Indeks 
Protokół
PDF 290kWORD 87k
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 4.Sytuacja UNRWA (złożone projekty rezolucji)
 5.Składanie dokumentów
 6.Petycje
 7.Ustalenia dotyczące czasu letniego (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał”
  
8.2.Egzekucje w Egipcie
  
8.3.Niewolnictwo dzieci na Haiti
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Oświadczenie Przewodniczącego
 11.Skład Parlamentu
 12.Głosowanie
  
12.1.Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (głosowanie)
  
12.2.Egzekucje w Egipcie (głosowanie)
  
12.3.Niewolnictwo dzieci na Haiti (głosowanie)
  
12.4.Skład osobowy komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (głosowanie)
  
12.5.Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie ***I (głosowanie)
  
12.6.Ustanowienie scentralizowanego systemu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) ***I (głosowanie)
  
12.7.Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych ***I (głosowanie)
  
12.8.Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I (głosowanie)
  
12.9.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (głosowanie)
  
12.10.Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (głosowanie)
  
12.11.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  
12.12.Sytuacja UNRWA (głosowanie)
  
12.13.Ustalenia dotyczące czasu letniego (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Skład osobowy komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.01.


2. Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (2017/2527(RSP))

Debata odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 6.2.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky i Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes i Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas i Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa i Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE, w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Głosowanie: pkt 12.10 protokołu z dnia 8.2.2018.


3. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2017/2559(RSP))

Debata odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. (pkt 16 protokołu z dnia 6.2.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec i Lorenzo Cesa w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza i Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Głosowanie: pkt 12.11 protokołu z dnia 8.2.2018.


4. Sytuacja UNRWA (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja UNRWA (2017/2553(RSP))

Debata odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. (pkt 17 protokołu z dnia 6.2.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski i Arne Gericke w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post i Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor i Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rosa D’Amato, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský i Lorenzo Cesa w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Głosowanie: pkt 12.12 protokołu z dnia 8.2.2018.


5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA), dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

AFET, TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności budżetowej iśredniookresowej orientacji polityki budżetowej wpaństwach członkowskich (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFCO, EMPL, BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE wsprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wzakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych izmiany dyrektywy 2011/24/UE (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) przez posłów, projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Salvatore Domenico Pogliese. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia wspólnych izb handlowych w krajach trzecich będących sygnatariuszami umów handlowych z UE (B8-0042/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony włoskich i europejskich produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości (B8-0061/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i korzystania z roweru (B8-0703/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie konieczności przeciwdziałania zjawisku wczesnego kończenia nauki (B8-0704/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

EMPL

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie relokacji imigrantów (B8-0705/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie walki z zanieczyszczeniem Morza Śródziemnego (B8-0706/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie środków mających na celu zapobieganie kolejnym utratom miejsc pracy w wyniku nabyć dokonywanych w Europie przez Chiny (B8-0707/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie podnoszenia świadomości na temat marnotrawstwa żywności (B8-0708/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI


6. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 6 lutego 2018 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 1240/2017); (*) (nr 1241/2017); (*) (nr 1242/2017); (*) (nr 1243/2017); (*) (nr 1244/2017); Ion Georgescu (nr 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (nr 1246/2017); Fernando Duran Roca (nr 1247/2017); Vincas Jokimas (nr 1248/2017); (*) (nr 1249/2017); (*) (nr 1250/2017); (*) (nr 1251/2017); (*) (nr 1252/2017); (*) (nr 1253/2017); (*) (nr 1254/2017); (*) (nr 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (nr 1256/2017); Michele Chimienti (nr 1257/2017); Pierpaolo Volpe (nr 1258/2017); (*) (nr 1259/2017); Jens Genzer (nr 1260/2017); Jens Genzer (nr 1261/2017); Jens Genzer (nr 1262/2017); Jens Genzer (nr 1263/2017); Jens Genzer (nr 1264/2017); (*) (nr 0013/2018); (*) (nr 0014/2018); (*) (nr 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (nr 0016/2018); (*) (nr 0017/2018); (*) (nr 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (nr 0019/2018); (*) (nr 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (nr 0021/2018); (*) (nr 0022/2018); Xavier Gavilan (nr 0023/2018); (*) (nr 0024/2018); (*) (nr 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr 0026/2018); (*) (nr 0027/2018); Georgios Papadopoulos (nr 0028/2018); (*) (nr 0029/2018); Jean-pierre Sammut (nr 0030/2018); Domenico Lauriola (nr 0031/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (nr 0033/2018); (*) (nr 0034/2018); (*) (nr 0035/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0036/2018); Núria Esteban (nr 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (nr 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (nr 0039/2018); Alberto Malagoli (nr 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (nr 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (nr 0042/2018); (*) (nr 0043/2018); (*) (nr 0044/2018); Fotios Batzios (nr 0045/2018); Fotios Batzios (nr 0046/2018); (*) (nr 0047/2018); (*) (nr 0048/2018); (*) (nr 0049/2018); Heiko Fritschen (nr 0050/2018); Jens Genzer (nr 0051/2018); Jens Genzer (nr 0052/2018); Jens Genzer (nr 0053/2018); Josef Maruschke (nr 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (nr 0055/2018); Tuuli Stewart (nr 0056/2018); (*) (nr 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (nr 0058/2018); (*) (nr 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (nr 0060/2018); Constance Mbassi Manga (nr 0061/2018); (*) (nr 0062/2018); Aylin Zeybek (nr 0063/2018); (*) (nr 0064/2018); (*) (nr 0065/2018); (*) (nr 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (nr 0067/2018); (*) (nr 0068/2018); (*) (nr 0069/2018); (*) (nr 0070/2018).


7. Ustalenia dotyczące czasu letniego (debata)

Oświadczenie Komisji: Ustalenia dotyczące czasu letniego (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Heidi Hautalę, i Werner Langen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman i Andrzej Grzyb.

Głos zabrał Violeta Bulc.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Karima Delli, w imieniu komisji TRAN, w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki, w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.13 protokołu z dnia 8.2.2018.


8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 7.2.2018)


8.1. Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał”

Projekty rezolucji B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 i B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post i Helmut Scholz przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Jiří Pospíšil.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 8.2.2018.


8.2. Egzekucje w Egipcie

Projekty rezolucji B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 i B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Seán Kelly w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Isabella De Monte i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 8.2.2018.


8.3. Niewolnictwo dzieci na Haiti

Projekty rezolucji B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 i B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano i Maria Lidia Senra Rodríguez przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák i Seán Kelly.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 8.2.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.28 w oczekiwaniu na głosowanie)


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.01.


10. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie trzęsienia ziemi, które w dniu wczorajszym miało miejsce na Tajwanie, i w imieniu Parlamentu złożył kondolencje rodzinom ofiar.


11. Skład Parlamentu

Właściwe organy francuskie powiadomiły o wyborze Jacquesa Colombier w miejsce Edouarda Ferranda na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 2 lutego 2018 r.

Parlament przyjął do wiadomości wybór posła.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Jacques Colombier bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Głos zabrał David Coburn.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 i B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0096/2018

(zastępujący B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 i B8-0106/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, au nom du groupe GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0034)


12.2. Egzekucje w Egipcie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 i B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0109/2018

(zastępujący B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 i B8-0116/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0035)


12.3. Niewolnictwo dzieci na Haiti (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 i B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0100/2018)

(zastępujący B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 i B8-0110/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias, w imieniu grupy ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Przyjęto (P8_TA(2018)0036)


12.4. Skład osobowy komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (głosowanie)

Skład osobowy komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (2018/2535(RSP))

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI SPECJALNEJ DS. UNIJNEJ PROCEDURY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE PESTYCYDÓW DO OBROTU

Ogłoszono zatwierdzenie (załącznik 1 protokołu z dnia 8.2.2018)


12.5. Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Sprawozdawca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Christofer Fjellner, przed głosowaniem.


12.6. Ustanowienie scentralizowanego systemu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw członkowskich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Helga Stevens (zastępczyni sprawozdawcy) i João Pimenta Lopes, przed głosowaniem.


12.7. Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0037)


12.8. Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0038)


12.9. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego [2017/2071(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0039)


12.10. Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP))

Debata odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 6.2.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 8 lutego 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 8.2.2018).

Projekty rezolucji B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 i B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0082/2018

(zastępujący B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 i B8-0103/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, w imieniu grupy S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0040)

(Projekt rezolucji B8-0079/2018 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Miapetra Kumpula-Natri przedstawiła poprawkę ustną do ust. 8 wspólnego projektu rezolucji RC-B8-0082/2018. Poprawka została przyjęta.


12.11. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2018/2559(RSP))

Debata odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. (pkt 16 protokołu z dnia 6.2.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 8 lutego 2018 r. (pkt 3 protokołu z dnia 8.2.2018).

Projekty rezolucji B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 i B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0078/2018

(zastępujący B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, w imieniu grupy PPE;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, w imieniu grupy ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0041)

(Projekty rezolucji B8-0083/2018, B8-0087/2018 i B8-0094/2018 stały się bezprzedmiotowe.)


12.12. Sytuacja UNRWA (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja UNRWA (2018/2553(RSP))

Debata odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. (pkt 17 protokołu z dnia 6.2.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 8 lutego 2018 r. (pkt 4 protokołu z dnia 8.2.2018).

Projekty rezolucji B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 i B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0085/2018

(zastępujący B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 i B8-0093/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Przyjęto (P8_TA(2018)0042)


12.13. Ustalenia dotyczące czasu letniego (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0070/2018 i B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0070/2018

Przyjęto (P8_TA(2018)0043)

(Projekt rezolucji B8-0071/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Sprawozdanie Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Sprawozdanie Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Alex Mayer i Monika Smolková

Projekty rezolucji w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) i (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins i Laima Liucija Andrikienė

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė i Daniel Hannan

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji UNRWA (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza i Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský i Dubravka Šuica.


14. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.57.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


16. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


17. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Gazociąg transadriatycki we Włoszech

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000086/2017) złożona przez Rosę D'Amato i Daria Tamburrana w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych - Gazociąg transadriatycki we Włoszech (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato rozwinęła pytanie.

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rosę D'Amato, Seán Kelly, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleonorę Forenzę, i Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Przewodniczący wygłosił uwagę na temat publikacji interpelacji dotyczących kwestii pierwszorzędnych w porządku dziennym.

Głos zabrał Udo Bullmann.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Debata została zamknięta.


18. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

komisja TRAN

- Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(opinia: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 108 Regulaminu)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady, Komisji Europejskiej i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie zmodernizowanego układu o stowarzyszeniu UE–Chile (2018/2018(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 113 Regulaminu)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii (2018/2017(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja INTA

- Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (2017/2280(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. AFET
opinia: BUDG, INTA, DEVE (art. 54 Regulaminu)

komisja DEVE

- Łamanie praw rdzennej ludności na świecie, w tym masowy wykup gruntów rolnych (2017/2206(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. AFET
opinia: FEMM, DEVE

komisja JURI (art. 39 Regulaminu)

- Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. AGRI
opinia: ENVI, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE
opinia: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (art. 39 Regulaminu), JURI (art. 104 Regulaminu)

komisja FEMM

- Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

komisja AFET

- Rozporządzenie w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. bezpieczeństwa cybernetycznego”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE
opinia: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (art. 54 Regulaminu)


19. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


20. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 28 lutego i 1 marca 2018 r.


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.49.


22. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Załącznik 1 - Skład osobowy komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu

Komisja specjalna ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu

(30 członków)

Członkowie

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności