Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2553(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0085/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0042

Protokół
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg

12.12. Sytuacja UNRWA (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja UNRWA (2018/2553(RSP))

Debata odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. (pkt 17 protokołu z dnia 6.2.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 8 lutego 2018 r. (pkt 4 protokołu z dnia 8.2.2018).

Projekty rezolucji B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 i B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0085/2018

(zastępujący B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 i B8-0093/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Przyjęto (P8_TA(2018)0042)

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności