Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2562(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0100/2018

Debatter :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0036

Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

12.3. Barnslaveri i Haiti (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 och B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0100/2018)

(ersätter B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 och B8-0110/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Norbert Neuser för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki och Notis Marias för ECR-gruppen,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDEgruppen,

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun och Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Piernicola Pedicini för EFDDgruppen,

—   Lola Sánchez Caldentey.

Antogs (P8_TA(2018)0036)

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy