Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2527(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0082/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0040

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

12.10. Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 και B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0082/2018

(αντικαθιστά τις B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 και B8-0103/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Τάκης Χατζηγεωργίου, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0040)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0079/2018 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Miapetra Kumpula-Natri προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8 της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B8-0082/2018. Η τροπολογία γίνεται δεκτή.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου