Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

18. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

TRAN-utskottet

- Uppbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 108 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det moderniserade associeringsavtalet mellan EU och Chile (2018/2018(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (article 113 du règlement)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen (2018/2017(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

INTA-utskottet

- Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (2017/2280(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: BUDG, INTA, DEVE (artikel 54 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet

- Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi (2017/2206(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM, DEVE

JURI-utskottet (artikel 39 i arbetsordningen)

- Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [Förordningen om offentlig kontroll] och upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen), JURI (article 104 du règlement)

FEMM-utskottet

- Unionens civilskyddsmekanism (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET-utskottet

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy