Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2527(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0082/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0040

Notulen
Donderdag 8 februari 2018 - Straatsburg

12.10. De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (stemming)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (2018/2527(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 6 februari 2018 (punt 15 van de notulen van 6.2.2018).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 8 februari 2018 (punt 2 van de notulen van 8.2.2018).

Ontwerpresoluties B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 en B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0082/2018

(ter vervanging van B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 en B8-0103/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0040)

(Ontwerpresolutie B8-0079/2018 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Miapetra Kumpula-Natri, die een mondeling amendement op paragraaf 8 van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0082/2018 indiende, dat in aanmerking werd genomen.

Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid