Rodyklė 
Protokolas
PDF 287kWORD 87k
Ketvirtadienis, 2018 m. vasario 8 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Dabartinė žmogaus teisių padėtis Turkijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėtis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Gauti dokumentai
 6.Peticijos
 7.Nuostatos, susijusios su vasaros laiku (diskusijos)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
8.1.Rusija, Ojubo Titijevo ir Žmogaus teisių centro „Memorial“ byla
  
8.2.Mirties bausmės vykdymas Egipte
  
8.3.Vaikų vergija Haityje
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Pirmininko pranešimas
 11.Parlamento sudėtis
 12.Balsuoti skirtas laikas
  
12.1.Rusija, Ojubo Titijevo ir Žmogaus teisių centro „Memorial“ byla (balsavimas)
  
12.2.Mirties bausmės vykdymas Egipte (balsavimas)
  
12.3.Vaikų vergija Haityje (balsavimas)
  
12.4.Specialiojo komiteto ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais vardinė sudėtis (balsavimas)
  
12.5.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsena bei duomenų teikimas ***I (balsavimas)
  
12.6.Centralizuotos valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistemos sukūrimas Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai (ECRIS-TCN sistema) papildyti ir paremti ***I (balsavimas)
  
12.7.Išorės veiksmų garantijų fondas ***I (balsavimas)
  
12.8.Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ***I (balsavimas)
  
12.9.Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (balsavimas)
  
12.10.Dabartinė žmogaus teisių padėtis Turkijoje (balsavimas)
  
12.11.Padėtis Venesueloje (balsavimas)
  
12.12.Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėtis (balsavimas)
  
12.13.Nuostatos, susijusios su vasaros laiku (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 17.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 18.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 19.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 20.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 21.Posėdžio pabaiga
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Specialiojo komiteto Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais vardinė sudėtis


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Dabartinė žmogaus teisių padėtis Turkijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Dabartinė žmogaus teisių padėtis Turkijoje (2017/2527(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. vasario 6 d. (2018 02 06 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky ir Matteo Salvini ENF frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ir Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa ir Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.10 punktas


3. Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2017/2559(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. vasario 6 d. (2018 02 06 protokolo 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec ir Lorenzo Cesa PPE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu,.dėl padėties Venesueloje (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu dėl Venesuelos (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza ir Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.11 punktas


4. Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėtis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėtis (2017/2553(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. vasario 6 d. (2018 02 06 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur ir Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu dėl JTPDO padėties (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu dėl Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėties (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post ir Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu dėl Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėties (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl UNRWA padėties (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rosa D’Amato dėl UNRWA padėties (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský ir Lorenzo Cesa PPE frakcijos vardu dėl Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėties (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.12 punktas


5. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Oro navigacijos saugos Afrikoje ir Madagaskare agentūros (ASECNA) bendradarbiavimo susitarimo dėl palydovinės navigacijos plėtros ir susijusių paslaugų teikimo ASECNA kompetencijos teritorijoje civilinės aviacijos reikmėms sudarymo Sąjungos vardu (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

AFET, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (DTT 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos fiskalinės atsakomybės ir biudžeto orientavimo į vidutinį laikotarpį didinimo valstybėse narėse nuostatos (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

AFCO, EMPL, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Salvatore Domenico Pogliese. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrų prekybos rūmų sukūrimo trečiosiose šalyse, kurios yra pasirašiusios prekybos susitarimus su ES (B8-0042/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl itališkų ir europietiškų aukštos kokybės žemės ūkio maisto produktų apsaugos (B8-0061/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tvaraus judumo ir dviračių naudojimo (B8-0703/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės spręsti mokyklos nebaigimo problemą (B8-0704/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Nuomonė :

EMPL

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų perkėlimo (B8-0705/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su tarša Viduržemio jūros regione (B8-0706/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, kurios galėtų padėti užkirsti kelią tolesniam darbo vietų praradimui Kinijai įsigyjant vis daugiau įmonių Europoje (B8-0707/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl informuotumo apie maisto švaistymą didinimo (B8-0708/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


6. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, buvo persiųstos atsakingam komitetui:

2018 m. vasario 6 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (n° 1240/2017); (*) (n° 1241/2017); (*) (n° 1242/2017); (*) (n° 1243/2017); (*) (n° 1244/2017); Ion Georgescu (n° 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (n° 1246/2017); Fernando Duran Roca (n° 1247/2017); Vincas Jokimas (n° 1248/2017); (*) (n° 1249/2017); (*) (n° 1250/2017); (*) (n° 1251/2017); (*) (n° 1252/2017); (*) (n° 1253/2017); (*) (n° 1254/2017); (*) (n° 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (n° 1256/2017); Michele Chimienti (n° 1257/2017); Pierpaolo Volpe (n° 1258/2017); (*) (n° 1259/2017); Jens Genzer (n° 1260/2017); Jens Genzer (n° 1261/2017); Jens Genzer (n° 1262/2017); Jens Genzer (n° 1263/2017); Jens Genzer (n° 1264/2017); (*) (n° 0013/2018); (*) (n° 0014/2018); (*) (n° 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (n° 0016/2018); (*) (n° 0017/2018); (*) (n° 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (n° 0019/2018); (*) (n° 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (n° 0021/2018); (*) (n° 0022/2018); Xavier Gavilan (n° 0023/2018); (*) (n° 0024/2018); (*) (n° 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (n° 0026/2018); (*) (n° 0027/2018); Georgios Papadopoulos (n° 0028/2018); (*) (n° 0029/2018); Jean-pierre Sammut (n° 0030/2018); Domenico Lauriola (n° 0031/2018); Pierpaolo Volpe (n° 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (n° 0033/2018); (*) (n° 0034/2018); (*) (n° 0035/2018); Pierpaolo Volpe (n° 0036/2018); Núria Esteban (n° 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (n° 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (n° 0039/2018); Alberto Malagoli (n° 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (n° 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (n° 0042/2018); (*) (n° 0043/2018); (*) (n° 0044/2018); Fotios Batzios (n° 0045/2018); Fotios Batzios (n° 0046/2018); (*) (n° 0047/2018); (*) (n° 0048/2018); (*) (n° 0049/2018); Heiko Fritschen (n° 0050/2018); Jens Genzer (n° 0051/2018); Jens Genzer (n° 0052/2018); Jens Genzer (n° 0053/2018); Josef Maruschke (n° 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (n° 0055/2018); Tuuli Stewart (n° 0056/2018); (*) (n° 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (n° 0058/2018); (*) (n° 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (n° 0060/2018); Constance Mbassi Manga (n° 0061/2018); (*) (n° 0062/2018); Aylin Zeybek (n° 0063/2018); (*) (n° 0064/2018); (*) (n° 0065/2018); (*) (n° 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (n° 0067/2018); (*) (n° 0068/2018); (*) (n° 0069/2018); (*) (n° 0070/2018).


7. Nuostatos, susijusios su vasaros laiku (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Nuostatos, susijusios su vasaros laiku (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Heidi Hautala) ir Werner Langen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman ir Andrzej Grzyb.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Karima Delli TRAN komiteto vardu dėl vasaros laiko tvarkos (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki dėl vasaros laiko tvarkos (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.13 punktas


8. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 02 07 protokolo 2 punktas)


8.1. Rusija, Ojubo Titijevo ir Žmogaus teisių centro „Memorial“ byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 ir B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post ir Helmut Scholz pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.1 punktas


8.2. Mirties bausmės vykdymas Egipte

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 ir B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Isabella De Monte ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.2 punktas


8.3. Vaikų vergija Haityje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 ir B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano ir Maria Lidia Senra Rodríguez pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Norbert Neuser S&D frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák ir Seán Kelly.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.3 punktas

(Posėdis nutrauktas 11 val. 28 min., kol laukiama balsavimo).


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.01 val.


10. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas padarė pareiškimą apie vakar įvykusį žemės drebėjimą Taivane ir išreiškė Parlamento užuojautą aukų šeimoms.


11. Parlamento sudėtis

françaises kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Jacques Colombier, kuris pakeis Edouard Ferrand, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2018 m. vasario 2 d.

Parlamentas atsižvelgė į jo išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Jacques Colombier įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Kalbėjo David Coburn.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


12.1. Rusija, Ojubo Titijevo ir Žmogaus teisių centro „Memorial“ byla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 ir B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0096/2018

(keičia B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 ir B8-0106/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0034)


12.2. Mirties bausmės vykdymas Egipte (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 ir B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0109/2018

(keičia B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 ir B8-0116/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0035)


12.3. Vaikų vergija Haityje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 ir B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0100/2018)

(keičia B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 ir B8-0110/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias ECR frakcijos vardu;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Priimta (P8_TA(2018)0036)


12.4. Specialiojo komiteto ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais vardinė sudėtis (balsavimas)

Specialiojo komiteto ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais vardinė sudėtis (2018/2535(RSP))

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

SPECIALIOJO KOMITETO SĄJUNGOS PESTICIDŲ AUTORIZACIJOS PROCEDŪROS KLAUSIMAIS VARDINĖ SUDĖTIS

Paskelbta, kad patvirtinta (2018 02 08 protokolo 1 priedas)


12.5. Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsena bei duomenų teikimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Pranešėjas: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Christofer Fjellner iki balsavimo.


12.6. Centralizuotos valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistemos sukūrimas Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai (ECRIS-TCN sistema) papildyti ir paremti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Helga Stevens (pavaduojanti pranešėja) ir João Pimenta Lopes iki balsavimo pradžios.


12.7. Išorės veiksmų garantijų fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0037)


12.8. Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0038)


12.9. Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos [2017/2071(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0039)


12.10. Dabartinė žmogaus teisių padėtis Turkijoje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Dabartinė žmogaus teisių padėtis Turkijoje (2018/2527(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. vasario 6 d. (2018 02 06 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2018 m. vasario 8 d. (2018 02 08 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 ir B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0082/2018

(keičia B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 ir B8-0103/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0040)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0079/2018 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Miapetra Kumpula-Natri pateikė bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B8-0082/2018 8 dalies pakeitimą. Pakeitimui buvo pritarta.


12.11. Padėtis Venesueloje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2018/2559(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. vasario 6 d. (2018 02 06 protokolo 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2018 m. vasario 8 d. (2018 02 08 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 ir B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0078/2018

(keičia B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa PPE frakcijos vardu;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0041)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0083/2018, B8-0087/2018 ir B8-0094/2018 anuliuoti.)


12.12. Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėtis (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėtis (2018/2553(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. vasario 6 d. (2018 02 06 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2018 m. vasario 8 d. (2018 02 08 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 ir B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0085/2018

(keičia B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 ir B8-0093/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski ECR frakcijos vardu;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Priimta (P8_TA(2018)0042)


12.13. Nuostatos, susijusios su vasaros laiku (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0070/2018 ir B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0070/2018

Priimta (P8_TA(2018)0043)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0071/2018 anuliuotas.)


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Alex Mayer ir Monika Smolková

Pasiūlymai dėl rezoliucijų dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) ir (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins ir Laima Liucija Andrikienė

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Venesueloje (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė ir Daniel Hannan

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl UNRWA padėties (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza ir Tomáš Zdechovský

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vasaros laiko tvarkos (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský ir Dubravka Šuica.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.57 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

15. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


16. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


17. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Transadrijos dujotiekis Italijoje

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-000086/2017), kurį pateikė Rosa D'Amato ir Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu Komisijai: Platesnės apimties klausimas - Transadrijos dujotiekis Italijoje (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato pristatė klausimą.

Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins), Laurenţiu Rebega ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rosa D'Amato), Seán Kelly (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eleonora Forenza) ir Angel Dzhambazki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini.

Pirmininkas pateikė pastabą dėl platesnės apimties klausimų paskelbimo darbotvarkėje.

Kalbėjo Udo Bullmann.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete.

Diskusijos baigtos.


18. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

TRAN komitetas

- Alternatyviųjų degalų naudojimas Europos Sąjungoje: laikas veikti (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(Nuomonė: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis)

AFET komitetas

- Rekomendaciją Tarybai, Europos Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Čilės modernizuoto asociacijos susitarimo (2018/2018(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (DTT 113 straipsnis)

AFET komitetas

- Rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos (2018/2017(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

INTA komitetas

- Išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima po 2020 m. struktūra (2017/2280(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: BUDG, INTA, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

DEVE komitetas

- Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai, įskaitant žemės grobimą (2017/2206(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: FEMM, DEVE

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [Oficialios kontrolės reglamentas] dalinis keitimas ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 panaikinimas (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: ENVI, JURI (DTT 39 straipsnis)

- Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis), JURI (DTT 104 straipsnis)

FEMM komitetas

- Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET komitetas

- Reglamentas dėl Europos kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir dėl informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis).


19. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


20. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2018 m. vasario 28 d.2018 m. kovo 1 d..


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.49 val.


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


1 priedas. - Specialiojo komiteto Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais vardinė sudėtis

Specialusis komitetas Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais

(30 narių)

Nariai

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika