Indekss 
Protokols
PDF 287kWORD 87k
Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.UNRWA stāvoklis (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Lūgumraksti
 7.Vasaras laika kārtība (debates)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  8.1.Krievija, Oyub Titiev lieta un Cilvēktiesību centra “Memoriāls” lieta
  8.2.Sodīšana ar nāvi Ēģiptē
  8.3.Bērnu verdzība Haiti
 9.Sēdes atsākšana
 10.Priekšsēdētāja paziņojums
 11.Parlamenta sastāvs
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Krievija, Oyub Titiev lieta un Cilvēktiesību centra “Memoriāls” lieta (balsošana)
  12.2.Sodīšana ar nāvi Ēģiptē (balsošana)
  12.3.Bērnu verdzība Haiti (balsošana)
  12.4.Īpašās komitejas jautājumos par Savienībā izmantoto atļaujas piešķiršanas procedūru attiecībā uz pesticīdiem skaitliskais sastāvs (balsošana)
  12.5.Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitorings un ziņošana ***I (balsošana)
  12.6.Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), nolūkā papildināt un atbalstīt Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS-TCN sistēma) ***I (balsošana)
  12.7.Garantiju fonds ārējai darbībai ***I (balsošana)
  12.8.Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības ***I (balsošana)
  12.9.Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (balsošana)
  12.10.Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (balsošana)
  12.11.Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)
  12.12.UNRWA stāvoklis (balsošana)
  12.13.Vasaras laika kārtība (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdes atsākšana
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 17.Plašas interpelācijas (debates)
 18.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 19.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 20.Nākamo sēžu datumi
 21.Sēdes slēgšana
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Īpašās komitejas jautājumos par Savienībā izmantoto atļaujas piešķiršanas procedūru attiecībā uz pesticīdiem skaitliskais sastāvs


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (2017/2527(RSP)).

Debates notika 2018. gada 6. februārī (6.2.2018. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky un Matteo Salvini ENF grupas vārdā - par cilvēktiesību pašreizējo stāvokli Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā - par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā - par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā - par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā - par pašreizējo cilvēktiesību stāvokli Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību pašreizējo stāvokli Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa un Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā - par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Balsojums: 8.2.2018. protokola 12.10. punkts.


3. Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2017/2559(RSP)).

Debates notika 2018. gada 6. februārī (6.2.2018. protokola 16. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec un Lorenzo Cesa PPE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo un Elena Valenciano S&D grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Venecuēlu (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza un Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Balsojums: 8.2.2018. protokola 12.11. punkts.


4. UNRWA stāvoklis (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: UNRWA stāvoklis (2017/2553(RSP)).

Debates notika 2018. gada 6. februārī (6.2.2018. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā – par UNRWA situāciju (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski un Arne Gericke ECR grupas vārdā – par UNRWA stāvokli (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post un Marita Ulvskog S&D grupas vārdā – par UNRWA stāvokli (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par UNRWA stāvokli (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rosa D’Amato – par UNRWA stāvokli (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský un Lorenzo Cesa PPE grupas vārdā – par UNRWA stāvokli (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Balsojums: 8.2.2018. protokola 12.12. punkts.


5. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (ASECNA) par satelītnavigācijas attīstību un saistīto pakalpojumu sniegšanu ASECNA kompetences zonā par labu civilajai aviācijai (11351/2017 - C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko nosaka noteikumus par fiskālās atbildības un vidējā termiņa budžeta ievirzes stiprināšanu dalībvalstīs (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 – 2017/0335(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFCO, EMPL, BUDG

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, IMCO

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Salvatore Domenico Pogliese. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kopīgu tirdzniecības kameru izveidi trešās valstīs, kuras ir parakstījušas tirdzniecības nolīgumus ar ES (B8-0042/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Itālijas un Eiropas augstākās kvalitātes lauksaimniecības pārtikas produktu aizsardzību (B8-0061/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ilgtspējīgu mobilitāti un velosipēdu izmantošanu (B8-0703/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (B8-0704/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

EMPL

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrantu pārcelšanu (B8-0705/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret piesārņojumu Vidusjūrā (B8-0706/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumiem, kuru mērķis ir novērst turpmāku darbvietu skaita samazināšanos saistībā ar to, ka Ķīna ir iegādājusies vairākus uzņēmumus Eiropā (B8-0707/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

INTA

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izpratnes veicināšanu attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu (B8-0708/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


6. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2018. gada 6. februāris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 1240/2017); (*) (Nr. 1241/2017); (*) (Nr. 1242/2017); (*) (Nr. 1243/2017); (*) (Nr. 1244/2017); Ion Georgescu (Nr. 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (Nr. 1246/2017); Fernando Duran Roca (Nr. 1247/2017); Vincas Jokimas (Nr. 1248/2017); (*) (Nr. 1249/2017); (*) (Nr. 1250/2017); (*) (Nr. 1251/2017); (*) (Nr. 1252/2017); (*) (Nr. 1253/2017); (*) (Nr. 1254/2017); (*) (Nr. 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (Nr. 1256/2017); Michele Chimienti (Nr. 1257/2017); Pierpaolo Volpe (Nr. 1258/2017); (*) (Nr. 1259/2017); Jens Genzer (Nr. 1260/2017); Jens Genzer (Nr. 1261/2017); Jens Genzer (Nr. 1262/2017); Jens Genzer (Nr. 1263/2017); Jens Genzer (Nr. 1264/2017); (*) (Nr. 0013/2018); (*) (Nr. 0014/2018); (*) (Nr. 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (Nr. 0016/2018); (*) (Nr. 0017/2018); (*) (Nr. 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (Nr. 0019/2018); (*) (Nr. 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (Nr. 0021/2018); (*) (Nr. 0022/2018); Xavier Gavilan (Nr. 0023/2018); (*) (Nr. 0024/2018); (*) (Nr. 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (Nr. 0026/2018); (*) (Nr. 0027/2018); Georgios Papadopoulos (Nr. 0028/2018); (*) (Nr. 0029/2018); Jean-pierre Sammut (Nr. 0030/2018); Domenico Lauriola (Nr. 0031/2018); Pierpaolo Volpe (Nr. 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (Nr. 0033/2018); (*) (Nr. 0034/2018); (*) (Nr. 0035/2018); Pierpaolo Volpe (Nr. 0036/2018); Núria Esteban (Nr. 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (Nr. 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (Nr. 0039/2018); Alberto Malagoli (Nr. 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 0042/2018); (*) (Nr. 0043/2018); (*) (Nr. 0044/2018); Fotios Batzios (Nr. 0045/2018); Fotios Batzios (Nr. 0046/2018); (*) (Nr. 0047/2018); (*) (Nr. 0048/2018); (*) (Nr. 0049/2018); Heiko Fritschen (Nr. 0050/2018); Jens Genzer (Nr. 0051/2018); Jens Genzer (Nr. 0052/2018); Jens Genzer (Nr. 0053/2018); Josef Maruschke (Nr. 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (Nr. 0055/2018); Tuuli Stewart (Nr. 0056/2018); (*) (Nr. 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (Nr. 0058/2018); (*) (Nr. 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (Nr. 0060/2018); Constance Mbassi Manga (Nr. 0061/2018); (*) (Nr. 0062/2018); Aylin Zeybek (Nr. 0063/2018); (*) (Nr. 0064/2018); (*) (Nr. 0065/2018); (*) (Nr. 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (Nr. 0067/2018); (*) (Nr. 0068/2018); (*) (Nr. 0069/2018); (*) (Nr. 0070/2018).


7. Vasaras laika kārtība (debates)

Komisijas paziņojums: Vasaras laika kārtība (2017/2968(RSP)).

Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Angelo Ciocca ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Heidi Hautala, un Werner Langen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman un Andrzej Grzyb.

Uzstājās Violeta Bulc.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Karima Delli TRAN komitejas vārdā – par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki – par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.2.2018. protokola 12.13. punkts.


8. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 7.2.2018. protokola 2. punkts.)


8.1. Krievija, Oyub Titiev lieta un Cilvēktiesību centra “Memoriāls” lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 un B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)).

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post un Helmut Scholz iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Francisco Assis S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.2.2018. protokola 12.1. punkts.


8.2. Sodīšana ar nāvi Ēģiptē

Rezolūciju priekšlikumi B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 un B8-0116/2018 (2018/2561(RSP)).

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Isabella De Monte un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.2.2018. protokola 12.2. punkts.


8.3. Bērnu verdzība Haiti

Rezolūciju priekšlikumi B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 un B8-0110/2018 (2018/2562(RSP)).

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano un Maria Lidia Senra Rodríguez iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Norbert Neuser S&D grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák un Seán Kelly.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.2.2018. protokola 12.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.28 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.01.


10. Priekšsēdētāja paziņojums

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu par vakar Taivānu skārušo zemestrīci un Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību upuru ģimenēm.


11. Parlamenta sastāvs

Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Jacques Colombier ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Edouard Ferrand vietā, sākot ar 2018. gada 2. februāri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņa iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Jacques Colombier pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Uzstājās David Coburn.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Krievija, Oyub Titiev lieta un Cilvēktiesību centra “Memoriāls” lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 un B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0096/2018

(aizstāj B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 un B8-0106/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0034).


12.2. Sodīšana ar nāvi Ēģiptē (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 un B8-0116/2018 (2018/2561(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0109/2018

(aizstāj B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 un B8-0116/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0035).


12.3. Bērnu verdzība Haiti (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 un B8-0110/2018 (2018/2562(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0100/2018)

(aizstāj B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 un B8-0110/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias ECR grupas vārdā;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Pieņemts (P8_TA(2018)0036).


12.4. Īpašās komitejas jautājumos par Savienībā izmantoto atļaujas piešķiršanas procedūru attiecībā uz pesticīdiem skaitliskais sastāvs (balsošana)

Īpašās komitejas jautājumos par Savienībā izmantoto atļaujas piešķiršanas procedūru attiecībā uz pesticīdiem skaitliskais sastāvs (2018/2535(RSP)).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

ĪPAŠĀS KOMITEJAS JAUTĀJUMOS PAR SAVIENĪBĀ IZMANTOTO ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRU ATTIECĪBĀ UZ PESTICĪDIEM SKAITLISKAIS SASTĀVS

Pasludināts par apstiprinātu (8.2.2018. protokola 1. pielikums ).


12.5. Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitorings un ziņošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) – Referents: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Christofer Fjellner – pirms balsošanas.


12.6. Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), nolūkā papildināt un atbalstīt Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS-TCN sistēma) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) – Referents: Daniel Dalton (A8-0018/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Helga Stevens (aizstājot referentu) un João Pimenta Lopes – pirms balsošanas.


12.7. Garantiju fonds ārējai darbībai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0037).


12.8. Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0038).


12.9. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu [2017/2071(INI)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0039).


12.10. Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)).

Debates notika 2018. gada 6. februārī (6.2.2018. protokola 15. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2018. gada 8. februārī (8.2.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 un B8-0103/2018 (2018/2527(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0082/2018

(aizstāj B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 un B8-0103/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0040).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0079/2018 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Miapetra Kumpula-Natri ierosināja mutisku grozījumu kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-0082/2018 8. punktam. Ierosinātais grozījums tika pieņemts.


12.11. Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2018/2559(RSP)).

Debates notika 2018. gada 6. februārī (6.2.2018. protokola 16. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2018. gada 8. februārī (8.2.2018. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 un B8-0094/2018 (2018/2559(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0078/2018

(aizstāj B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa PPE grupas vārdā;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0041).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0083/2018, B8-0087/2018 un B8-0094/2018 vairs nav spēkā.)


12.12. UNRWA stāvoklis (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: UNRWA stāvoklis (2018/2553(RSP)).

Debates notika 2018. gada 6. februārī (6.2.2018. protokola 17. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2018. gada 8. februārī (8.2.2018. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 un B8-0093/2018 (2018/2553(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0085/2018

(aizstāj B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 un B8-0093/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Pieņemts (P8_TA(2018)0042).


12.13. Vasaras laika kārtība (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0070/2018 un B8-0071/2018 (2017/2968(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0070/2018

Pieņemts (P8_TA(2018)0043).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0071/2018 vairs nav spēkā.)


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Eider Gardiazabal Rubial ziņojums - A8-0132/2017
Monika Smolková

Eider Gardiazabal Rubial ziņojums - A8-0135/2017
Monika Smolková

Eider Gardiazabal Rubial ziņojums - A8-0013/2018
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Alex Mayer un Monika Smolková

Rezolūciju priekšlikumi par cilvēktiesību pašreizējo stāvokli Turcijā (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) un (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins un Laima Liucija Andrikienė

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Venecuēlā (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė un Daniel Hannan

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums par UNRWA stāvokli (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza un Tomáš Zdechovský

Rezolūcijas priekšlikums par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský un Dubravka Šuica


14. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.57.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


16. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


17. Plašas interpelācijas (debates)

Adrijas jūras cauruļvads Itālijā

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000086/2017), kuru iesniedza Rosa D'Amato un Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā Komisijai: Plaša interpelācija - Adrijas jūras cauruļvads Itālijā (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).

Rosa D'Amato izvērsa jautājumu.

Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rosa D'Amato, Seán Kelly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eleonora Forenza, un Angel Dzhambazki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini.

Sēdes vadītājs izteica komentāru par plašu interpelāciju publicēšanu darba kārtībā.

Uzstājās Udo Bullmann.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

Debates tika slēgtas.


18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

TRAN komiteja

- Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā: laiks rīkoties (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE, IMCO, REGI).

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 108. pants)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Eiropas Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par modernizētu ES un Čīles asociācijas nolīgumu (2018/2018(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju (2018/2017(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

INTA komiteja

- ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (2017/2280(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: BUDG, INTA, DEVE (Reglamenta 54. pants)

DEVE komiteja

- Pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumi visā pasaulē, tostarp zemes piesavināšanās (2017/2206(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM, DEVE

JURI komiteja (Reglamenta 39. pants)

- Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) [Oficiālo kontroļu regula] grozīšana un Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 atcelšana (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)).
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: ENVI, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Reglamenta 39. pants), JURI (Reglamenta 104. pants)

FEMM komiteja

- Savienības civilās aizsardzības mehānisms (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET komiteja

- Regula par ENISA, Eiropas Kiberdrošības aģentūru un ar kuru atceļ Regulu (ES) Nr. 526/2013, un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju ("Kiberdrošības akts"), (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (Reglamenta 54. pants)


19. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


20. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2018. gada 28. februārī un 2018. gada 1. martā.


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.49.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


1. pielikums - Īpašās komitejas jautājumos par Savienībā izmantoto atļaujas piešķiršanas procedūru attiecībā uz pesticīdiem skaitliskais sastāvs

Īpaša komiteja jautājumos par Savienībā izmantoto atļaujas piešķiršanas procedūru attiecībā uz pesticīdiem

(30 locekļi)

Pastāvīgie locekļi

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika