Index 
Notulen
PDF 287kWORD 86k
Donderdag 8 februari 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Situatie van de UNRWA (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Ingekomen stukken
 6.Verzoekschriften
 7.Zomertijd (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial
  8.2.Executies in Egypte
  8.3.Kinderslavernij in Haïti
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Verklaring van de Voorzitter
 11.Samenstelling Parlement
 12.Stemmingen
  12.1.Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial (stemming)
  12.2.Executies in Egypte (stemming)
  12.3.Kinderslavernij in Haïti (stemming)
  12.4.Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden (stemming)
  12.5.Het toezicht op en de verslaglegging inzake de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)
  12.6.Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) ***I (stemming)
  12.7.Garantiefonds voor extern optreden ***I (stemming)
  12.8.EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie ***I (stemming)
  12.9.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (stemming)
  12.10.De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (stemming)
  12.11.Situatie in Venezuela (stemming)
  12.12.Situatie van de UNRWA (stemming)
  12.13.Zomertijd (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Uitgebreide interpellaties (debat)
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.01 uur geopend.


2. De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (2017/2527(RSP))

Het debat heeft op 6 februari 2018 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 6.2.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky en Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie, over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, over de recente situatie van de mensenrechten in Turkije (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa en Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, over de actuele mensenrechtensituatie in Turkije (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Stemming: punt 12.10 van de notulen van 8.2.2018.


3. Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2017/2559(RSP))

Het debat heeft op 6 februari 2018 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 6.2.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec en Lorenzo Cesa, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza en Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Stemming: punt 12.11 van de notulen van 8.2.2018.


4. Situatie van de UNRWA (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie van de UNRWA (2017/2553(RSP))

Het debat heeft op 6 februari 2018 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 6.2.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van de UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, over de situatie van de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post en Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, over de situatie van de UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van de UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rosa D’Amato, over de situatie van de UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský en Lorenzo Cesa, namens de PPE-Fractie, over de situatie van de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Stemming: punt 12.12 van de notulen van 8.2.2018.


5. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA) inzake de ontwikkeling van satellietnavigatie en de verlening van bijbehorende diensten ten behoeve van de burgerluchtvaart in het bevoegdheidsgebied van het ASECNA (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

AFET, TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van bepalingen ter versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

AFCO, EMPL, BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Salvatore Domenico Pogliese. Ontwerpresolutie over de oprichting van gemeenschappelijke kamers van koophandel in derde landen waarmee de EU handelsovereenkomsten heeft gesloten (B8-0042/2018)

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van Italiaanse en Europese levensmiddelen van topkwaliteit (B8-0061/2018)

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over duurzame mobiliteit en het gebruik van de fiets (B8-0703/2017)

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de noodzaak om vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken (B8-0704/2017)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

advies :

EMPL

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de hervestiging van migranten (B8-0705/2017)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over de strijd tegen vervuiling in de Middellandse Zee (B8-0706/2017)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over maatregelen om nieuw banenverlies als gevolg van Chinese overnames in Europa te verhinderen (B8-0707/2017)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over bewustmaking omtrent voedselverspilling (B8-0708/2017)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI


6. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 6 februari 2018

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 1240/2017); (*) (nr. 1241/2017); (*) (nr. 1242/2017); (*) (nr. 1243/2017); (*) (nr. 1244/2017); Ion Georgescu (nr. 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (nr. 1246/2017); Fernando Duran Roca (nr. 1247/2017); Vincas Jokimas (nr. 1248/2017); (*) (nr. 1249/2017); (*) (nr. 1250/2017); (*) (nr. 1251/2017); (*) (nr. 1252/2017); (*) (nr. 1253/2017); (*) (nr. 1254/2017); (*) (nr. 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (nr. 1256/2017); Michele Chimienti (nr. 1257/2017); Pierpaolo Volpe (nr. 1258/2017); (*) (nr. 1259/2017); Jens Genzer (nr. 1260/2017); Jens Genzer (nr. 1261/2017); Jens Genzer (nr. 1262/2017); Jens Genzer (nr. 1263/2017); Jens Genzer (nr. 1264/2017); (*) (nr. 0013/2018); (*) (nr. 0014/2018); (*) (nr. 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (nr. 0016/2018); (*) (nr. 0017/2018); (*) (nr. 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (nr. 0019/2018); (*) (nr. 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (nr. 0021/2018); (*) (nr. 0022/2018); Xavier Gavilan (nr. 0023/2018); (*) (nr. 0024/2018); (*) (nr. 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0026/2018); (*) (nr. 0027/2018); Georgios Papadopoulos (nr. 0028/2018); (*) (nr. 0029/2018); Jean-pierre Sammut (nr. 0030/2018); Domenico Lauriola (nr. 0031/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (nr. 0033/2018); (*) (nr. 0034/2018); (*) (nr. 0035/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0036/2018); Núria Esteban (nr. 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (nr. 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (nr. 0039/2018); Alberto Malagoli (nr. 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0042/2018); (*) (nr. 0043/2018); (*) (nr. 0044/2018); Fotios Batzios (nr. 0045/2018); Fotios Batzios (nr. 0046/2018); (*) (nr. 0047/2018); (*) (nr. 0048/2018); (*) (nr. 0049/2018); Heiko Fritschen (nr. 0050/2018); Jens Genzer (nr. 0051/2018); Jens Genzer (nr. 0052/2018); Jens Genzer (nr. 0053/2018); Josef Maruschke (nr. 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (nr. 0055/2018); Tuuli Stewart (nr. 0056/2018); (*) (nr. 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (nr. 0058/2018); (*) (nr. 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (nr. 0060/2018); Constance Mbassi Manga (nr. 0061/2018); (*) (nr. 0062/2018); Aylin Zeybek (nr. 0063/2018); (*) (nr. 0064/2018); (*) (nr. 0065/2018); (*) (nr. 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (nr. 0067/2018); (*) (nr. 0068/2018); (*) (nr. 0069/2018); (*) (nr. 0070/2018).


7. Zomertijd (debat)

Verklaring van de Commissie: Zomertijd (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Heidi Hautala, en Werner Langen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman en Andrzej Grzyb.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Karima Delli, namens de Commissie TRAN, over de zomertijd (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki, over de zomertijd (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.13 van de notulen van 8.2.2018.


8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 7.2.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial

Ontwerpresoluties B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 en B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post en Helmut Scholz lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 8.2.2018.


8.2. Executies in Egypte

Ontwerpresoluties B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 en B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Isabella De Monte en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 8.2.2018.


8.3. Kinderslavernij in Haïti

Ontwerpresoluties B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 en B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano en Maria Lidia Senra Rodríguez lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 8.2.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.28 uur onderbroken)


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.01 uur hervat.


10. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de aardbeving die gisteren Taiwan heeft getroffen, en biedt de nabestaanden van de slachtoffers namens het Parlement zijn medeleven aan.


11. Samenstelling Parlement

De bevoegde Franse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Jacques Colombier tot lid van het Parlement, ter vervanging van Edouard Ferrand, met ingang van 2 februari 2018.

Het Parlement neemt kennis van zijn benoeming.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Jacques Colombier, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door David Coburn.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 en B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0096/2018

(ter vervanging van B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 en B8-0106/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0034)


12.2. Executies in Egypte (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 en B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0109/2018

(ter vervanging van B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 en B8-0116/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0035)


12.3. Kinderslavernij in Haïti (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 en B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0100/2018)

(ter vervanging van B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 en B8-0110/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias, namens de ECR-Fractie;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Aangenomen (P8_TA(2018)0036)


12.4. Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden (stemming)

Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden (2018/2535(RSP))

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

NOMINALE SAMENSTELLING VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE VOOR DE VERGUNNINGSPROCEDURE VAN DE UNIE VOOR PESTICIDEN

Goedgekeurd (bijlage 1 van de notulen van 8.2.2018)


12.5. Het toezicht op en de verslaglegging inzake de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het toezicht op en de verslaglegging inzake de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Rapporteur: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Christofer Fjellner, vóór de stemming.


12.6. Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem (ECRIS-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Helga Stevens (ter vervanging van de rapporteur) en João Pimenta Lopes, vóór de stemming.


12.7. Garantiefonds voor extern optreden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0037)


12.8. EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0038)


12.9. Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank [2017/2071(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0039)


12.10. De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (2018/2527(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 6 februari 2018 (punt 15 van de notulen van 6.2.2018).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 8 februari 2018 (punt 2 van de notulen van 8.2.2018).

Ontwerpresoluties B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 en B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0082/2018

(ter vervanging van B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 en B8-0103/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0040)

(Ontwerpresolutie B8-0079/2018 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Miapetra Kumpula-Natri, die een mondeling amendement op paragraaf 8 van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0082/2018 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


12.11. Situatie in Venezuela (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2018/2559(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 6 februari 2018 (punt 16 van de notulen van 6.2.2018).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 8 februari 2018 (punt 3 van de notulen van 8.2.2018).

Ontwerpresoluties B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 en B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0078/2018

(ter vervanging van B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, namens de PPE-Fractie;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0041)

(Ontwerpresoluties B8-0083/2018, B8-0087/2018 en B8-0094/2018 komen te vervallen.)


12.12. Situatie van de UNRWA (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie van de UNRWA (2018/2553(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 6 februari 2018 (punt 17 van de notulen van 6.2.2018).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 8 februari 2018 (punt 4 van de notulen van 8.2.2018).

Ontwerpresoluties B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 en B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0085/2018

(ter vervanging van B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 en B8-0093/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Aangenomen (P8_TA(2018)0042)


12.13. Zomertijd (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0070/2018 en B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0070/2018

Aangenomen (P8_TA(2018)0043)

(Ontwerpresolutie B8-0071/2018 komt te vervallen.)


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Verslag Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Verslag Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Alex Mayer en Monika Smolková

Ontwerpresoluties over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) en (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins en Laima Liucija Andrikienė

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Venezuela (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė en Daniel Hannan

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie van de UNRWA (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza en Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie over de zomertijd (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský en Dubravka Šuica.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.57 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


16. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


17. Uitgebreide interpellaties (debat)

Trans-Adriatische pijpleiding in Italië

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-000086/2017) van Rosa D'Amato en Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Uitgebreide interpellatie - Trans-Adriatische pijpleiding in Italië (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato licht de vraag toe.

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rosa D'Amato, Seán Kelly, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eleonora Forenza, en Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini.

De Voorzitter maakt een opmerking over de bekendmaking van uitgebreide interpellaties in de agenda.

Het woord wordt gevoerd door Udo Bullmann.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Het debat wordt gesloten.


18. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

Commissie TRAN

- Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(advies: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 108 van het Reglement)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid over de gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Chili (2018/2018(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 113 van het Reglement)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië (2018/2017(INI))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie INTA

- Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (2017/2280(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: BUDG, INTA, DEVE (artikel 54 van het Reglement)

Commissie DEVE

- Schending van de rechten van inheemse volkeren, inclusief landroof (2017/2206(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: FEMM, DEVE

Commissie JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Biologische productie en etikettering van biologische producten, wijziging van Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
advies: ENVI, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (artikel 39 van het Reglement), JURI (artikel 104 van het Reglement)

Commissie FEMM

- Uniemechanisme voor civiele bescherming (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

Commissie AFET

- Verordening inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiling van informatie- en communicatietechnologieën ("de cyberbeveiligingsverordening") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (artikel 54 van het Reglement)


19. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


20. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 28 februari 2018 en 1 maart 2018.


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.49 uur gesloten.


22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Bijlage 1 - Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden

Bijzondere Commissie EU-vergunningsprocedure voor pesticiden

(30 leden)

Leden

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid