Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk

2. Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (2017/2527(RSP))

Rozprava se konala dne 6. února 2018 (bod 15 zápisu ze dne 6.2.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky a Matteo Salvini za skupinu ENF o stávající situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE o aktuální situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Knut Fleckenstein za skupinu S&D o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o stávající situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa a Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Hlasování: bod 12.10 zápisu ze dne 8.2.2018.

Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí