Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 8. februára 2018 - Štrasburg

7. Úprava letného času (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Úprava letného času (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Heidi Hautala, a Werner Langen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman a Andrzej Grzyb.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Karima Delli v mene výboru TRAN, o úprave letného času (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki, o úprave letného času (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.13 zápisnice zo dňa 8.2.2018.

Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia