Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

4. Situationen för UNRWA (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för UNRWA (2017/2553(RSP))

Debatten hade hållits den 6 februari 2018 (punkt 17 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur och Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski och Arne Gericke för ECR-gruppen, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post och Marita Ulvskog för S&D-gruppen, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018),

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018),

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor och Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rosa D’Amato, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018),

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský och Lorenzo Cesa för PPE-gruppen, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Omröstning: punkt 12.12 i protokollet av den 8.2.2018.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy