Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2559(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0078/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0041

Протокол
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург

12.11. Положението във Венесуела (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2018/2559(RSP))

Разискването се състоя на 6 февруари 2018 г. (точка 16 от протокола от 6.2.2018 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 8 февруари 2018 г. (точка 3 от протокола от 8.2.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 и B8-0094/2018(2018/2559(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0078/2018

(за замяна на B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, от името на групата PPE;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2018)0041)

(Предложенията за резолюции B8-0083/2018, B8-0087/2018 и B8-0094/2018 отпадат.)

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност