Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 282kWORD 86k
Torstai 8. helmikuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Vetoomukset
 7.Kesäaikasäännökset (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
8.1.Ojub Titijevin ja ihmisoikeuskeskus Memorialin tapaus Venäjällä
  
8.2.Teloitukset Egyptissä
  
8.3.Lapsiorjuus Haitissa
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Puhemiehen julkilausuma
 11.Parlamentin kokoonpano
 12.Äänestykset
  
12.1.Ojub Titijevin ja ihmisoikeuskeskus Memorialin tapaus Venäjällä (äänestys)
  
12.2.Teloitukset Egyptissä (äänestys)
  
12.3.Lapsiorjuus Haitissa (äänestys)
  
12.4.Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)
  
12.5.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seuranta ja ilmoittaminen ***I (äänestys)
  
12.6.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Keskitetyn järjestelmän perustaminen sellaisten jäsenvaltioiden tunnistamiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) täydentämiseksi ja tukemiseksi ***I (äänestys)
  
12.7.Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto ***I (äänestys)
  
12.8.EU:n takuu Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta ***I (äänestys)
  
12.9.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (äänestys)
  
12.10.Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (äänestys)
  
12.11.Venezuelan tilanne (äänestys)
  
12.12.YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (äänestys)
  
12.13.Kesäaikasäännökset (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 17.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.01.


2. Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (2017/2527(RSP))

Keskustelu käytiin 6. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 15).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky ja Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018)

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018)

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018)

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018)

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018)

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ja Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018)

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa ja Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.10.


3. Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2017/2559(RSP))

Keskustelu käytiin 6. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 16).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec ja Lorenzo Cesa PPE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018)

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018)

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018)

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza ja Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.11.


4. YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (2017/2553(RSP))

Keskustelu käytiin 6. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 17).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018)

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post ja Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018)

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rosa D’Amato YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský ja Lorenzo Cesa PPE-ryhmän puolestaYK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.12.


5. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisen satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

AFCO, EMPL, BUDG

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, IMCO

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Salvatore Domenico Pogliese. Päätöslauselmaesitys yhteisten kauppakamarien perustamisesta niihin kolmansiin maihin, jotka ovat allekirjoittaneet unionin kanssa kauppasopimuksia (B8-0042/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys italialaisten ja eurooppalaisten korkealaatuisten maataloustuotteiden suojelusta (B8-0061/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kestävästä liikkuvuudesta ja pyöräilystä (B8-0703/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tarpeesta torjua koulunkäynnin keskeyttämistä (B8-0704/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

EMPL

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys maahanmuuttajien uudelleensijoittamisesta (B8-0705/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys Välimeren saasteongelman torjunnasta (B8-0706/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys toimenpiteistä, joilla pyritään jatkossa estämään työpaikkojen menetyksiä Kiinan Euroopassa tekemien hankintojen johdosta (B8-0707/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tiedon lisäämisestä ruoan hävikistä (B8-0708/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI


6. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

6. helmikuuta 2018

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 1240/2017); (*) (nro 1241/2017); (*) (nro 1242/2017); (*) (nro 1243/2017); (*) (nro 1244/2017); Ion Georgescu (nro 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (nro 1246/2017); Fernando Duran Roca (nro 1247/2017); Vincas Jokimas (nro 1248/2017); (*) (nro 1249/2017); (*) (nro 1250/2017); (*) (nro 1251/2017); (*) (nro 1252/2017); (*) (nro 1253/2017); (*) (nro 1254/2017); (*) (nro 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (nro 1256/2017); Michele Chimienti (nro 1257/2017); Pierpaolo Volpe (nro 1258/2017); (*) (nro 1259/2017); Jens Genzer (nro 1260/2017); Jens Genzer (nro 1261/2017); Jens Genzer (nro 1262/2017); Jens Genzer (nro 1263/2017); Jens Genzer (nro 1264/2017); (*) (nro 0013/2018); (*) (nro 0014/2018); (*) (nro 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (nro 0016/2018); (*) (nro 0017/2018); (*) (nro 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (nro 0019/2018); (*) (nro 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (nro 0021/2018); (*) (nro 0022/2018); Xavier Gavilan (nro 0023/2018); (*) (nro 0024/2018); (*) (nro 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (nro 0026/2018); (*) (nro 0027/2018); Georgios Papadopoulos (nro 0028/2018); (*) (nro 0029/2018); Jean-pierre Sammut (nro 0030/2018); Domenico Lauriola (nro 0031/2018); Pierpaolo Volpe (nro 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (nro 0033/2018); (*) (nro 0034/2018); (*) (nro 0035/2018); Pierpaolo Volpe (nro 0036/2018); Núria Esteban (nro 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (nro 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (nro 0039/2018); Alberto Malagoli (nro 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (nro 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (nro 0042/2018); (*) (nro 0043/2018); (*) (nro 0044/2018); Fotios Batzios (nro 0045/2018); Fotios Batzios (nro 0046/2018); (*) (nro 0047/2018); (*) (nro 0048/2018); (*) (nro 0049/2018); Heiko Fritschen (nro 0050/2018); Jens Genzer (nro 0051/2018); Jens Genzer (nro 0052/2018); Jens Genzer (nro 0053/2018); Josef Maruschke (nro 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (nro 0055/2018); Tuuli Stewart (nro 0056/2018); (*) (nro 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (nro 0058/2018); (*) (nro 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (nro 0060/2018); Constance Mbassi Manga (nro 0061/2018); (*) (nro 0062/2018); Aylin Zeybek (nro 0063/2018); (*) (nro 0064/2018); (*) (nro 0065/2018); (*) (nro 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (nro 0067/2018); (*) (nro 0068/2018); (*) (nro 0069/2018); (*) (nro 0070/2018).


7. Kesäaikasäännökset (keskustelu)

Komission julkilausuma: Kesäaikasäännökset (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Heidi Hautala, ja Werner Langen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman ja Andrzej Grzyb.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Karima Delli TRAN-valiokunnan puolesta kesäaikasäännöksistä (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki kesäaikasäännöksistä (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.13.


8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 7.2.2018, kohta 2).


8.1. Ojub Titijevin ja ihmisoikeuskeskus Memorialin tapaus Venäjällä

Päätöslauselmaesitykset B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 ja B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post ja Helmut Scholz esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda ja Csaba Sógor.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.1.


8.2. Teloitukset Egyptissä

Päätöslauselmaesitykset B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 ja B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Isabella De Monte ja Stanislav Polčák.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.2.


8.3. Lapsiorjuus Haitissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 ja B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano ja Maria Lidia Senra Rodríguez esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák ja Seán Kelly.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.28 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.01.


10. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, joka koski Taiwanissa eilen sattunutta maanjäristystä, ja esitti parlamentin surunvalittelut uhrien perheille.


11. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Jacques Colombier on nimitetty parlamentin jäseneksi Edouard Ferrandin tilalle 2. helmikuuta 2018 alkaen.

Parlamentti merkitsi hänen valintansa tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Jacques Colombier osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

David Coburn käytti puheenvuoron.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Ojub Titijevin ja ihmisoikeuskeskus Memorialin tapaus Venäjällä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 ja B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0096/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 ja B8-0106/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0034)


12.2. Teloitukset Egyptissä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 ja B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0109/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 ja B8-0116/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0035)


12.3. Lapsiorjuus Haitissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 ja B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0100/2018)

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 ja B8-0110/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0036)


12.4. Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)

Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (2018/2535(RSP))

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

TORJUNTA-AINEIDEN LUPAMENETTELYÄ UNIONISSA KÄSITTELEVÄN ERITYISVALIOKUNNAN KOKOONPANO

Julistettiin hyväksytyksi (istunnon pöytäkirja 8.2.2018 liite 1)


12.5. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seuranta ja ilmoittaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Esittelijä: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Christofer Fjellner.


12.6. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Keskitetyn järjestelmän perustaminen sellaisten jäsenvaltioiden tunnistamiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) täydentämiseksi ja tukemiseksi ***I (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Helga Stevens (esittelijän sijainen) ja João Pimenta Lopes.


12.7. Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0037)


12.8. EU:n takuu Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0038)


12.9. Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (äänestys)

Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta [2017/2071(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0039)


12.10. Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (2018/2527(RSP))

Keskustelu käytiin 6. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 15).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 8. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 ja B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0082/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 ja B8-0103/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0040)

(Päätöslauselmaesitys B8-0079/2018 raukesi.)

Puheenvuorot:

Miapetra Kumpula-Natri esitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0082/2018 8 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


12.11. Venezuelan tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2018/2559(RSP))

Keskustelu käytiin 6. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 16).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 8. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 ja B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0078/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa PPE-ryhmän puolesta

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0041)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0083/2018, B8-0087/2018 ja B8-0094/2018 raukesivat.)


12.12. YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (2018/2553(RSP))

Keskustelu käytiin 6. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 8. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 ja B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0085/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 ja B8-0093/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0042)


12.13. Kesäaikasäännökset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0070/2018 ja B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0070/2018

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0043)

(Päätöslauselmaesitys B8-0071/2018 raukesi.)


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Mietintö Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Mietintö Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Alex Mayer ja Monika Smolková

Päätöslauselmaesitykset Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) ja (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins ja Laima Liucija Andrikienė

Yhteinen päätöslauselmaesitys Venezuelan tilanteesta (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė ja Daniel Hannan

Yhteinen päätöslauselmaesitys YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza ja Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys kesäaikasäännöksistä (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský ja Dubravka Šuica.


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.57.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

15. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


16. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


17. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

Adrianmeren kaasuputki Italiassa

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000086/2017) Rosa D'Amato ja Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Ensisijainen tiedustelu - Trans Adriatic Pipeline -kaasuputkihanke Italiassa (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato esitteli kysymyksen.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, GUE/NGL-ryhmän puolesta Eleonora Forenza, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, ENF-ryhmän puolesta Laurenţiu Rebega, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rosa D'Amato, Seán Kelly, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eleonora Forenza, ja Angel Dzhambazki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini.

Puhemies kommentoi ensisijaisten tiedustelujen julkaisemista esityslistalla.

Udo Bullmann käytti puheenvuoron.

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

TRAN-valiokunta

- Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto Euroopan unionissa: Tekojen aika! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 108 artikla)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Chilen uudistetusta assosiaatiosopimuksesta (2018/2018(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 113 artikla)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle Libyasta (2018/2017(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

INTA-valiokunta

- EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (2017/2280(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: BUDG, INTA, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla)

DEVE-valiokunta

- Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen, maakaappaus mukaan lukien (2017/2206(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM, DEVE

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 39 artikla)

- Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla), JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

FEMM-valiokunta

- Unionin pelastuspalvelumekanismi (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET-valiokunta

- ENISAa, "EU:n kyberturvallisuusvirastoa", ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamista sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifiointia koskeva asetus (''kyberturvallisuussäädös'') (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)


19. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


20. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 28. helmikuuta 2018 ja 1. maaliskuuta 2018.


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.49.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Liite 1 - Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano

Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta

(30 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Päivitetty viimeksi: 24. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö