Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg

5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA), dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

AFET, TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności budżetowej iśredniookresowej orientacji polityki budżetowej wpaństwach członkowskich (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFCO, EMPL, BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE wsprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wzakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych izmiany dyrektywy 2011/24/UE (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) przez posłów, projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Salvatore Domenico Pogliese. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia wspólnych izb handlowych w krajach trzecich będących sygnatariuszami umów handlowych z UE (B8-0042/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony włoskich i europejskich produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości (B8-0061/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i korzystania z roweru (B8-0703/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie konieczności przeciwdziałania zjawisku wczesnego kończenia nauki (B8-0704/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

EMPL

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie relokacji imigrantów (B8-0705/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie walki z zanieczyszczeniem Morza Śródziemnego (B8-0706/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie środków mających na celu zapobieganie kolejnym utratom miejsc pracy w wyniku nabyć dokonywanych w Europie przez Chiny (B8-0707/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie podnoszenia świadomości na temat marnotrawstwa żywności (B8-0708/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności