Index 
Protokoll
PDF 302kWORD 82k
Onsdagen den 7 februari 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 4.Europaparlamentets sammansättning (debatt)
 5.Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  
7.1.Entledigande av en av Europaparlamentets vice talmän (Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  
7.2.Europaparlamentets sammansättning (omröstning)
  
7.3.Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (omröstning)
  
7.4.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Bekämpande av diskriminering av EU-medborgare som tillhör minoriteter i EU:s medlemsstater (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Invändning mot en delegerad akt: Tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien på förteckningen över högrisktredjeländer (omröstning)
  
7.7.Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Utskottens sammansättning
 13.Konsekvenserna av de ökande socioekonomiska ojämlikheterna för de europeiska medborgarna (debatt om en aktuell fråga)
 14.Reformen av EU:s vallag (debatt)
 15.Hoten mot rättsstaten genom reformen av det rumänska rättssystemet (debatt)
 16.Garantifonden för åtgärder avseende tredje land ***I - EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen ***I
 17.Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)
 18.Krympande utrymme för det civila samhället (debatt)
 19.Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU (debatt)
 20.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 21.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 22.Inkomna dokument
 23.Anslagsöverföringar
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Entledigande av en av Europaparlamentets vice talmän (Ryszard Czarnecki)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (2018/2560(RSP))

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Igor Šoltes och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, om Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (B8-0096/2018),

—   Karol Karski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski och Jan Zahradil för ECR-gruppen, om Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (B8-0098/2018),

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso och Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, om Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (B8-0099/2018),

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (B8-0102/2018),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post för S&D-gruppen, om Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (B8-0105/2018),

—   Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels och Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, om Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (B8-0106/2018).

II.   Avrättningar i Egypten (2018/2561(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Željana Zovko och Inese Vaidere för PPE-gruppen, om avrättningar i Egypten (B8-0109/2018),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski och Branislav Škripek för ECR-gruppen, om avrättningar i Egypten (B8-0111/2018),

—   Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Florent Marcellesi, Margrete Auken, Klaus Buchner, Bodil Valero och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om avrättningar i Egypten (B8-0112/2018),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om avrättningar i Egypten (B8-0113/2018),

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, om avrättningar i Egypten (B8-0114/2018),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri och Isabella De Monte för S&D-gruppen, om avrättningar i Egypten (B8-0115/2018),

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen, om avrättningar i Egypten (B8-0116/2018).

III.   Barnslaveri i Haiti (2018/2562(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Branislav Škripek och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om barnslavar i Haiti (B8-0100/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, och Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om barnslaveri i Haiti (B8-0101/2018),

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Eva Maydell, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Pavel Svoboda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, om barnslaveri i Haiti (B8-0104/2018),

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om barnslaveri i Haiti (B8-0107/2018),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Norbert Neuser för S&D-gruppen, om barnslaveri i Haiti (B8-0108/2018),

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, João Ferreira, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen, om barnslaveri i Haiti (B8-0110/2018).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han hade mottagit en begäran om omröstning från PPE-gruppen om ENVI-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar baserat på förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Föredragande: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 5 februari 2018 (punkt 10 i protokollet av den 5.2.2018).

Talmannen hade också mottagit en begäran om omröstning från ENF-gruppen och EFDD-gruppen om LIBE-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar baseradt på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Föredragande: Daniel Dalton (A8-0018/2018), som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 5 februari 2018 (punkt 10 i protokollet av den 5.2.2018).

Omröstningen skulle äga rum i morgon.

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de andra beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 5 februari 2018 (punkt 10 i protokollet av den 5.2.2018).

Utskotten ECON och JURI hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


4. Europaparlamentets sammansättning (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets sammansättning [2017/2054(INL)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira redogjorde för betänkandet.

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant och Michaela Šojdrová.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Hilde Vautmans, ställde en fråga ("blått kort") till Michaela Šojdrová, som besvarade frågan, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nuno Melo, och Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios och Anneli Jäätteenmäki.

Talare: Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 7.2.2018.


5. Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (debatt)

Betänkande om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Esteban González Pons redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Pedro Silva Pereira för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Danuta Maria Hübner, Enrique Guerrero Salom, Helmut Scholz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Florent Marcellesi, Paulo Rangel och Nuno Melo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och Eleftherios Synadinos.

Talare: Frans Timmermans och Esteban González Pons.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 7.2.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.47.)

(Parlamentet återsamlades med anledning av ett anförande av en företrädare för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), mottagare av Nobels fredspris 2017 )

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


6. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.18.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Entledigande av en av Europaparlamentets vice talmän (Ryszard Czarnecki) (omröstning)

Förslag till talmanskonferensens beslut, i enlighet med artikel 21 i arbetsordningen: Entledigande av en av Europaparlamentets vice talmän (Ryszard Czarnecki) (punkt 5 i protokollet av den 5.2.2018)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och 2/3 av de avgivna rösterna efordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)
Sluten omröstning (artikel 180a.2 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 7.2.2018)

Talmannen förtydligade att vid beräkningen av en majoritet på 2/3 skulle hänsyn tas endast till de röster som avgetts ”för” eller ”emot”, i enlighet med artikel 178.3 i arbetsordningen.

Talare: Ryszard Antoni Legutko, som ifrågasatte denna beräkningsmetod i samband med den aktuella omröstningen eftersom omröstningen grundade sig på artikel 21 i arbetsordningen (talmannen bekräftade att artikel 178 var tillämplig på den aktuella omröstningen) och Richard Corbett, ledamot av AFCO, som stödde talmannens tolkning av artikel 178.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs


7.2. Europaparlamentets sammansättning (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets sammansättning [2017/2054(INL)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0029)

Inlägg:

—   Mercedes Bresso, Brando Benifei, James Carver, Roberto Gualtieri och Julia Reid som på grund av ett fel på skärmarna begärde att artikel 5 (originaltexten) skulle tas upp till förnyad omröstning (talmannen beviljade denna begäran).


7.3. Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (omröstning)

Betänkande om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)0030)

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman


7.4. Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal [13308/2017 - C8-0419/2017- 2017/0821(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0031)


7.5. Bekämpande av diskriminering av EU-medborgare som tillhör minoriteter i EU:s medlemsstater (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Resolutionsförslag, inlämnat i enlighet med artikel 216.2 i arbetsordningen av Cecilia Wikström, för utskottet PETI, om skydd och icke-diskriminering av minoriteter i EU:s medlemsstater (2017/2937(RSP)) (B8-0064/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0032)


7.6. Invändning mot en delegerad akt: Tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien på förteckningen över högrisktredjeländer (omröstning)

Resolutionsförslag, inlämnat i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen av Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli och Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Kommissionens delegerade förordning av den 13 december 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien till tabellen i punkt I i bilagan (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

—   Věra Jourová (ledamot av kommissionen) och Marie-Christine Vergiat (föredragande) före omröstningen.


7.7. Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0068/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0033)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Notis Marias, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke och Daniel Hannan

Betänkande Esteban González Pons - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Notis Marias, Stanislav Polčák och Jasenko Selimovic

Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák och Jonathan Arnott.

°
° ° °

Talare: Danuta Jazłowiecka, som ställde en ordningsfråga (Talmannen förklarade bestämmelserna), och Jonathan Arnott om entledigandet av en av Europaparlamentets vice talmän (Ryszard Czarnecki) (Talmannen avbröt talaren, eftersom röstförklaringarna inte hade något att göra med detta ärende).


9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.27.)


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Utskottens sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ENF-gruppen om att följande utnämning skulle godkännas:

Särskilda utskottet för terrorismfrågor: Dominique Martin i stället för André Elissen

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


13. Konsekvenserna av de ökande socioekonomiska ojämlikheterna för de europeiska medborgarna (debatt om en aktuell fråga)

Konsekvenserna av de ökande socioekonomiska ojämlikheterna för de europeiska medborgarna (2018/2558(RSP))

Talare: Udo Bullmann som inledde debatten som hade föreslagits av S&D-gruppen.

Talare: Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez och Michaela Šojdrová.

Talare: Marianne Thyssen och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Reformen av EU:s vallag (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000099/2017) från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till rådet: Reformen av EU:s vallag (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

Danuta Maria Hübner utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Jo Leinen utvecklade frågan.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jo Leinen, Jiří Pospíšil, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Bernd Lucke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elmar Brok, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Claudia Țapardel, Ruža Tomašić och Ramón Jáuregui Atondo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Max Andersson, Notis Marias och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Hoten mot rättsstaten genom reformen av det rumänska rättssystemet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Hoten mot rättsstaten genom reformen av det rumänska rättssystemet (2018/2512(RSP))

Talare: Dan Nica och Sophia in 't Veld som ställde ordningsfrågor (Talmannen konstaterade att rådet var representerat och att debatten kunde äga rum).

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Traian Ungureanu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, som avböjde en fråga ("blått kort") från Claudia Țapardel, et Ioan Mircea Paşcu.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés och Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor Boştinaru.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel och Andi Cristea.

Talare: Věra Jourová och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Garantifonden för åtgärder avseende tredje land ***I - EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen ***I

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial redogjorde för betänkandena.

Talare: Nirj Deva (föredragande av yttrande från utskottet DEVE).

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) och Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande).

Talare: Eduard Kukan (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Isabelle Thomas för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, André Elissen, Eleftherios Synadinos och Paul Rübig.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo.

Talare: Werner Hoyer, Jyrki Katainen och Eider Gardiazabal Rubial.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.7 och punkt 12.8 i protokollet av den 8.2.2018.


17. Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2017/2071(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Eider Gardiazabal Rubial redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Luděk Niedermayer (föredragande av yttrande från utskottet ECON).

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ivana Maletić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, José Manuel Fernandes, John Howarth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Karol Karski, Bas Eickhout, David Coburn, Bogusław Liberadzki, Rosa D'Amato och Diane James.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Jyrki Katainen, Werner Hoyer och Eider Gardiazabal Rubial.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.9 i protokollet av den 8.2.2018.


18. Krympande utrymme för det civila samhället (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Krympande utrymme för det civila samhället (201/2529(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000102/2017) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez och Soraya Post för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun Domènech för Verts/ALE-gruppen, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, till vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU (2017/2531(RSP)) (B8-0004/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000101/2017) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez och Soraya Post för S&D-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Arne Gericke för ECR-fruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun Domènech för Verts/ALE-gruppen, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, till kommissionen: Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU (2017/2531(RSP)) (B8-0003/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Liliana Rodrigues, Arne Gericke, Ángela Vallina, Ernest Urtasun och Izaskun Bilbao Barandica utvecklade frågorna.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, besvarade frågorna på kommissionens vägnar.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Pina Picierno för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Csaba Sógor, Inés Ayala Sender, Lola Sánchez Caldentey och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den grekiska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2017/86 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Medelhavet (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 januari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 för att beakta utvecklingen när det gäller vikten hos nya personbilar som registrerats under 2014, 2015 och 2016 (Text av betydelse för EES) (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 januari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för förfarandena för uteslutning av icke-finansiella motparter som är etablerade i ett tredjeland ur kapitalbaskravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 24 januari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Bilaga till kommissionens delegerade beslut om det tillämpliga systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för förankringsanordningar som används för byggnadsverk och som är avsedda att förhindra eller bromsa upp fall från hög höjd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 25 januari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den spanska språkversionen av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 januari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 vad gäller proteinkrav för tillskottsnäring (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 januari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens beslut om att dra tillbaka följande delegerade akt:

- Tillbakadragande av kommissionens delegerade förordning C(2017)06261 av den 25 september 2017 om rättelse av den spanska språkversionen av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Mottagandedag: 18 januari 2018

Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE


21. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acibenzolar-S-metyl, bensovindiflupyr, bifentrin, bixafen, klorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin och teflubenzuron i eller på vissa produkter (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - tidsfrist: 20 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorpyrifos, klorpyrifos-metyl och triklopyr i eller på vissa produkter (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - tidsfrist: 20 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om det sektorspecifika referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för den offentliga förvaltningssektorn enligt förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - tidsfrist: 20 april 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av den polska språkversionen av förordning (EU) nr 1321/2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - tidsfrist: 22 april 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om rättelse av kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - tidsfrist: 17 april 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI, IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - tidsfrist: 25 april 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


22. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-01/C/18 – Revisionsrätten (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-01/C/18 – Revisionsrätten (N8-0005/2018 - C8-0015/2018 - 2018/2019(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


23. Anslagsöverföringar

Rådet har i enlighet med artiklarna 27 och 179 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföringen DEC 34/2017 - Avsnitt III – Kommissionen.

Budgetutskottet har i enlighet med artiklarna 27 och 179 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföring DEC 34/2017 - Avsnitt III – Kommissionen.

Budgetutskottet har i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot revisionsrättens anslagsöverföringar V/AB-01/C/18 och V/AB-02/C/18.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 617.443/OJJE).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.16.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Bilaga 1 - Entledigande av en av Europaparlamentets vice talmän (Ryszard Czarnecki)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Fontana, Kappel, Lebreton, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Pretzell, Rebega, Stuger, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka

Senaste uppdatering: 19 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy