Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2560(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0096/2018

Συζήτηση :

PV 08/02/2018 - 8.1
CRE 08/02/2018 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0034

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

12.1. Ρωσία, η υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Memorial» (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 και B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0096/2018

(αντικαθιστά τις B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 και B8-0106/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0034)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου