Показалец 
Протокол
PDF 316kWORD 91k
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (внесени предложения за резолюция)
 3.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 4.Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (внесени предложения за резолюция)
 5.Внесени документи
 6.Петиции
 7.Разпоредби за лятното часово време (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  8.1.Русия, случаят на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“
  8.2.Екзекуции в Египет
  8.3.Детското робство в Хаити
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Изявление на председателството
 11.Състав на Парламента
 12.Време за гласуване
  12.1.Русия, случаят на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“ (гласуване)
  12.2.Екзекуции в Египет (гласуване)
  12.3.Детското робство в Хаити (гласуване)
  12.4.Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите (гласуване)
  12.5.Мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства ***I (гласуване)
  12.6.Създаване на централизирана система за установяване на това кои са държавите членки, разполагащи с информация за постановени присъди, отнасяща се за лица от трети държави и лица без гражданство, която да допълни и подпомага Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN) ***I (гласуване)
  12.7.Гаранционен фонд за външни дейности ***I (гласуване)
  12.8.Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I (гласуване)
  12.9.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (гласуване)
  12.10.Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (гласуване)
  12.11.Положението във Венесуела (гласуване)
  12.12.Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) (гласуване)
  12.13.Промяна на часовото време (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 18.Решения относно някои документи
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 20.График на следващите заседания
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.01 ч.


2. Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (2017/2527(RSP))

Разискването се състоя на 6 февруари 2018 г. (точка 15 от протокола от 6.2.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky и Matteo Salvini, от името на групата ENF, относно настоящото положение с правата на човека в Турция (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно настоящото положение с правата на човека в Турция (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, относно неотдавнашното положение с правата на човека в Турция (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, относно настоящото положение с правата на човека в Турция (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно настоящото положение с правата на човека в Турция (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно настоящото положение с правата на човека в Турция (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas и Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, относно настоящото положение с правата на човека в Турция (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa и Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, относно настоящото положение с правата на човека в Турция (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Гласуване: точка 12.10 от протокола от 8.2.2018 г.


3. Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2017/2559(RSP))

Разискването се състоя на 6 февруари 2018 г. (точка 16 от протокола от 6.2.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec и Lorenzo Cesa, от името на групата PPE, относно положението във Венесуела (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo и Elena Valenciano, от името на групата S&D,.относно положението във Венесуела (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно положението във Венесуела (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно Венесуела (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението във Венесуела (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza и Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, относно положението във Венесуела (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Гласуване: точка 12.11 от протокола от 8.2.2018 г.


4. Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (2017/2553(RSP))

Разискването се състоя на 6 февруари 2018 г. (точка 17 от протокола от 6.2.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski и Arne Gericke, от името на групата ECR, относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post и Marita Ulvskog, от името на групата S&D, относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението в Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rosa D’Amato, относно положението в Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský и Lorenzo Cesa, от името на групата PPE, относно положението в Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Гласуване: точка 12.12 от протокола от 8.2.2018 г.


5. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, TRAN

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (член 104 от правилника)

- Предложение за директива на Съвета за определяне на разпоредби за повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFCO, EMPL, BUDG

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, IMCO

- Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Salvatore Domenico Pogliese. Предложение за резолюция относно създаването на общи търговски камари в трети държави, сключили търговски споразумения с ЕС (B8-0042/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на италианските и европейските висококачествени хранителни продукти (B8-0061/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно устойчивата мобилност и използването на велосипед (B8-0703/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно необходимостта от борба с преждевременното напускане на училище (B8-0704/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно преместването на мигранти (B8-0705/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно борбата със замърсяването в Средиземно море (B8-0706/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно мерките за предотвратяване на загуба на още работни места вследствие на случаите на придобиване в Европа от страна на Китай (B8-0707/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно повишаването на осведомеността за борба с разхищението на храна (B8-0708/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI


6. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

6 февруари 2018 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 1240/2017); (*) (№ 1241/2017); (*) (№ 1242/2017); (*) (№ 1243/2017); (*) (№ 1244/2017); Ion Georgescu (№ 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (№ 1246/2017); Fernando Duran Roca (№ 1247/2017); Vincas Jokimas (№ 1248/2017); (*) (№ 1249/2017); (*) (№ 1250/2017); (*) (№ 1251/2017); (*) (№ 1252/2017); (*) (№ 1253/2017); (*) (№ 1254/2017); (*) (№ 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (№ 1256/2017); Michele Chimienti (№ 1257/2017); Pierpaolo Volpe (№ 1258/2017); (*) (№ 1259/2017); Jens Genzer (№ 1260/2017); Jens Genzer (№ 1261/2017); Jens Genzer (№ 1262/2017); Jens Genzer (№ 1263/2017); Jens Genzer (№ 1264/2017); (*) (№ 0013/2018); (*) (№ 0014/2018); (*) (№ 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (№ 0016/2018); (*) (№ 0017/2018); (*) (№ 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (№ 0019/2018); (*) (№ 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (№ 0021/2018); (*) (№ 0022/2018); Xavier Gavilan (№ 0023/2018); (*) (№ 0024/2018); (*) (№ 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (№ 0026/2018); (*) (№ 0027/2018); Georgios Papadopoulos (№ 0028/2018); (*) (№ 0029/2018); Jean-pierre Sammut (№ 0030/2018); Domenico Lauriola (№ 0031/2018); Pierpaolo Volpe (№ 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (№ 0033/2018); (*) (№ 0034/2018); (*) (№ 0035/2018); Pierpaolo Volpe (№ 0036/2018); Núria Esteban (№ 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (№ 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (№ 0039/2018); Alberto Malagoli (№ 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (№ 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (№ 0042/2018); (*) (№ 0043/2018); (*) (№ 0044/2018); Fotios Batzios (№ 0045/2018); Fotios Batzios (№ 0046/2018); (*) (№ 0047/2018); (*) (№ 0048/2018); (*) (№ 0049/2018); Heiko Fritschen (№ 0050/2018); Jens Genzer (№ 0051/2018); Jens Genzer (№ 0052/2018); Jens Genzer (№ 0053/2018); Josef Maruschke (№ 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (№ 0055/2018); Tuuli Stewart (№ 0056/2018); (*) (№ 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (№ 0058/2018); (*) (№ 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (№ 0060/2018); Constance Mbassi Manga (№ 0061/2018); (*) (№ 0062/2018); Aylin Zeybek (№ 0063/2018); (*) (№ 0064/2018); (*) (№ 0065/2018); (*) (№ 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (№ 0067/2018); (*) (№ 0068/2018); (*) (№ 0069/2018); (*) (№ 0070/2018).


7. Разпоредби за лятното часово време (разискване)

Изявление на Комисията: Разпоредби за лятното часово време (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Heidi Hautala, и Werner Langen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman и Andrzej Grzyb.

Изказа се Violeta Bulc.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Karima Delli, от името на комисията TRAN, относно разпоредбите за лятното часово време (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki, относно разпоредбите за лятното часово време (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.13 от протокола от 8.2.2018 г.


8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 7.2.2018 г.)


8.1. Русия, случаят на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“

Предложения за резолюция B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 и B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post и Helmut Scholz представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda и Csaba Sógor.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jiří Pospíšil.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 8.2.2018 г.


8.2. Екзекуции в Египет

Предложения за резолюция B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 и B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Seán Kelly, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Isabella De Monte и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 8.2.2018 г.


8.3. Детското робство в Хаити

Предложения за резолюция B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 и B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano и Maria Lidia Senra Rodríguez представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák и Seán Kelly.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 8.2.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11,28 ч., в очакване на времето за гласуване)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.01 ч.


10. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно земетресението, което засегна Тайван вчера, и изказа съболезнованията на Парламента на семействата на жертвите.


11. Състав на Парламента

Компетентните органи на Франция уведомяват за назначаването на Jacques Colombier като член на Европейския парламент на мястото на Edouard Ferrand, считано от 2 февруари 2018 г.

Парламентът отбеляза неговия избор.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Jacques Colombier заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Изказа се David Coburn.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Русия, случаят на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“ (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 и B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0096/2018

(за замяна на B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 и B8-0106/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0034)


12.2. Екзекуции в Египет (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 и B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0109/2018

(за замяна на B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 и B8-0116/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0035)


12.3. Детското робство в Хаити (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 и B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0100/2018)

(за замяна на B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 и B8-0110/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias, от името на групата ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Приема се (P8_TA(2018)0036)


12.4. Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите (гласуване)

Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите (2018/2535(RSP))

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛНАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА НА СЪЮЗА ПО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПЕСТИЦИДИ

Обявено за одобрено (приложение 1 от протокола от 8.2.2018 г)


12.5. Мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Докладчик: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Christofer Fjellner, преди гласуването.


12.6. Създаване на централизирана система за установяване на това кои са държавите членки, разполагащи с информация за постановени присъди, отнасяща се за лица от трети държави и лица без гражданство, която да допълни и подпомага Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Докладчик: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Helga Stevens (в качеството на заместник на докладчика) и João Pimenta Lopes, преди гласуването.


12.7. Гаранционен фонд за външни дейности ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0037)


12.8. Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0038)


12.9. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка [2017/2071(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0039)


12.10. Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (2018/2527(RSP))

Разискването се състоя на 6 февруари 2018 г. (точка 15 от протокола от 6.2.2018 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 8 февруари 2018 г. (точка 2 от протокола от 8.2.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 и B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0082/2018

(за замяна на B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 и B8-0103/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0040)

(Предложението за резолюция B8-0079/2018 отпада.)

Изказвания

Miapetra Kumpula-Natri представи устно изменение на параграф 8 от предложението за обща резолюция RC-B8-0082/2018. Изменението беше прието.


12.11. Положението във Венесуела (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2018/2559(RSP))

Разискването се състоя на 6 февруари 2018 г. (точка 16 от протокола от 6.2.2018 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 8 февруари 2018 г. (точка 3 от протокола от 8.2.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 и B8-0094/2018(2018/2559(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0078/2018

(за замяна на B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, от името на групата PPE;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2018)0041)

(Предложенията за резолюции B8-0083/2018, B8-0087/2018 и B8-0094/2018 отпадат.)


12.12. Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP))

Разискването се състоя на 6 февруари 2018 г. (точка 17 от протокола от 6.2.2018 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 8 февруари 2018 г. (точка 4 от протокола от 8.2.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 и B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0085/2018

(за замяна на B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 и B8-0093/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Приема се (P8_TA(2018)0042)


12.13. Промяна на часовото време (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0070/2018 и B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0070/2018

Приема се (P8_TA(2018)0043)

(Предложението за резолюция B8-0071/2018 отпада.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Доклад Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Доклад Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Alex Mayer и Monika Smolková

Предложения за резолюция относно настоящото положение с правата на човека в Турция (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) и (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins и Laima Liucija Andrikienė

Предложение за обща резолюция отонсно положението във Венесуела (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė и Daniel Hannan

Предложение за обща резолюция относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza и Tomáš Zdechovský

Предложение за резолюция относно разпоредбите за лятното часово време (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský и Dubravka Šuica.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 12.57 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

15. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


16. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


17. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Трансадриатически газопровод в Италия

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000086/2017), от Rosa D'Amato и Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, към Комисията: Запитване - Трансатлантически газопровод в Италия (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato разви въпроса.

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rosa D'Amato, Seán Kelly, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleonora Forenza, и Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Председателят коментира публикуването на запитвания в дневния ред.

Изказа се Udo Bullmann.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Разискването приключи.


18. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

комисия TRAN

- Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(подпомагаща: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 108 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета, Европейската комисия и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно осъвремененото споразумение за асоцииране между ЕС и Чили (2018/2018(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 113 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия (2018/2017(INI))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия INTA

- Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (2017/2280(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: BUDG, INTA, DEVE (член 54 от Правилника за дейността)

комисия DEVE

- Нарушаване на правата на коренното население по света, включително заграбване на земи (2017/2206(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: FEMM, DEVE

комисия JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, изменение на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI
подпомагаща: ENVI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници [преработен текст] (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (член 39 от Правилника за дейността), JURI (член 104 от Правилника за дейността)

комисия FEMM

- Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

комисия AFET

- Регламент относно ENISA, Европейската агенция за киберсигурност и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането за киберсигурност на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (член 54 от Правилника за дейността)


19. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


20. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 28 февруари 2018 г. и 1 март 2018 г.


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.49 ч.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Новаков, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Приложение 1 - Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите

Специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите

(30 членове)

Постоянни членове

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност