Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg

2. Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (2017/2527(RSP))

Debata odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 6.2.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky i Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes i Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas i Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa i Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Głosowanie: pkt 12.10 protokołu z dnia 8.2.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności