Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 8. veebruar 2018 - Strasbourg

18. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

TRAN-komisjon

- Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 108)

AFET-komisjon

- Soovitus nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Tšiili ajakohastatud assotsieerimislepingu kohta (2018/2018(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 113)

AFET-komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta (2018/2017(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

INTA-komisjon

- ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: vahekokkuvõte 2017. aastal ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (2017/2280(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: BUDG, INTA, DEVE (kodukorra artikkel 54)

DEVE-komisjon

- Maailma põlisrahvaste õiguste rikkumine, kaasa arvatud maa hõivamine (2017/2206(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 39)

- Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) [ametlike kontrollide määrus] muutmine ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamine (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: ENVI, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (kodukorra artikkel 39), JURI (kodukorra artikkel 104)

FEMM-komisjon

- Liidu kodanikukaitse mehhanism (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET-komisjon

- Määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (kodukorra artikkel 54)

Viimane päevakajastamine: 24. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika