Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 8. februára 2018 - Štrasburg

5. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva v mene Únie (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, TRAN

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI(článok 104 rokovacieho poriadku

- Návrh smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, EMPL, BUDG

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh uznesenia o vytvorení spoločných obchodných komôr v tretích krajinách, ktoré s EÚ podpísali obchodné dohody (B8-0042/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane talianskych a európskych agropotravinárskych výrobkov špičkovej kvality (B8-0061/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o udržateľnej mobilite a využívaní bicyklov (B8-0703/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nutnosti bojovať proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky (B8-0704/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o premiestňovaní migrantov (B8-0705/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o boji proti znečisťovaniu Stredozemného mora (B8-0706/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o opatreniach, vďaka ktorým by sa predišlo ďalším stratám pracovných miest v dôsledku čínskych akvizícií v Európe (B8-0707/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zvyšovaní povedomia proti plytvaniu potravinami (B8-0708/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia