Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

3. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (2017/2559(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Eduard Kukan, Ivan Štefanec και Lorenzo Cesa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Ángela Vallina, Νικόλαος Χουντής, Eleonora Forenza και Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 12.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου