Zoznam 
Zápisnica
PDF 304kWORD 84k
Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 4.Zloženie Európskeho parlamentu (rozprava)
 5.Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Hlasovanie
  
7.1.Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu (Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  
7.2.Zloženie Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  
7.3.Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (hlasovanie)
  
7.4.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Ochrana a nediskriminácia menšín v členských štátoch EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Námietka voči delegovanému aktu: Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín (hlasovanie)
  
7.7.Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Zloženie výborov
 13.Dôsledky prehlbovania sociálno-ekonomických rozdielov pre európskych občanov (tematická rozprava)
 14.Reforma volebného práva Európskej únie (rozprava)
 15.Ohrozenie právneho štátu reformou rumunského systému justície (rozprava)
 16.Garančný fond pre vonkajšie opatrenia ***I - Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie ***I
 17.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (rozprava)
 18.Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť (rozprava)
 19.Situácia obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (rozprava)
 20.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 21.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 22.Predloženie dokumentov
 23.Presun rozpočtových prostriedkov
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu (Ryszard Czarnecki)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (2018/2560(RSP))

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Igor Šoltes a Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE, o Rusku, prípade Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (B8-0096/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski a Jan Zahradil, v mene skupiny ECR, o Rusko, prípade Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (B8-0098/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o Rusku, prípade Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (B8-0099/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o Rusku, prípade Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (B8-0102/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D, o Rusku, prípade Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (B8-0105/2018);

—   Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL, o Rusku, prípade Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (B8-0106/2018).

II.   Popravy v Egypte (2018/2561(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Željana Zovko a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, o popravách v Egypte (B8-0109/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, o popravách v Egypte (B8-0111/2018);

—   Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Klaus Buchner, Bodil Valero a Igor Šoltes, v mene skupiny Verts/ALE, o popravách v Egypte (B8-0112/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o popravách v Egypte (B8-0113/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE, o popravách v Egypte (B8-0114/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri a Isabella De Monte, v mene skupiny S&D, o popravách v Egypte (B8-0115/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL, o popravách v Egypte (B8-0116/2018).

III.   Detské otroctvo na Haiti (2018/2562(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o detskom otroctve na Haiti (B8-0100/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes et Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, a Ignazio Corrao et Fabio Massimo Castaldo, o detskom otroctve na Haiti (B8-0101/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o detskom otroctve na Haiti (B8-0104/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o detskom otroctve na Haiti (B8-0107/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Norbert Neuser, v mene skupiny S&D, o detskom otroctve na Haiti (B8-0108/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, João Ferreira, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL, o detskom otroctve na Haiti (B8-0110/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedajúci oznámil, že dostal žiadosť o hlasovanie od skupiny PPE týkajúcu sa rozhodnutia výboru ENVI začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Spravodajca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), oznámené v zápisnici z pondelka 5. februára 2018 (bod 10 zápisnice zo dňa 5.2.2018).

Predsedajúci rovnako dostal žiadosť o hlasovanie od skupín ENF a EFDD týkajúcu sa rozhodnutia výboru LIBE začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0018/2018), oznámené v zápisnici z pondelka 5. februára 2018 (bod 10 zápisnice zo dňa 5.2.2018).

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Predsedajúci oznámil, že nedostal žiadosť od poslancov alebo od jednej alebo viacerých politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, týkajúcu sa ďalších rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania oznámené v zápisnici z pondelka 5. februára 2018 (bod 10 zápisnice zo dňa 5.2.2018).

Výbory ECON a JURI mohli preto po vypršaní lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania..


4. Zloženie Európskeho parlamentu (rozprava)

Správa o zložení Európskeho parlamentu [2017/2054(INL)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira predstavili správu.

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant a Michaela Šojdrová.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hilde Vautmans, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Michaele Šojdrovej, ktorá odpovedala na otázku, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nuno Melo, a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios a Anneli Jäätteenmäki.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 7.2.2018.


5. Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (rozprava)

Správa o revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Esteban González Pons uviedol správu.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Pedro Silva Pereira v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Danuta Maria Hübner, Enrique Guerrero Salom, Helmut Scholz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Florent Marcellesi, Paulo Rangel a Nuno Melo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Esteban González Pons.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 7.2.2018.

(Rozprava bola prerušená o 11.47 h.)

(Parlament sa zhromaždil pri príležitosti prejavu zástupcu Medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní (ICAN), ktorá bola ocenená Nobelovou cenou za mier za rok 2017)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.18 h.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu (Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia Konferencie predsedov v súlade s článkom 21 rokovacieho poriadku: Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu (Ryszard Czarnecki) (bod 5 zápisnice zo dňa 5.2.2018)

(Väčšina všetkých poslancov Parlamentu a 2/3 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)
Tajné hlasovanie (článok 180a ods. 2 rokovacieho poriadku)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe k zápisnici (príloha 1 k zápisnici zo dňa 7.2.2018)

Predsedajúci spresnil, že na stanovenie 2/3 väčšiny sa v súlade s článkom 178 ods. 3 rokovacieho poriadku do počítania odovzdaných hlasov zahŕňajú iba hlasy „za“ a „proti“.

Vystúpili títo poslanci: Ryszard Antoni Legutko, ktorý bol proti tomuto spôsobu počítania tohto hlasovania, ktoré sa uskutočnilo na základe článku 21 rokovacieho poriadku (predsedajúci potvrdil uplatniteľnosť článku 178 v tomto hlasovaní), a Richard Corbett, člen výboru AFCO, ktorý podporil výklad článku 178 podaný predsedajúcim.

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý


7.2. Zloženie Európskeho parlamentu (hlasovanie)

Správa o zložení Európskeho parlamentu [2017/2054(INL)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0029)

Vystúpenia:

—   Mercedes Bresso, Brando Benifei, James Carver, Roberto Gualtieri, a Julia Reid so žiadosťou, aby sa v dôsledku chyby v zobrazovaní opätovne hlasovalo o článku 5 (pôvodný tex) (predsedajúci vyhovel žiadosti.)


7.3. Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (hlasovanie)

Správa o revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)0030)

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka


7.4. Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku [13308/2017 - C8-0419/2017- 2017/0821(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0031)


7.5. Ochrana a nediskriminácia menšín v členských štátoch EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 216 ods. 2 rokovacieho poriadku Ceciliou Wikströmovou, v mene výboru PETI, o ochrane a nediskriminácii menšín v členských štátoch EÚ (2017/2937(RSP)) (B8-0064/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0032)


7.6. Námietka voči delegovanému aktu: Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku predložili Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli a Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, o delegovanom nariadení Komisie z 13. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabuľky v bode I prílohy (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Vystúpenia:

—   Věra Jourová (členka Komisie) a Marie-Christine Vergiat (spravodajkyňa) pred hlasovaním.


7.7. Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0068/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0033)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Notis Marias, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke a Daniel Hannan

Správa: Esteban González Pons - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Notis Marias, Stanislav Polčák a Jasenko Selimovic

Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Jonathan Arnott.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Danuta Jazłowiecka, o organizácii vysvetlení hlasovania (predsedajúca poskytla spresnenia), a Jonathan Arnott na tému Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu (Ryszard Czarnecki) (predsedajúca prerušila rečníka, pretože vysvetlenia hlasovania na túto tému nie sú prípustné).


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.27 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Zloženie výborov

Predsedajúci dostal od skupiny ENF túto žiadosť o menovanie:

Osobitný výbor pre terorizmus: Dominique Martin namiesto Andrého Elissena

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


13. Dôsledky prehlbovania sociálno-ekonomických rozdielov pre európskych občanov (tematická rozprava)

Dôsledky prehlbovania sociálno-ekonomických rozdielov pre európskych občanov (2018/2558(RSP))

V rozprave vystúpil Udo Bullmann na začatie rozpravy navrhnutej skupinou S&D.

V rozprave vystúpili: Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


14. Reforma volebného práva Európskej únie (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000099/2017) ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Radu: Reforma volebného práva EÚ (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

Danuta Maria Hübner rozvinula otázku.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Jo Leinen rozvinul otázku.

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jo Leinen, Jiří Pospíšil, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Bernd Lucke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Elmar Brok, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Claudia Țapardel, Ruža Tomašić a Ramón Jáuregui Atondo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Max Andersson, Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpila Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


15. Ohrozenie právneho štátu reformou rumunského systému justície (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ohrozenie právneho štátu reformou rumunského systému justície (2018/2512(RSP))

Vystúpili títo poslanci: Dan Nica a Sophia in 't Veld o spôsobe organizácie tejto rozpravy (predsedajúci skonštatoval, že Rada je zastúpená a rozprava sa môže uskutočniť).

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Traian Ungureanu, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Claudia Țapardel, a Ioan Mircea Paşcu.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés a Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Boştinaru.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel a Andi Cristea.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


16. Garančný fond pre vonkajšie opatrenia ***I - Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie ***I

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial uviedla správy.

V rozprave vystúpil Nirj Deva (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) a Werner Hoyer (prezident EIB).

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Isabelle Thomas v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek v mene skupiny ENF, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, André Elissen, Eleftherios Synadinos a Paul Rübig.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Werner Hoyer, Jyrki Katainen a Eider Gardiazabal Rubial.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.7 a bod 12.8 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


17. Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (rozprava)

Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky [2017/2071(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Eider Gardiazabal Rubial uviedla správu.

V rozprave vystúpil Luděk Niedermayer (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpili: Werner Hoyer (prezident EIB) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ivana Maletić (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, José Manuel Fernandes, John Howarth, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Karol Karski, Bas Eickhout, David Coburn, Bogusław Liberadzki, Rosa D'Amato a Diane James.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen, Werner Hoyer a Eider Gardiazabal Rubial.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.9 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


18. Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť (201/2529(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


19. Situácia obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000102/2017) ktorú položila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Rosa Estaràs Ferragut v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez a Soraya Post v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke a Ernest Urtasun Domènech v mene skupiny Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE pre podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (2017/2531(RSP)) (B8-0004/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000101/2017) ktorú položila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Rosa Estaràs Ferragut v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez a Soraya Post v mene skupiny S&D, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Terry Reintke a Ernest Urtasun Domènech v mene skupiny Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Situácia obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (2017/2531(RSP)) (B8-0003/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Liliana Rodrigues, Arne Gericke, Ángela Vallina, Ernest Urtasun a Izaskun Bilbao Barandica rozvinuli otázky.

Věra Jourová (členka Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a v mene Komisie odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Pina Picierno v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Csaba Sógor, Inés Ayala Sender, Lola Sánchez Caldentey a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Caterina Chinnici.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


20. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje grécke znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/86, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. januára 2018

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokiaľ ide o vývoj hmotnosti nových osobných automobilov evidovaných v roku 2014, 2015 a 2016 (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. januára 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy na vylúčenie transakcií s nefinančnými protistranami usadenými v tretej krajine z požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 24. januára 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované rozhodnutie Komisie o uplatniteľnom systéme posudzovania a overovania nemennosti parametrov kotviacich zariadení používaných na stavebné práce a určených na zabránenie pádu osôb z výšky alebo na zastavenie pádu z výšky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. januára 2018

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje španielske jazykové znenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. januára 2018

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o požiadavky na bielkoviny v prípade následnej dojčenskej výživy (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. januára 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

Rozhodnutie Komisie o zrušení tohto delegovaného aktu:

- Zrušenie delegovaného nariadenia Komisie (C(2017)06261) z 25. septembra 2017, ktorým sa opravuje španielske jazykové znenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami (C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Dátum prijatia: 18. januára 2018

predložené gestorskému výboru: ITRE


21. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acibenzolar-S-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, bixafén, chlorantraniliprol, deltametrín, flonikamid, fluazifop-P, izofetamid, metrafenón, pendimetalín a teflubenzurón v určitých produktoch alebo na nich (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - lehota: 20. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórpyrifosu, chlórpyrifos-metylu a triklopyru v určitých produktoch alebo na nich (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - lehota: 20. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore verejnej správy podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - lehota: 20. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje poľské znenie nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - lehota: 22. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - lehota: 17. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI, IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - lehota: 25. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI


22. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-01/C/18 – Európsky dvor audítorov (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/C/18 – Európsky dvor audítorov (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


23. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 a článkom 179 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 34/2017 - Oddiel III - Komisia

V súlade s článkom 27 a článkom 179 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet sa rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 34/2017 - Oddiel III - Komisia

V súlade s článkom 25 ods.1nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet sa rozhodol nevzniesť námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho dvora audítorov V/AB-01/C/18 a V/AB-02/C/18.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 617.443/OJJE).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.16 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Príloha 1 - Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu (Ryszard Czarnecki)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Fontana, Kappel, Lebreton, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Pretzell, Rebega, Stuger, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia