Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2561(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0109/2018

Debatter :

PV 08/02/2018 - 8.2
CRE 08/02/2018 - 8.2

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0035

Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

12.2. Avrättningar i Egypten (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 och B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0109/2018

(ersätter B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 och B8-0116/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák och Inese Vaidere, Željana Zovko för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri och Isabella De Monte för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek och Monica Macovei för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen,

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken och Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0035)

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy