Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2527(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0082/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0040

Протокол
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург

12.10. Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (гласуване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (2018/2527(RSP))

Разискването се състоя на 6 февруари 2018 г. (точка 15 от протокола от 6.2.2018 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 8 февруари 2018 г. (точка 2 от протокола от 8.2.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 и B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0082/2018

(за замяна на B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 и B8-0103/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0040)

(Предложението за резолюция B8-0079/2018 отпада.)

Изказвания

Miapetra Kumpula-Natri представи устно изменение на параграф 8 от предложението за обща резолюция RC-B8-0082/2018. Изменението беше прието.

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност