Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk

4. Situace agentury UNRWA (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace agentury UNRWA (2017/2553(RSP))

Rozprava se konala dne 6. února 2018 (bod 17 zápisu ze dne 6.2.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL o postavení Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski a Arne Gericke za skupinu ECR o postavení Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post a Marita Ulvskog za skupinu S&D o situaci Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci agentury UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rosa D’Amato o situaci agentury UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský a Lorenzo Cesa za skupinu PPE o postavení Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Hlasování: bod 12.12 zápisu ze dne 8.2.2018.

Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí