Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg

3. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2017/2559(RSP))

Debata odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. (pkt 16 protokołu z dnia 6.2.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec i Lorenzo Cesa w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza i Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Głosowanie: pkt 12.11 protokołu z dnia 8.2.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności