Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 276kWORD 86k
Neljapäev, 8. veebruar 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste hetkeolukord Türgis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Petitsioonid
 7.Suveaja kord (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum
  8.2.Hukkamised Egiptuses
  8.3.Laste orjus Haitis
 9.Istungi jätkamine
 10.Presidentuuri teadaanne
 11.Parlamendi koosseis
 12.Hääletused
  12.1.Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (hääletus)
  12.2.Hukkamised Egiptuses (hääletus)
  12.3.Laste orjus Haitis (hääletus)
  12.4.Pestitsiidele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)
  12.5.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandlus ***I (hääletus)
  12.6.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Kesksüsteemi loomine nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (hääletus)
  12.7.Välistegevuse tagatisfond ***I (hääletus)
  12.8.ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I (hääletus)
  12.9.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (hääletus)
  12.10.Inimõiguste hetkeolukord Türgis (hääletus)
  12.11.Olukord Venezuelas (hääletus)
  12.12.ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (hääletus)
  12.13.Suveaja kord (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 18.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Pestitsiididele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.01.


2. Inimõiguste hetkeolukord Türgis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõiguste hetkeolukord Türgis (2017/2527(RSP))

Arutelu toimus 6. veebruaril 2018 (6.2.2018 protokolli punkt 15).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky ja Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes ja Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa ja Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.10.


3. Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2017/2559(RSP))

Arutelu toimus 6. veebruaril 2018 (6.2.2018 protokolli punkt 16).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec ja Lorenzo Cesa fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Venezuelas (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Venezuelas (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Venezuelas (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel Venezuela kohta (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Venezuelas (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza ja Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Venezuelas (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.11.


4. ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (2017/2553(RSP))

Arutelu toimus 6. veebruaril 2018 (6.2.2018 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukorra kohta (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukorra kohta (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post ja Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel UNRWA olukorra kohta (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukorra kohta (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor ja Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rosa D’Amato ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukorra kohta (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský ja Lorenzo Cesa fraktsiooni PPE nimel ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukorra kohta (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.12.


5. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti (ASECNA) vahelise koostöölepingu (mis käsitleb satelliitnavigatsiooni arendamist ja sellega seotud teenuste osutamist ASECNA pädevuspiirkonnas tsiviillennunduse huvides) liidu nimel sõlmimise kohta (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 104)

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette sätted liikmesriikides vastutustundliku eelarvepoliitika ja keskpika perioodi eelarveorientatsiooni tugevdamiseks (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AFCO, EMPL, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) väikeettevõtete erikorra osas (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksumäärade osas (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Salvatore Domenico Pogliese. Resolutsiooni ettepanek ühiste kaubanduskodade loomise kohta neis kolmandates riikides, kes on sõlminud ELiga kaubanduslepingud (B8-0042/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia ja Euroopa põllumajandusliku toidutööstuse tipptasemel toodete kaitse kohta (B8-0061/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek säästva liikuvuse ja jalgrattaga liiklemise kohta (B8-0703/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta võidelda haridussüsteemist varajase lahkumise vastu (B8-0704/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek rändajate ümberpaigutamise kohta (B8-0705/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek Vahemere reostuse vastase võitluse teemal (B8-0706/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Hiina ostutehingutest Euroopas põhjustatud töökohtade kadu takistavate meetmete kohta (B8-0707/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek toiduainete raiskamise vastu võitlemise kohta (B8-0708/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI


6. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

6. veebruar 2018

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 1240/2017); (*) (nr 1241/2017); (*) (nr 1242/2017); (*) (nr 1243/2017); (*) (nr 1244/2017); Ion Georgescu (nr 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (nr 1246/2017); Fernando Duran Roca (nr 1247/2017); Vincas Jokimas (nr 1248/2017); (*) (nr 1249/2017); (*) (nr 1250/2017); (*) (nr 1251/2017); (*) (nr 1252/2017); (*) (nr 1253/2017); (*) (nr 1254/2017); (*) (nr 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (nr 1256/2017); Michele Chimienti (nr 1257/2017); Pierpaolo Volpe (nr 1258/2017); (*) (nr 1259/2017); Jens Genzer (nr 1260/2017); Jens Genzer (nr 1261/2017); Jens Genzer (nr 1262/2017); Jens Genzer (nr 1263/2017); Jens Genzer (nr 1264/2017); (*) (nr 0013/2018); (*) (nr 0014/2018); (*) (nr 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (nr 0016/2018); (*) (nr 0017/2018); (*) (nr 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (nr 0019/2018); (*) (nr 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (nr 0021/2018); (*) (nr 0022/2018); Xavier Gavilan (nr 0023/2018); (*) (nr 0024/2018); (*) (nr 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr 0026/2018); (*) (nr 0027/2018); Georgios Papadopoulos (nr 0028/2018); (*) (nr 0029/2018); Jean-pierre Sammut (nr 0030/2018); Domenico Lauriola (nr 0031/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (nr 0033/2018); (*) (nr 0034/2018); (*) (nr 0035/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0036/2018); Núria Esteban (nr 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (nr 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (nr 0039/2018); Alberto Malagoli (nr 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (nr 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (nr 0042/2018); (*) (nr 0043/2018); (*) (nr 0044/2018); Fotios Batzios (nr 0045/2018); Fotios Batzios (nr 0046/2018); (*) (nr 0047/2018); (*) (nr 0048/2018); (*) (nr 0049/2018); Heiko Fritschen (nr 0050/2018); Jens Genzer (nr 0051/2018); Jens Genzer (nr 0052/2018); Jens Genzer (nr 0053/2018); Josef Maruschke (nr 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (nr 0055/2018); Tuuli Stewart (nr 0056/2018); (*) (nr 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (nr 0058/2018); (*) (nr 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (nr 0060/2018); Constance Mbassi Manga (nr 0061/2018); (*) (nr 0062/2018); Aylin Zeybek (nr 0063/2018); (*) (nr 0064/2018); (*) (nr 0065/2018); (*) (nr 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (nr 0067/2018); (*) (nr 0068/2018); (*) (nr 0069/2018); (*) (nr 0070/2018).


7. Suveaja kord (arutelu)

Komisjoni avaldus: Suveaja kord (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Angelo Ciocca fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Heidi Hautala ja Werner Langen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman ja Andrzej Grzyb.

Sõna võttis Violeta Bulc.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Karima Delli TRAN-komisjoni nimel suveaja korra kohta (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki suveaja korra kohta (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.13.


8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 7.2.2018 protokollipunkt 2.)


8.1. Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 ja B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post ja Helmut Scholz tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jiří Pospíšil.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.1.


8.2. Hukkamised Egiptuses

Resolutsiooni ettepanekud B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 ja B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Isabella De Monte ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.2.


8.3. Laste orjus Haitis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 ja B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano ja Maria Lidia Senra Rodríguez tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák ja Seán Kelly.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.3.

(Istung katkestati kell 11.28 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.01.


10. Presidentuuri teadaanne

Asepresident esines avaldusega seoses kolmapäeval Taiwani raputanud maavärinaga ja avaldas Euroopa Parlamendi nimel kaastunnet ohvrite perekondadele.


11. Parlamendi koosseis

Prantsusmaa pädevad ametiasutused on teatanud Edouard Ferrand'i asemel Jacques Colombier' valimisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 2. veebruarist 2018.

Parlament võttis tema valimise teadmiseks.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Jacques Colombier vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Sõna võttis David Coburn.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


12.1. Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 ja B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0096/2018

(asendades B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 ja B8-0106/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0034)


12.2. Hukkamised Egiptuses (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 ja B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0109/2018

(asendades B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 ja B8-0116/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0035)


12.3. Laste orjus Haitis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 ja B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0100/2018)

(asendades B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 ja B8-0110/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0036)


12.4. Pestitsiidele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)

Pestitsiidele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (2018/2535(RSP))

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

PESTITSIIDIDELE ELI LUBADE ANDMISE KORDA KÄSITLEVA ERIKOMISJONI NIMELINE KOOSSEIS

Heaks kiidetud (8.2.2018 protokollilisa 1)


12.5. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandlus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Raportöör: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Christofer Fjellner enne hääletust.


12.6. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Kesksüsteemi loomine nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Raportöör: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Helga Stevens (raportööri asendaja) ja João Pimenta Lopes enne hääletust.


12.7. Välistegevuse tagatisfond ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0037)


12.8. ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0038)


12.9. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta [2017/2071(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0039)


12.10. Inimõiguste hetkeolukord Türgis (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõiguste hetkeolukord Türgis (2018/2527(RSP))

Arutelu toimus 6. veebruaril 2018 (6.2.2018 protokollipunkt 15).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 8. veebruaril 2018 (8.2.2018 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 ja B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0082/2018

(asendades B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 ja B8-0103/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0040)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0079/2018 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Miapetra Kumpula-Natri esitas resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0082/2018 punkti 8 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


12.11. Olukord Venezuelas (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2018/2559(RSP))

Arutelu toimus 6. veebruaril 2018 (6.2.2018 protokollipunkt 16).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 8. veebruaril 2018 (8.2.2018 protokolli punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 ja B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0078/2018

(asendades B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa fraktsiooni PPE nimel;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0041)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0083/2018, B8-0087/2018 ja B8-0094/2018 muutusid kehtetuks.)


12.12. ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (2018/2553(RSP))

Arutelu toimus 6. veebruaril 2018 (6.2.2018 protokollipunkt 17).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 8. veebruaril 2018 (8.2.2018 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 ja B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0085/2018

(asendades B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 ja B8-0093/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0042)


12.13. Suveaja kord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0070/2018 ja B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0070/2018

Vastu võetud (P8_TA(2018)0043)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0071/2018 muutus kehtetuks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Raport: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Raport: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Alex Mayer ja Monika Smolková

Resolutsiooni ettepanekud inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) ja (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins ja Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Venezuelas(2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė ja Daniel Hannan

Resolutsiooni ühisettepanek UNRWA olukorra kohta (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza ja Tomáš Zdechovský

Resolutsiooni ettepanek suveaja korra kohta (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský ja Dubravka Šuica.


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.57.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

15. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


16. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


17. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Aadria mere torujuhe Itaalias

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (O-000086/2017); Rosa D'Amato ja Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Põhjalikum arupärimine - Aadria mere torujuhtme kohta Itaalias (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato esitas küsimuse.

Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rosa D'Amato, Seán Kelly, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleonora Forenza, ja Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Maria Grapini.

Asepresident kommenteeris põhjalikumate arutelude päevakorras avaldamist.

Sõna võttis Udo Bullmann.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

Arutelu lõpetati.


18. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

TRAN-komisjon

- Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 108)

AFET-komisjon

- Soovitus nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Tšiili ajakohastatud assotsieerimislepingu kohta (2018/2018(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 113)

AFET-komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta (2018/2017(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

INTA-komisjon

- ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: vahekokkuvõte 2017. aastal ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (2017/2280(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: BUDG, INTA, DEVE (kodukorra artikkel 54)

DEVE-komisjon

- Maailma põlisrahvaste õiguste rikkumine, kaasa arvatud maa hõivamine (2017/2206(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 39)

- Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) [ametlike kontrollide määrus] muutmine ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamine (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: ENVI, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (kodukorra artikkel 39), JURI (kodukorra artikkel 104)

FEMM-komisjon

- Liidu kodanikukaitse mehhanism (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET-komisjon

- Määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (kodukorra artikkel 54)


19. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


20. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 28. veebruaril 2018 ja 1. märtsil 2018.


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.49.


22. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


1. lisa - Pestitsiididele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis

Pestitsiididele ELi lubade andmise korda käsitlev erikomisjon

(30 liiget)

Täisliikmed

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Viimane päevakajastamine: 24. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika