Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург

5. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, TRAN

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (член 104 от правилника)

- Предложение за директива на Съвета за определяне на разпоредби за повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFCO, EMPL, BUDG

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, IMCO

- Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Salvatore Domenico Pogliese. Предложение за резолюция относно създаването на общи търговски камари в трети държави, сключили търговски споразумения с ЕС (B8-0042/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на италианските и европейските висококачествени хранителни продукти (B8-0061/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно устойчивата мобилност и използването на велосипед (B8-0703/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно необходимостта от борба с преждевременното напускане на училище (B8-0704/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно преместването на мигранти (B8-0705/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно борбата със замърсяването в Средиземно море (B8-0706/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно мерките за предотвратяване на загуба на още работни места вследствие на случаите на придобиване в Европа от страна на Китай (B8-0707/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно повишаването на осведомеността за борба с разхищението на храна (B8-0708/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност