Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris - Strasbūra

2. Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (2017/2527(RSP)).

Debates notika 2018. gada 6. februārī (6.2.2018. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky un Matteo Salvini ENF grupas vārdā - par cilvēktiesību pašreizējo stāvokli Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā - par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā - par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā - par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā - par pašreizējo cilvēktiesību stāvokli Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību pašreizējo stāvokli Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa un Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā - par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Balsojums: 8.2.2018. protokola 12.10. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika