Indeks 
Protokol
PDF 287kWORD 87k
Torsdag den 8. februar 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (indgivne beslutningsforslag)
 3.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 4.Situationen for UNRWA (indgivne beslutningsforslag)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Andragender
 7.Sommertidsordninger (forhandling)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Rusland, sagen Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial
  8.2.Henrettelser i Egypten
  8.3.Børneslaveri i Haiti
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Erklæring fra formanden
 11.Parlamentets sammensætning
 12.Afstemningstid
  12.1.Rusland, sagen Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial (afstemning)
  12.2.Henrettelser i Egypten (afstemning)
  12.3.Børneslaveri i Haiti (afstemning)
  12.4.Sammensætningen af det særlige udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider(afstemning)
  12.5.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Overvågning og rapportering af nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I (afstemning)
  12.6.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet) ***I (afstemning)
  12.7.Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland ***I (afstemning)
  12.8.EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ***I (afstemning)
  12.9.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (afstemning)
  12.10.Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (afstemning)
  12.11.Situationen i Venezuela (afstemning)
  12.12.Situationen for UNRWA (afstemning)
  12.13.Sommertidsordninger (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 17.Større forespørgsler (forhandling)
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 20.Tidspunkt for næste mødeperiode
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Sammensætningen af det særlige udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.01.


2. Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2017/2527(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 6. februar 2018 (punkt 15 i protokollen af 6.2.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky og Matteo Salvini for ENF-Gruppen om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil og Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes og Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano og Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas og Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa og Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Afstemning: punkt 12.10 i protokollen af 8.2.2018.


3. Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2017/2559(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 6. februar 2018 (punkt 16 i protokollen af 6.2.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec og Lorenzo Cesa for PPE-Gruppen om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo og Elena Valenciano for S&D-Gruppen om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski og Branislav Škripek for ECR-Gruppen om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen om Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza og Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Afstemning: punkt 12.11 i protokollen af 8.2.2018.


4. Situationen for UNRWA (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for UNRWA (2017/2553(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 6. februar 2018 (punkt 17 i protokollen af 6.2.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur og Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen om situationen for UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski og Arne Gericke for ECR-Gruppen om situationen for UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post og Marita Ulvskog for S&D-Gruppen om situationen for UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen om situationen for UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor og Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Rosa D’Amato om situationen for UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský og Lorenzo Cesa for PPE-Gruppen om situationen for UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Afstemning: punkt 12.12 i protokollen af 8.2.2018.


5. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 104)

- Forslag til Rådets direktiv om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO, EMPL, BUDG

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Salvatore Domenico Pogliese. Forslag til beslutning om oprettelse af fælles handelskamre i tredjelande, der har undertegnet aftaler med EU (B8-0042/2018)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af italienske og europæiske landbrugsfødevarer af særligt høj kvalitet (B8-0061/2018)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bæredygtig mobilitet og cykling (B8-0703/2017)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om behovet for at bekæmpe skolefrafald (B8-0704/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om omfordeling af migranter (B8-0705/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om bekæmpelsen af forurening i Middelhavet (B8-0706/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om foranstaltninger til forebyggelse af yderligere tab af arbejdspladser som følge af de opkøb, som Kina foretager i Europa (B8-0707/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bevidstgørelse om fødevarespild (B8-0708/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


6. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 6. februar 2018

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 1240/2017); (*) (nr. 1241/2017); (*) (nr. 1242/2017); (*) (nr. 1243/2017); (*) (nr. 1244/2017); Ion Georgescu (nr. 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (nr. 1246/2017); Fernando Duran Roca (nr. 1247/2017); Vincas Jokimas (nr. 1248/2017); (*) (nr. 1249/2017); (*) (nr. 1250/2017); (*) (nr. 1251/2017); (*) (nr. 1252/2017); (*) (nr. 1253/2017); (*) (nr. 1254/2017); (*) (nr. 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (nr. 1256/2017); Michele Chimienti (nr. 1257/2017); Pierpaolo Volpe (nr. 1258/2017); (*) (nr. 1259/2017); Jens Genzer (nr. 1260/2017); Jens Genzer (nr. 1261/2017); Jens Genzer (nr. 1262/2017); Jens Genzer (nr. 1263/2017); Jens Genzer (nr. 1264/2017); (*) (nr. 0013/2018); (*) (nr. 0014/2018); (*) (nr. 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (nr. 0016/2018); (*) (nr. 0017/2018); (*) (nr. 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (nr. 0019/2018); (*) (nr. 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (nr. 0021/2018); (*) (nr. 0022/2018); Xavier Gavilan (nr. 0023/2018); (*) (nr. 0024/2018); (*) (nr. 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0026/2018); (*) (nr. 0027/2018); Georgios Papadopoulos (nr. 0028/2018); (*) (nr. 0029/2018); Jean-pierre Sammut (nr. 0030/2018); Domenico Lauriola (nr. 0031/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (nr. 0033/2018); (*) (nr. 0034/2018); (*) (nr. 0035/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0036/2018); Núria Esteban (nr. 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (nr. 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (nr. 0039/2018); Alberto Malagoli (nr. 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0042/2018); (*) (nr. 0043/2018); (*) (nr. 0044/2018); Fotios Batzios (nr. 0045/2018); Fotios Batzios (nr. 0046/2018); (*) (nr. 0047/2018); (*) (nr. 0048/2018); (*) (nr. 0049/2018); Heiko Fritschen (nr. 0050/2018); Jens Genzer (nr. 0051/2018); Jens Genzer (nr. 0052/2018); Jens Genzer (nr. 0053/2018); Josef Maruschke (nr. 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (nr. 0055/2018); Tuuli Stewart (nr. 0056/2018); (*) (nr. 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (nr. 0058/2018); (*) (nr. 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (nr. 0060/2018); Constance Mbassi Manga (nr. 0061/2018); (*) (nr. 0062/2018); Aylin Zeybek (nr. 0063/2018); (*) (nr. 0064/2018); (*) (nr. 0065/2018); (*) (nr. 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (nr. 0067/2018); (*) (nr. 0068/2018); (*) (nr. 0069/2018); (*) (nr. 0070/2018).


7. Sommertidsordninger (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Sommertidsordninger (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Angelo Ciocca for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Heidi Hautala, og Werner Langen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman og Andrzej Grzyb.

Indlæg af Violeta Bulc.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Karima Delli for TRAN om bestemmelser vedrørende sommertid (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin og Maria Spyraki om bestemmelser vedrørende sommertid (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.13 i protokollen af 8.2.2018.


8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 7.2.2018).


8.1. Rusland, sagen Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial

Forslag til beslutning B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 og B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post og Helmut Scholz forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda og Csaba Sógor.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.1 i protokollen af 8.2.2018.


8.2. Henrettelser i Egypten

Forslag til beslutning B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 og B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Indlæg af Seán Kelly for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Isabella De Monte og Stanislav Polčák.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 8.2.2018.


8.3. Børneslaveri i Haiti

Forslag til beslutning B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 og B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano og Maria Lidia Senra Rodríguez forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Norbert Neuser for S&D-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák og Seán Kelly.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.3 i protokollen af 8.2.2018.

(Mødet afbrudt kl. 11.28 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.01.


10. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om jordskælvet, som havde ramt Taiwan dagen forinden, og gav udtryk for Parlamentets medfølelse med ofrenes familier.


11. Parlamentets sammensætning

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Jacques Colombier var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Edouard Ferrand med virkning fra den 2. februar 2018.

Parlamentet tog dette til efterretning.

Jacques Colombier deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Indlæg af David Coburn.


12. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


12.1. Rusland, sagen Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 og B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0096/2018

(erstatter B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 og B8-0106/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0034)


12.2. Henrettelser i Egypten (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 og B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0109/2018

(erstatter B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 og B8-0116/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0035)


12.3. Børneslaveri i Haiti (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 og B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0100/2018)

(erstatter B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 og B8-0110/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias, for ECR-Gruppen;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, for EFDD-Gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Vedtaget (P8_TA(2018)0036)


12.4. Sammensætningen af det særlige udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider(afstemning)

Sammensætningen af det særlige udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (2018/2535(RSP))

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

SAMMENSÆTNINGEN AF DET SÆRLIGE UDVALG OM UNIONENS GODKENDELSESPROCEDURE FOR PESTICIDER

Erklæret godkendt (Bilag 1 i protokollen af 8.2.2018)


12.5. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Overvågning og rapportering af nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Ordfører: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Christofer Fjellner, før afstemningen.


12.6. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Ordfører: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Helga Stevens (stedfortræder for ordføreren) og João Pimenta Lopes, før afstemningen.


12.7. Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0037)


12.8. EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0038)


12.9. Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (afstemning)

Betænkning om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter [2017/2071(INI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0039)


12.10. Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 6. februar 2018 (punkt 15 i protokollen af 6.2.2018).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 8. februar 2018 (punkt 2 i protokollen af 8.2.2018).

Forslag til beslutning B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 og B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0082/2018

(erstatter B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 og B8-0103/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, for PPE-Gruppen;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, for S&D-Gruppen;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0040)

(Forslag til beslutning B8-0079/2018 bortfaldt).

Indlæg

Miapetra Kumpula-Natri havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 8 i det fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2018. Ændringsforslaget blev godtaget.


12.11. Situationen i Venezuela (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2559(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 6. februar 2018 (punkt 16 i protokollen af 6.2.2018).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 8. februar 2018 (punkt 3 i protokollen af 8.2.2018).

Forslag til beslutning B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 og B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0078/2018

(erstatter B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

stillet af:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, for PPE-Gruppen;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, for ECR-Gruppen;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0041)

(Forslag til beslutning B8-0083/2018, B8-0087/2018 og B8-0094/2018 bortfaldt).


12.12. Situationen for UNRWA (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for UNRWA (2018/2553(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 6. februar 2018 (punkt 17 i protokollen af 6.2.2018).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 8. februar 2018 (punkt 4 i protokollen af 8.2.2018).

Forslag til beslutning B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 og B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0085/2018

(erstatter B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 og B8-0093/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, for ECR-Gruppen;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Vedtaget (P8_TA(2018)0042)


12.13. Sommertidsordninger (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0070/2018 og B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0070/2018

Vedtaget (P8_TA(2018)0043)

(Forslag til beslutning B8-0071/2018 bortfaldt).


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Alex Mayer og Monika Smolková

Forslag til beslutning om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) og (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins og Laima Liucija Andrikienė

Fælles beslutningsforslag om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė og Daniel Hannan

Fælles beslutningsforslag om situationen for UNRWA (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza og Tomáš Zdechovský

Forslag til beslutning om bestemmelser vedrørende sommertid (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský og Dubravka Šuica.


14. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.57.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


16. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


17. Større forespørgsler (forhandling)

Det transadriatiske rørledningsprojekt i Italien

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000086/2017) af Rosa D'Amato og Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Større forespørgsel - Det transadriatiske rørledningsprojekt i Italien (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato begrundede spørgsmålet.

Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rosa D'Amato, Seán Kelly, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleonora Forenza, og Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini.

Formanden afgav en kommentar vedrørende offentliggørelsen af større forespørgsler i dagsordenen.

Indlæg af Udo Bullmann.

Indlæg af Miguel Arias Cañete.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

TRAN

- Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(rådg.udv.: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 108)

AFET

- Henstilling til Rådet, Europa-Kommissionen og næstformanden for Europa-Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile (2018/2018(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 113)

AFET

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen (2018/2017(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

INTA

- Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (2017/2280(INI))
henvist til kor. udv. AFET
rådg.udv.: BUDG, INTA, DEVE (forretningsordenens artikel 54)

DEVE

- Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden, herunder land grabbing (2017/2206(INI))
henvist til kor. udv. AFET
rådg.udv.: FEMM, DEVE

JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [forordningen om offentlig kontrol] og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
henvist til kor. udv. AGRI
rådg.udv.: ENVI, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (forretningsordenens artikel 39), JURI (forretningsordenens artikel 104)

FEMM

- EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET

- Forordning om ENISA, EU's Agentur for Cybersikkerhed, om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed"). (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (forretningsordenens artikel 54)


19. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


20. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 28. februar 2018 og 1. marts 2018.


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.49.


22. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Bilag 1 - Sammensætningen af det særlige udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider

Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider

(30 medlemmer)

Medlemmer

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Seneste opdatering: 24. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik