Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg

7. Ustalenia dotyczące czasu letniego (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Ustalenia dotyczące czasu letniego (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Heidi Hautalę, i Werner Langen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman i Andrzej Grzyb.

Głos zabrał Violeta Bulc.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Karima Delli, w imieniu komisji TRAN, w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki, w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.13 protokołu z dnia 8.2.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności