Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

3. Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2017/2559(RSP))

Debatten hade hållits den 6 februari 2018 (punkt 16 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec och Lorenzo Cesa för PPE-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo och Elena Valenciano för S&D-gruppen,.om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski och Branislav Škripek för ECR-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018),

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018),

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018),

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza och Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Omröstning: punkt 12.11 i protokollet av den 8.2.2018.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy