Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2560(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0096/2018

Debatter :

PV 08/02/2018 - 8.1
CRE 08/02/2018 - 8.1

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0034

Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

12.1. Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 och B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0096/2018

(ersätter B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 och B8-0106/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPEgruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Postför S&Dgruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga och Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDEgruppen,

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen och Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen,

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0034)

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy