Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 8. helmikuuta 2018 - Strasbourg

2. Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (2017/2527(RSP))

Keskustelu käytiin 6. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 15).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky ja Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018)

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018)

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018)

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018)

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018)

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ja Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018)

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa ja Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.10.

Päivitetty viimeksi: 24. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö