Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2553(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0085/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0042

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

12.12. Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (2018/2553(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 και B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0085/2018

(αντικαθιστά τις B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 και B8-0093/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Νεοκλής Συλικιώτης, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Νικόλαος Χουντής, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0042)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου