karski, Bas Eickhout, David Coburn, Bogusław Liberadzki, Rosa D'Amato ja Diane James.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Jyrki Katainen, Werner Hoyer ja Eider Gardiazabal Rubial.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.9.


18. Kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemine (201/2529(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward ja Notis Marias.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


19. Naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000102/2017), mille esitas(id) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Rosa Estaràs Ferragut fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Domènech fraktsiooni Verts/ALE nimel, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale – naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt (2017/2531(RSP)) (B8-0004/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000101/2017), mille esitas(id) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Rosa Estaràs Ferragut fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Domènech fraktsiooni Verts/ALE nimel, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel komisjonile – naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt (2017/2531(RSP)) (B8-0003/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Liliana Rodrigues, Arne Gericke, Ángela Vallina, Ernest Urtasun ja Izaskun Bilbao Barandica esitasid küsimused.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimustele komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni nimel.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Pina Picierno fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Csaba Sógor, Inés Ayala Sender, Lola Sánchez Caldentey ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Caterina Chinnici.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


20. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2017/86 (millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres) kreekakeelset versiooni (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisa seoses 2014., 2015. ja 2016. aastal registreeritud uute sõiduautode massi muutumisega (EMPs kohaldatav tekst) (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 23. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad menetlusi kolmandas riigis asutatud finantssektoriväliste vastaspooltega tehtavate tehingute väljajätmiseks krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõudest (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 24. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus kohaldatava süsteemi kohta ehitustöödel kasutatavate ning inimeste kõrgelt kukkumist takistavate või seda peatavate ankurdusseadmete toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 25. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega) hispaaniakeelset teksti (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 23. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/127 seoses jätkupiimasegu valgusisalduse nõuetega (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 29. jaanuarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Komisjoni otsus võtta tagasi järgmine delegeeritud õigusakt:

- Komisjoni 25. septembri 2017. aasta delegeeritud määruse (C(2017)06261), (millega parandatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega) hispaaniakeelset teksti) tagasivõtmine - (C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Kättesaamise kuupäev: 18. jaanuar 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


21. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses atsibensolaar-S-metüüli, bensovindiflupüüri, bifentriini, biksafeeni, kloorantraniliprooli, deltametriini, flonikamiidi, fluasifop-P, isofetamiidi, metrafenooni, pendimetaliini ja teflubensurooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - tähtaeg: 20. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kloropürifossi, metüülkloropürifossi ja triklopüüri jääkide piirnormidega (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - tähtaeg: 20. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus avaliku halduse sektori parimaid keskkonnajuhtimistavasid, keskkonnatoime näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid sisaldava võrdlusdokumendi kohta, mis on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - tähtaeg: 20. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse määruse (EL) nr 1321/2014 (õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta) poolakeelset versiooni (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - tähtaeg: 22. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega parandatakse komisjoni määrust (EL) nr 546/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtsete põhimõtetega (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - tähtaeg: 17. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI, IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS)) IV lisa (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - tähtaeg: 25. aprill 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


22. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-01/C/18 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-02/C/18 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


23. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artiklitele 27 ja 179 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamise DEC 34/2017 – III jagu – Komisjon heakskiitmisest.

Vastavalt finantsmääruse artiklitele 27 ja 179 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 34/2017 – III jagu – Komisjon.

Vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamistele V/AB-01/C/18 ja V/AB-02/C/18.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 617.443/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.16.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


1. lisa - Euroopa Parlamendi asepresidendi (Ryszard Czarnecki) ametiaja ennetähtaegne lõpetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Fontana, Kappel, Lebreton, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Pretzell, Rebega, Stuger, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika