Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

AFET, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

AFCO, EMPL, BUDG

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, IMCO

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Salvatore Domenico Pogliese. Förslag till resolution om inrättande av gemensamma handelskammare i tredjeländer som slutit handelsavtal med EU (B8-0042/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd för italienska och europeiska livsmedelsprodukter av toppkvalitet (B8-0061/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om hållbar rörlighet och cykling (B8-0703/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om vikten av att motverka avhopp från skolan (B8-0704/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

EMPL

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om omplacering av migranter (B8-0705/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om bekämpning av föroreningar i Medelhavet (B8-0706/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om åtgärderna för att förhindra nya förluster av arbetstillfällen till följd av förvärv som görs av Kina i Europa (B8-0707/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om medvetandegörande om matsvinn (B8-0708/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy