Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург

8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 7.2.2018 г.)


8.1. Русия, случаят на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“

Предложения за резолюция B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 и B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post и Helmut Scholz представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda и Csaba Sógor.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jiří Pospíšil.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 8.2.2018 г.


8.2. Екзекуции в Египет

Предложения за резолюция B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 и B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Seán Kelly, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Isabella De Monte и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 8.2.2018 г.


8.3. Детското робство в Хаити

Предложения за резолюция B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 и B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano и Maria Lidia Senra Rodríguez представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák и Seán Kelly.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 8.2.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11,28 ч., в очакване на времето за гласуване)

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност