Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg

4. Sytuacja UNRWA (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja UNRWA (2017/2553(RSP))

Debata odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. (pkt 17 protokołu z dnia 6.2.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski i Arne Gericke w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post i Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor i Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rosa D’Amato, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský i Lorenzo Cesa w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Głosowanie: pkt 12.12 protokołu z dnia 8.2.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności