Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2527(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0082/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0040

Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

12.10. Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (omröstning)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP))

Debatten hade ägt rum den 6 februari 2018 (punkt 15 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 8 februari 2018 (punkt 2 i protokollet av den 8.2.2018).

Resolutionsförslag B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 och B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0082/2018

(ersätter B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 och B8-0103/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa och Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen,

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Knut Fleckenstein för S&D-gruppen,

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil och Ruža Tomašić för ECR-gruppen,

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALD-Egruppen,

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

—   Rebecca Harms, Terry Reintke och Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0040)

(Resolutionsförslag B8-0079/2018 bortföll.)

Inlägg:

Miapetra Kumpula-Natri presenterade ett muntligt ändringsförslag till punkt 8 i det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0082/2018. Ändringsförslaget beaktades.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy