Seznam 
Zápis
PDF 281kWORD 87k
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (předložené návrhy usnesení)
 3.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 4.Situace agentury UNRWA (předložené návrhy usnesení)
 5.Předložení dokumentů
 6.Petice
 7.Úprava letního času (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
8.1.Rusko, případ Ojuba Titijeva a Středisko pro ochranu lidských práv Memoriál
  
8.2.Popravy v Egyptě
  
8.3.Dětské otroctví na Haiti
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Prohlášení předsednictví
 11.Složení Parlamentu
 12.Hlasování
  
12.1.Rusko, případ Ojuba Titijeva a Středisko pro ochranu lidských práv Memoriál (hlasování)
  
12.2.Popravy v Egyptě (hlasování)
  
12.3.Dětské otroctví na Haiti (hlasování)
  
12.4.Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)
  
12.5.Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel ***I (hlasování)
  
12.6.Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS–TCN) ***I (hlasování)
  
12.7.Záruční fond pro vnější vztahy ***I (hlasování)
  
12.8.Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I (hlasování)
  
12.9.Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (hlasování)
  
12.10.Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (hlasování)
  
12.11.Situace ve Venezuele (hlasování)
  
12.12.Situace agentury UNRWA (hlasování)
  
12.13.Úprava letního času (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Závažné interpelace (rozprava)
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Předání textů přijatých během zasedání
 20.Termín příštího dílčího zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:01.


2. Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (2017/2527(RSP))

Rozprava se konala dne 6. února 2018 (bod 15 zápisu ze dne 6.2.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky a Matteo Salvini za skupinu ENF o stávající situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE o aktuální situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Knut Fleckenstein za skupinu S&D o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o stávající situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa a Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Hlasování: bod 12.10 zápisu ze dne 8.2.2018.


3. Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2017/2559(RSP))

Rozprava se konala dne 6. února 2018 (bod 16 zápisu ze dne 6.2.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec a Lorenzo Cesa za skupinu PPE o situaci ve Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo a Elena Valenciano za skupinu S&D o situaci ve Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek za skupinu ECR o situaci ve Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci ve Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza a Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL o situaci ve Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Hlasování: bod 12.11 zápisu ze dne 8.2.2018.


4. Situace agentury UNRWA (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace agentury UNRWA (2017/2553(RSP))

Rozprava se konala dne 6. února 2018 (bod 17 zápisu ze dne 6.2.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL o postavení Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski a Arne Gericke za skupinu ECR o postavení Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post a Marita Ulvskog za skupinu S&D o situaci Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci agentury UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rosa D’Amato o situaci agentury UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský a Lorenzo Cesa za skupinu PPE o postavení Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Hlasování: bod 12.12 zápisu ze dne 8.2.2018.


5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru (ASECNA) na vývoji družicové navigace a poskytování souvisejících služeb v oblasti působnosti ASECNA ve prospěch civilního letectví (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, EMPL, BUDG

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh usnesení o vytvoření společných obchodních komor ve třetích zemích, které uzavřely obchodní dohody s EU (B8-0042/2018)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně italských a evropských zemědělsko-potravinářských produktů vynikající kvality (B8-0061/2018)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o udržitelné mobilitě a cyklistice (B8-0703/2017)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nutnosti bojovat proti předčasnému ukončování školní docházky (B8-0704/2017)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o relokaci migrantů (B8-0705/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o boji proti znečišťování Středozemního moře (B8-0706/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o opatřeních, která by zabránila další ztrátě pracovních míst v důsledku akvizic Číny v Evropě (B8-0707/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o osvětě v boji proti plýtvání potravinami (B8-0708/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI


6. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 6. února 2018

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 1240/2017); (*) (č. 1241/2017); (*) (č. 1242/2017); (*) (č. 1243/2017); (*) (č. 1244/2017); Ion Georgescu (č. 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (č. 1246/2017); Fernando Duran Roca (č. 1247/2017); Vincas Jokimas (č. 1248/2017); (*) (č. 1249/2017); (*) (č. 1250/2017); (*) (č. 1251/2017); (*) (č. 1252/2017); (*) (č. 1253/2017); (*) (č. 1254/2017); (*) (č. 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (č. 1256/2017); Michele Chimienti (č. 1257/2017); Pierpaolo Volpe (č. 1258/2017); (*) (č. 1259/2017); Jens Genzer (č. 1260/2017); Jens Genzer (č. 1261/2017); Jens Genzer (č. 1262/2017); Jens Genzer (č. 1263/2017); Jens Genzer (č. 1264/2017); (*) (č. 0013/2018); (*) (č. 0014/2018); (*) (č. 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (č. 0016/2018); (*) (č. 0017/2018); (*) (č. 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (č. 0019/2018); (*) (č. 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (č. 0021/2018); (*) (č. 0022/2018); Xavier Gavilan (č. 0023/2018); (*) (č. 0024/2018); (*) (č. 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (č. 0026/2018); (*) (č. 0027/2018); Georgios Papadopoulos (č. 0028/2018); (*) (č. 0029/2018); Jean-pierre Sammut (č. 0030/2018); Domenico Lauriola (č. 0031/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (č. 0033/2018); (*) (č. 0034/2018); (*) (č. 0035/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0036/2018); Núria Esteban (č. 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (č. 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (č. 0039/2018); Alberto Malagoli (č. 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (č. 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (č. 0042/2018); (*) (č. 0043/2018); (*) (č. 0044/2018); Fotios Batzios (č. 0045/2018); Fotios Batzios (č. 0046/2018); (*) (č. 0047/2018); (*) (č. 0048/2018); (*) (č. 0049/2018); Heiko Fritschen (č. 0050/2018); Jens Genzer (č. 0051/2018); Jens Genzer (č. 0052/2018); Jens Genzer (č. 0053/2018); Josef Maruschke (č. 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (č. 0055/2018); Tuuli Stewart (č. 0056/2018); (*) (č. 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (č. 0058/2018); (*) (č. 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (č. 0060/2018); Constance Mbassi Manga (č. 0061/2018); (*) (č. 0062/2018); Aylin Zeybek (č. 0063/2018); (*) (č. 0064/2018); (*) (č. 0065/2018); (*) (č. 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (č. 0067/2018); (*) (č. 0068/2018); (*) (č. 0069/2018); (*) (č. 0070/2018).


7. Úprava letního času (rozprava)

Prohlášení Komise: Úprava letního času (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Angelo Ciocca za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Heidi Hautala, a Werner Langen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman a Andrzej Grzyb.

Vystoupila Violeta Bulc.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Karima Delli za výbor TRAN o úpravě letního času (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki o úpravě letního času (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.13 zápisu ze dne 8.2.2018.


8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 7.2.2018.)


8.1. Rusko, případ Ojuba Titijeva a Středisko pro ochranu lidských práv Memoriál

Návrhy usnesení B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 a B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post a Helmut Scholz uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jiří Pospíšil.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.1 zápisu ze dne 8.2.2018.


8.2. Popravy v Egyptě

Návrhy usnesení B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 a B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Seán Kelly za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Isabella De Monte a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.2 zápisu ze dne 8.2.2018.


8.3. Dětské otroctví na Haiti

Návrhy usnesení B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 a B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano a Maria Lidia Senra Rodríguez uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Norbert Neuser za skupinu S&D, Urmas Paet za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák a Seán Kelly.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.3 zápisu ze dne 8.2.2018.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:28 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:01.


10. Prohlášení předsednictví

Předsedající učinil prohlášení k zemětřesení, které včera postihlo Tchaj-wan, a vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí.


11. Složení Parlamentu

Příslušné francouzské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Jacques Colombier, kterým je nahrazen Edouard Ferrand, byl s platností od 2. února 2018 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Jacques Colombier v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Vystoupil David Coburn.


12. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


12.1. Rusko, případ Ojuba Titijeva a Středisko pro ochranu lidských práv Memoriál (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 a B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0096/2018

(nahrazující B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 a B8-0106/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0034)


12.2. Popravy v Egyptě (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 a B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0109/2018

(nahrazující B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 a B8-0116/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen za skupinu GUE/;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0035)


12.3. Dětské otroctví na Haiti (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 a B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0100/2018)

(nahrazující B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 a B8-0110/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias za skupinu ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD;

—   Lola Sánchez Caldentey.

přijat (P8_TA(2018)0036)


12.4. Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)

Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (2018/2535(RSP))

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

JMENOVITÉ SLOŽENÍ ZVLÁŠTNÍHO VÝBORU PRO POSTUP UNIE PRO POVOLOVÁNÍ PESTICIDŮ

prohlášen za schválený (příloha 1 zápisu ze dne 8.2.2018)


12.5. Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Zpravodaj Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Christofer Fjellner před hlasováním.


12.6. Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS–TCN) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Helga Stevens (zastupující zpravodaje) a João Pimenta Lopes před hlasováním.


12.7. Záruční fond pro vnější vztahy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0037)


12.8. Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0038)


12.9. Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky [2017/2071(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0039)


12.10. Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP))

Rozprava se konala dne 6. února 2018 (bod 15 zápisu ze dne 6.2.2018).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 8. února 2018 (bod 2 zápisu ze dne 8.2.2018).

Návrhy usnesení B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 a B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0082/2018

(nahrazující B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 a B8-0103/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein za skupinu S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0040)

(Návrh usnesení B8-0079/2018 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Miapetra Kumpula-Natri předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 8 společného návrhu usnesení RC-B8-0082/2018. Pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


12.11. Situace ve Venezuele (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2018/2559(RSP))

Rozprava se konala dne 6. února 2018 (bod 16 zápisu ze dne 6.2.2018).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 8. února 2018 (bod 3 zápisu ze dne 8.2.2018).

Návrhy usnesení B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 a B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0078/2018

(nahrazující B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa za skupinu PPE;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2018)0041)

(Návrhy usnesení B8-0083/2018, B8-0087/2018 a B8-0094/2018 se neberou v potaz.)


12.12. Situace agentury UNRWA (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace agentury UNRWA (2018/2553(RSP))

Rozprava se konala dne 6. února 2018 (bod 17 zápisu ze dne 6.2.2018).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 8. února 2018 (bod 4 zápisu ze dne 8.2.2018).

Návrhy usnesení B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 a B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0085/2018

(nahrazující B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 a B8-0093/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

přijat (P8_TA(2018)0042)


12.13. Úprava letního času (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0070/2018 a B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ B8-0070/2018

přijat (P8_TA(2018)0043)

(Návrh usnesení B8-0071/2018 se nebere v potaz.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

zpráva Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

zpráva Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Alex Mayer a Monika Smolková

návrhy usnesení o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) a (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins a Laima Liucija Andrikienė

společný návrh usnesení o situaci ve Venezuele (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė a Daniel Hannan

společný návrh usnesení o situaci agentury UNRWA (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza a Tomáš Zdechovský

návrh usnesení o úpravě letního času (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský a Dubravka Šuica.


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:57.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

15. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


16. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


17. Závažné interpelace (rozprava)

Transjadranský plynovod v Itálii

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000086/2017), kterou pokládají Rosa D'Amato a Dario Tamburrano za skupinu EFDD Komisi: Transjadranský plynovod v Itálii (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato rozvinula otázku.

Miguel Arias Cañete (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rosa D'Amato, Seán Kelly, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Eleonora Forenza, a Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Maria Grapini.

Předsedající vystoupil s připomínkou ke zveřejňování závažných interpelací v pořadu jednání.

Vystoupil Udo Bullmann.

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

Rozprava skončila.


18. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

výbor TRAN

- Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 108 jednacího řádu)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Evropské komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající se modernizované dohody o přidružení mezi EU a Chile (2018/2018(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 113 jednacího řádu)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye (2018/2017(INI))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor INTA

- Provádění externích finančních nástrojů EU: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (2017/2280(INI))
předáno příslušnému výboru: AFET
stanovisko: BUDG, INTA, DEVE (článek 54 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Porušování práv původních obyvatel ve světě, včetně zabírání půdy (2017/2206(INI))
předáno příslušnému výboru: AFET
stanovisko: FEMM, DEVE

výbor JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Ekologická produkce a označování ekologických produktů, změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o úředních kontrolách] a zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (článek 39 jednacího řádu), JURI (článek 104 jednacího řádu)

výbor FEMM

- Mechanismus civilní ochrany Unie (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

výbor AFET

- Nařízení o agentuře ENISA, „Agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost“, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 526/2013, a o certifikaci bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („zákon o kybernetické bezpečnosti“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (článek 54 jednacího řádu)


19. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


20. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 28. února a 1. března 2018.


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:49.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Příloha 1 – Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů

Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů

(30 členů)

Stálí členové

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí