Kazalo 
Zapisnik
PDF 294kWORD 83k
Sreda, 7. februar 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)
 4.Sestava Evropskega parlamenta (razprava)
 5.Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (razprava)
 6.Nadaljevanje seje
 7.Čas glasovanja
  7.1.Predčasno prenehanje mandata podpredsednika Evropskega parlamenta (Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  7.2.Sestava Evropskega parlamenta (glasovanje)
  7.3.Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (glasovanje)
  7.4.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Portugalskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Varstvo in nediskriminacija manjšin v državah članicah EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Nasprotovanje delegiranemu aktu: Dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije na seznam tretjih držav z visokim tveganjem (glasovanje)
  7.7.Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Sestava odborov
 13.Posledice povečevanja socialno-ekonomskih neenakosti za evropske državljane (tematska razprava)
 14.Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (razprava)
 15.Ogroženost pravne države zaradi reforme romunskega pravosodnega sistema (razprava)
 16.Jamstveni sklad za zunanje ukrepe ***I - Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije ***I
 17.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (razprava)
 18.Vse manj prostora za civilno družbo (razprava)
 19.Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU (razprava)
 20.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 21.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 22.Predložitev dokumentov
 23.Prerazporeditev sredstev
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Predčasno prenehanje mandata podpredsednika Evropskega parlamenta (Ryszard Czarnecki)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial (2018/2560(RSP))

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Igor Šoltes in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE: Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial (B8-0096/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski in Jan Zahradil v imenu skupine ECR: Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial (B8-0098/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE: Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial (B8-0099/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE: Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial (B8-0102/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D: Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial (B8-0105/2018);

—   Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL: Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial (B8-0106/2018).

II.   Usmrtitve v Egiptu (2018/2561(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Željana Zovko in Inese Vaidere v imenu skupine PPE: Usmrtitve v Egiptu (B8-0109/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski in Branislav Škripek v imenu skupine ECR: Usmrtitve v Egiptu (B8-0111/2018);

—   Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Klaus Buchner, Bodil Valero in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE: Usmrtitve v Egiptu (B8-0112/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD: Usmrtitve v Egiptu (B8-0113/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE: Usmrtitve v Egiptu (B8-0114/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri in Isabella De Monte v imenu skupine S&D: Usmrtitve v Egiptu (B8-0115/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL: Usmrtitve v Egiptu (B8-0116/2018).

III.   Suženjstvo otrok na Haitiju (2018/2562(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Branislav Škripek in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR: Suženjstvo otrok na Haitiju (B8-0100/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE ter Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo: Suženjstvo otrok na Haitiju (B8-0101/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE: Suženjstvo otrok na Haitiju (B8-0104/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE: Suženjstvo otrok na Haitiju (B8-0107/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Norbert Neuser v imenu skupine S&D: Suženjstvo otrok na Haitiju (B8-0108/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, João Ferreira, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL: Suženjstvo otrok na Haitiju (B8-0110/2018).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je od skupine PPE prejel zahtevo za glasovanje o odločitvi odbora ENVI, da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter poročanje o njih (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Poročevalec: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), napovedano v zapisniku v ponedeljek, 5. februarja 2018 (točka 10 zapisnika z dne 5.2.2018).

Predsednik je od skupin ENF in EFDD prejel tudi zahtevo za glasovanje o odločitvi odbora LIBE, da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0018/2018), napovedano v zapisniku v ponedeljek, 5. februarja 2018 (točka 10 zapisnika z dne 5.2.2018).

Glasovanje bo potekalo jutri.

Predsednik je sporočil, da ni prejel zahteve skupine poslancev oziroma ene ali več političnih skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, v zvezi z drugimi odločitvami za začetek medinstitucionalnih pogajanj, napovedanih v zapisniku v ponedeljek, 5. februarja 2018 (točka 10 zapisnika z dne 5.2.2018).

Odbora ECON in JURI sta torej lahko začela pogajanja po preteku roka iz člena 69(c)(2) Poslovnika.


4. Sestava Evropskega parlamenta (razprava)

Poročilo o sestavi Evropskega parlamenta [2017/2054(INL)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Danuta Maria Hübner in Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner in Pedro Silva Pereira sta predstavila poročilo.

Govorili so György Schöpflin v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant in Michaela Šojdrová.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Hilde Vautmans, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje, na katerega je odgovorila Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nuno Melo, in Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios in Anneli Jäätteenmäki.

Govorila sta Danuta Maria Hübner in Pedro Silva Pereira.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 7.2.2018.


5. Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (razprava)

Poročilo o reviziji okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Esteban González Pons je predstavil poročilo.

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Pedro Silva Pereira v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Danuta Maria Hübner, Enrique Guerrero Salom, Helmut Scholz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Florent Marcellesi, Paulo Rangel in Nuno Melo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica in Eleftherios Synadinos.

Govorila sta Frans Timmermans in Esteban González Pons.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 7.2.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11.47.)

(Parlament se je sestal zaradi nagovora predstavnika Mednarodne kampanje za odpravo jedrskega orožja (ICAN), Nobelovega nagrajenca za mir za leto 2017)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


6. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.18.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Predčasno prenehanje mandata podpredsednika Evropskega parlamenta (Ryszard Czarnecki) (glasovanje)

Predlog sklepa konference predsednikov v skladu s členom 21 Poslovnika: Predčasno prenehanje mandata podpredsednika Evropskega parlamenta (Ryszard Czarnecki) (točka 5 zapisnika z dne 5.2.2018)

(Večina vseh poslancev Parlamenta in dvotretjinska večina oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)
Tajno glasovanje (člen 180(a)(2) Poslovnika)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 7.2.2018)

Predsednik je pojasnil, da se za določitev dvotretjinske večine v skladu s členom 178(3) Poslovnika upoštevajo le oddani glasovi "za" ali "proti".

Govorila sta Ryszard Antoni Legutko, ki je oporekal takemu načinu štetja glasov pri tem glasovanju, ki je potekalo na podlagi člena 21 Poslovnika (predsednik je za to glasovanje potrdil uporabo člena 178), in Richard Corbett, član odbora AFCO, ki je podprl razlago člena 178, kot jo je podal predsednik.

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto


7.2. Sestava Evropskega parlamenta (glasovanje)

Poročilo o sestavi Evropskega parlamenta [2017/2054(INL)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Danuta Maria Hübner in Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0029)

Govori

—   Mercedes Bresso, Brando Benifei, James Carver, Roberto Gualtieri in Julia Reid, ki je zaradi napake pri razglasitvi zahtevala ponovno glasovanje o členu 5 (originalno besedilo) (predsednik je upošteval to zahtevo.)


7.3. Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (glasovanje)

Poročilo o reviziji okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)0030)

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica


7.4. Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Portugalskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Portugalskem [13308/2017 - C8-0419/2017- 2017/0821(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0031)


7.5. Varstvo in nediskriminacija manjšin v državah članicah EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo je v skladu s členom 216(2) Poslovnika vložila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI o varstvu in nediskriminaciji manjšin v državah članicah EU (2017/2937(RSP)) (B8-0064/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0032)


7.6. Nasprotovanje delegiranemu aktu: Dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije na seznam tretjih držav z visokim tveganjem (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so jo v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložili Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli in Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL o delegirani uredbi Komisije z dne 13. decembra 2017 o spremembi Delegirane Uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije v preglednico v točki I Priloge (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Govori

—   Věra Jourová (članica Komisije) in Marie-Christine Vergiat (poročevalka), pred glasovanjem.


7.7. Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0068/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0033)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Danuta Maria Hübner in Pedro Silva Pereira - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Notis Marias, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke in Daniel Hannan

Poročilo: Esteban González Pons - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Notis Marias, Stanislav Polčák in Jasenko Selimovic

Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák in Jonathan Arnott.

°
° ° °

Govorili so Danuta Jazłowiecka, o organizaciji obrazložitev glasovanja (predsedujoča je podala pojasnila) in Jonathan Arnott o predčasnem prenehanju mandata podpredsednika Evropskega parlamenta (Ryszard Czarnecki) (predsedujoča je prekinila govorca, saj obrazložitve glasovanj na to temo niso dopustne).


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.27.)


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Sestava odborov

Predsednik je od skupine ENF prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

Posebni odbor o terorizmu: Dominique Martin namesto Andréja Elissena

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


13. Posledice povečevanja socialno-ekonomskih neenakosti za evropske državljane (tematska razprava)

Posledice povečevanja socialno-ekonomskih neenakosti za evropske državljane (2018/2558(RSP))

Govoril je Udo Bullmann ter začel razpravo, ki jo je predlagala skupina S&D.

Govorili sta Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so David Casa v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez in Michaela Šojdrová.

Govorili sta Marianne Thyssen in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


14. Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000099/2017), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner v imenu odbora AFCO Svetu: Reforma volilne zakonodaje EU (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

Danuta Maria Hübner je predstavila vprašanje.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Jo Leinen je predstavil vprašanje.

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jo Leinen, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Bernd Lucke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Elmar Brok, Sven Giegold, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Claudia Țapardel, Ruža Tomašić in Ramón Jáuregui Atondo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Max Andersson, Notis Marias in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


15. Ogroženost pravne države zaradi reforme romunskega pravosodnega sistema (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Ogroženost pravne države zaradi reforme romunskega pravosodnega sistema (2018/2512(RSP))

Govorili so Dan Nica in Sophia in 't Veld o načinih organizacije te razprave (predsedujoči je ugotovil, da je Svet zastopan in da se razprava lahko začne).

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Laurenţiu Rebega v imenu skupine ENF, Traian Ungureanu, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Claudia Țapardel, in Ioan Mircea Paşcu.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés in Cristian Dan Preda, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Victor Boştinaru.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel in Andi Cristea.

Govorili sta Věra Jourová in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


16. Jamstveni sklad za zunanje ukrepe ***I - Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije ***I

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial je predstavila poročili.

Govoril je Nirj Deva (pripravljavec mnenja odbora DEVE).

Govorila sta Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) in Werner Hoyer (presednik Evropske investicijske banke).

Govorili so Eduard Kukan (pripravljavec mnenja odbora AFET), Siegfried Mureşan v imenu skupine PPE, Isabelle Thomas v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, David Coburn v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek v imenu skupine ENF, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, André Elissen, Eleftherios Synadinos in Paul Rübig.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorili so Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" je govoril Nicola Caputo.

Govorili so Werner Hoyer, Jyrki Katainen in Eider Gardiazabal Rubial.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.7 in točka 12.8 zapisnika z dne 8.2.2018.


17. Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke [2017/2071(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Eider Gardiazabal Rubial je predstavila poročilo.

Govoril je Luděk Niedermayer (pripravljavec mnenja odbora ECON).

Govorila sta Werner Hoyer (presednik Evropske investicijske banke) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Ivana Maletić (pripravljavka mnenja odbora REGI), Siegfried Mureşan v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Nedzhmi Ali v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, José Manuel Fernandes, John Howarth, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Karol Karski, Bas Eickhout, David Coburn, Bogusław Liberadzki, Rosa D'Amato in Diane James.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorili so Jyrki Katainen, Werner Hoyer in Eider Gardiazabal Rubial.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.9 zapisnika z dne 8.2.2018.


18. Vse manj prostora za civilno družbo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Vse manj prostora za civilno družbo (201/2529(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podali izjavi.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Péter Niedermüller v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward in Notis Marias.

Govorili sta Věra Jourová in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


19. Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000102/2017), ki so ga je postavili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez in Soraya Post v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke in Ernest Urtasun Domènech v imenu skupine Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, za podpredsednico Komisije in visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU (2017/2531(RSP)) (B8-0004/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000101/2017), ki so ga postavili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez in Soraya Post v imenu skupine S&D, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Terry Reintke in Ernest Urtasun Domènech v imenu skupine Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, za Komisijo: Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU (2017/2531(RSP)) (B8-0003/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Liliana Rodrigues, Arne Gericke, Ángela Vallina, Ernest Urtasun in Izaskun Bilbao Barandica so predstavili vprašanji.

Věra Jourová (članica Komisije), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, je v imenu Komisije odgovorila na vprašanji.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Pina Picierno v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Csaba Sógor, Inés Ayala Sender, Lola Sánchez Caldentey in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" je govorila Caterina Chinnici.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


20. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o popravku grške jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v Sredozemskem morju (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 22. januarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede sprememb mase novih osebnih avtomobilov, registriranih v letih 2014, 2015 in 2016 (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. januarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za postopke za izključitev poslov z nefinančnimi nasprotnimi strankami s sedežem v tretji državi iz kapitalske zahteve za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 24. januarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirani sklep Komisije o veljavnem sistemu za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti sidrišč, ki se uporabljajo v gradbeništvu in so namenjena zaščiti oseb pred padci z višine ali zaustavitvi padcev z višine, na podlagi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 25. januarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o popravku španske jezikovne različice Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 812/2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. januarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/127 v zvezi z zahtevami glede beljakovin za nadaljevalne formule (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. januarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Sklep Komisije o umiku naslednjega delegiranega akta:

- Umik Delegirane uredbe Komisije (C(2017)06261) z dne 25. septembra 2017 o popravku španske jezikovne različice Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 812/2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave - (C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Datum prejetja: 18. januar 2018

posredovano pristojnemu odboru: ITRE


21. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acibenzolar-s-metil, benzovindiflupir, bifentrin, biksafen, klorantraniliprol, deltametrin, flonikamid, fluazifop-p, izofetamid, metrafenon, pendimetalin in teflubenzuron v ali na nekaterih proizvodih (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - rok: 20. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorpirifos, klorpirifos-metil in triklopir v ali na nekaterih proizvodih (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - rok: 20. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o sektorskem referenčnem dokumentu o najboljših praksah okoljskega ravnanja, kazalnikih okoljske uspešnosti za posamezne sektorje in merilih odličnosti za sektor javne uprave v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - rok: 20. april 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o popravku poljske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 1321/2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - rok: 22. april 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o popravku Uredbe Komisije (EU) št. 546/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede enotnih načel za ocenjevanje in registracijo fitofarmacevtskih sredstev (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - rok: 17. april 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI, IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - rok: 25. april 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


22. Predložitev dokumentov

Predložena sta bila naslednja dokumenta:

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-01/C/18 - Evropsko računsko sodišče (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-02/C/18 - Evropsko računsko sodišče (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


23. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 27 in členom 179 finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 34/2017 – Oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27 in členom 179 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 34/2017 – Oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvam sredstev Evropskega računskega sodišča V/AB-01/C/18 in V/AB-02/C/18.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 617.443/OJJE).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.16.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Priloga 1 - Predčasno prenehanje mandata podpredsednika Evropskega parlamenta (Ryszard Czarnecki)

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Fontana, Kappel, Lebreton, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Pretzell, Rebega, Stuger, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka

Zadnja posodobitev: 19. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov