Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

2. Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2017/2527(RSP))

Debatten hade hållits den 6 februari 2018 (punkt 15 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky och Matteo Salvini för ENF-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018),

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018),

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes och Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, om den aktuella människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018),

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018),

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018),

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018),

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas och Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018),

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa och Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Omröstning: punkt 12.10 i protokollet av den 8.2.2018.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy