Zoznam 
Zápisnica
PDF 286kWORD 87k
Štvrtok, 8. februára 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (predložené návrhy uznesení)
 3.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 4.Situácia UNRWA (predložené návrhy uznesení)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Petície
 7.Úprava letného času (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial
  8.2.Popravy v Egypte
  8.3.Detské otroctvo na Haiti
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Vyhlásenie predsedníctva
 11.Zloženie Parlamentu
 12.Hlasovanie
  12.1.Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (hlasovanie)
  12.2.Popravy v Egypte (hlasovanie)
  12.3.Detské otroctvo na Haiti (hlasovanie)
  12.4.Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)
  12.5.Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (hlasovanie)
  12.6.Zriadenie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN) ***I (hlasovanie)
  12.7.Garančný fond pre vonkajšie opatrenia ***I (hlasovanie)
  12.8.Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie ***I (hlasovanie)
  12.9.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)
  12.10.Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (hlasovanie)
  12.11.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  12.12.Situácia UNRWA (hlasovanie)
  12.13.Úprava letného času (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Väčšie interpelácie (rozprava)
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.01 h.


2. Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (2017/2527(RSP))

Rozprava sa konala 6. februára 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 6.2.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky a Matteo Salvini v mene skupiny ENF, o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR, o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas a Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa a Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Hlasovanie: bod 12.10 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


3. Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia vo Venezuele (2017/2559(RSP))

Rozprava sa konala 6. februára 2018 (bod 16 zápisnice zo dňa 6.2.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec a Lorenzo Cesa v mene skupiny PPE, o situácii vo Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo a Elena Valenciano v mene skupiny S&D, o situácii vo Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek v mene skupiny ECR, o situácii vo Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o situácii vo Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, o situácii vo Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza a Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, o situácii vo Venezuele (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Hlasovanie: bod 12.11 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


4. Situácia UNRWA (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia UNRWA (2017/2553(RSP))

Rozprava sa konala 6. februára 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 6.2.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, o situácii UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski a Arne Gericke v mene skupiny ECR, o situácii UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post a Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, o situácii UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, o situácii UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor a Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rosa D’Amato, o situácii UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský a Lorenzo Cesa v mene skupiny PPE, o situácii UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Hlasovanie: bod 12.12 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


5. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva v mene Únie (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, TRAN

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI(článok 104 rokovacieho poriadku

- Návrh smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, EMPL, BUDG

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh uznesenia o vytvorení spoločných obchodných komôr v tretích krajinách, ktoré s EÚ podpísali obchodné dohody (B8-0042/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane talianskych a európskych agropotravinárskych výrobkov špičkovej kvality (B8-0061/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o udržateľnej mobilite a využívaní bicyklov (B8-0703/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nutnosti bojovať proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky (B8-0704/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o premiestňovaní migrantov (B8-0705/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o boji proti znečisťovaniu Stredozemného mora (B8-0706/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o opatreniach, vďaka ktorým by sa predišlo ďalším stratám pracovných miest v dôsledku čínskych akvizícií v Európe (B8-0707/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zvyšovaní povedomia proti plytvaniu potravinami (B8-0708/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI


6. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 6. februára 2018

(*) Meno je utajené

(*) (č. 1240/2017); (*) (č. 1241/2017); (*) (č. 1242/2017); (*) (č. 1243/2017); (*) (č. 1244/2017); Ion Georgescu (č. 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (č. 1246/2017); Fernando Duran Roca (č. 1247/2017); Vincas Jokimas (č. 1248/2017); (*) (č. 1249/2017); (*) (č. 1250/2017); (*) (č. 1251/2017); (*) (č. 1252/2017); (*) (č. 1253/2017); (*) (č. 1254/2017); (*) (č. 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (č. 1256/2017); Michele Chimienti (č. 1257/2017); Pierpaolo Volpe (č. 1258/2017); (*) (č. 1259/2017); Jens Genzer (č. 1260/2017); Jens Genzer (č. 1261/2017); Jens Genzer (č. 1262/2017); Jens Genzer (č. 1263/2017); Jens Genzer (č. 1264/2017); (*) (č. 0013/2018); (*) (č. 0014/2018); (*) (č. 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (č. 0016/2018); (*) (č. 0017/2018); (*) (č. 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (č. 0019/2018); (*) (č. 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (č. 0021/2018); (*) (č. 0022/2018); Xavier Gavilan (č. 0023/2018); (*) (č. 0024/2018); (*) (č. 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (č. 0026/2018); (*) (č. 0027/2018); Georgios Papadopoulos (č. 0028/2018); (*) (č. 0029/2018); Jean-pierre Sammut (č. 0030/2018); Domenico Lauriola (č. 0031/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (č. 0033/2018); (*) (č. 0034/2018); (*) (č. 0035/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0036/2018); Núria Esteban (č. 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (č. 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (č. 0039/2018); Alberto Malagoli (č. 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (č. 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (č. 0042/2018); (*) (č. 0043/2018); (*) (č. 0044/2018); Fotios Batzios (č. 0045/2018); Fotios Batzios (č. 0046/2018); (*) (č. 0047/2018); (*) (č. 0048/2018); (*) (č. 0049/2018); Heiko Fritschen (č. 0050/2018); Jens Genzer (č. 0051/2018); Jens Genzer (č. 0052/2018); Jens Genzer (č. 0053/2018); Josef Maruschke (č. 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (č. 0055/2018); Tuuli Stewart (č. 0056/2018); (*) (č. 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (č. 0058/2018); (*) (č. 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (č. 0060/2018); Constance Mbassi Manga (č. 0061/2018); (*) (č. 0062/2018); Aylin Zeybek (č. 0063/2018); (*) (č. 0064/2018); (*) (č. 0065/2018); (*) (č. 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (č. 0067/2018); (*) (č. 0068/2018); (*) (č. 0069/2018); (*) (č. 0070/2018).


7. Úprava letného času (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Úprava letného času (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Heidi Hautala, a Werner Langen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman a Andrzej Grzyb.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Karima Delli v mene výboru TRAN, o úprave letného času (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki, o úprave letného času (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.13 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 7.2.2018 .)


8.1. Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial

Návrhy uznesenia B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 a B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post a Helmut Scholz uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


8.2. Popravy v Egypte

Návrhy uznesenia B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 a B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Seán Kelly v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Isabella De Monte a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


8.3. Detské otroctvo na Haiti

Návrhy uznesenia B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 a B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano a Maria Lidia Senra Rodríguez uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Norbert Neuser v mene skupiny S&D, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 8.2.2018.

(Rokovanie bolo o 11.28 h prerušené až do začiatku hlasovania.)


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.01 h.


10. Vyhlásenie predsedníctva

Predsedajúci predniesol vyhlásenie o zemetrasení, ktoré včera postihlo Tchajwan, a v mene Parlamentu vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí.


11. Zloženie Parlamentu

Príslušné francúzske úrady oznámili, že Jacques Colombier bol s účinnosťou od 2. februára 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Edouarda Ferranda.

Parlament vzal na vedomie jeho zvolenie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Jacques Colombier zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

°
° ° °

V rozprave vystúpil David Coburn.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 a B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0096/2018

(nahrádzajúci B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 a B8-0106/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0034)


12.2. Popravy v Egypte (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 a B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0109/2018

(nahrádzajúci B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 a B8-0116/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere a Željana Zovko v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri a Isabella De Monte v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek a Monica Macovei v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken a Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0035)


12.3. Detské otroctvo na Haiti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 a B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0100/2018)

(nahrádzajúci B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 a B8-0110/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Norbert Neuser v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki a Notis Marias v mene skupiny ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun a Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Prijatý (P8_TA(2018)0036)


12.4. Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)

Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (2018/2535(RSP))

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

MENOVITÉ ZLOŽENIE OSOBITNÉHO VÝBORU PRE POSTUP ÚNIE PRE POVOĽOVANIE PESTICÍDOV

Vyhlásený za schválený (príloha 1 zápisnice zo dňa 8.2.2018)


12.5. Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Spravodajca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Christofer Fjellner, pred hlasovaním.


12.6. Zriadenie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Helga Stevens (v zastúpení spravodajkyne) a João Pimenta Lopes, pred hlasovaním.


12.7. Garančný fond pre vonkajšie opatrenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0037)


12.8. Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0038)


12.9. Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky [2017/2071(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0039)


12.10. Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 6. februára 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 6.2.2018).

Návrhy uznesenia boli oznámené 8. februára 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 8.2.2018).

Návrhy uznesenia B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 a B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0082/2018

(nahrádzajúci B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 a B8-0103/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa a Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny LDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0040)

(Návrh uznesenia B8-0079/2018 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Miapetra Kumpula-Natri predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 8 návrhu spoločného uznesenia RC-B8-0082/2018. Pozmeňujúci návrh bol uznaný za prípustný.


12.11. Situácia vo Venezuele (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia vo Venezuele (2018/2559(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 6. februára 2018 (bod 16 zápisnice zo dňa 6.2.2018).

Návrhy uznesenia boli oznámené 8. februára 2018 (bod 3 zápisnice zo dňa 8.2.2018).

Návrhy uznesenia B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 a B8-0094/2018(2018/2559(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0078/2018

(nahrádzajúci B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec a Lorenzo Cesa v mene skupiny PPE;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski a Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2018)0041)

(Návrhy uznesenia B8-0083/2018, B8-0087/2018 a B8-0094/2018 sa stali bezpredmetnými.)


12.12. Situácia UNRWA (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia UNRWA (2018/2553(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 6. februára 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 6.2.2018).

Návrhy uznesenia boli oznámené 8. februára 2018 (bod 4 zápisnice zo dňa 8.2.2018).

Návrhy uznesenia B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 a B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0085/2018

(nahrádzajúci B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 a B8-0093/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa a Tokia Saïfi v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post a Marita Ulvskog v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić a Karol Karski v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun a Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Prijatý (P8_TA(2018)0042)


12.13. Úprava letného času (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0070/2018 a B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA B8-0070/2018

Prijatý (P8_TA(2018)0043)

(Návrh uznesenia B8-0071/2018 sa stal bezpredmetným.)


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Správa: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Správa: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Alex Mayer a Monika Smolková

Návrhy uznesenia o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) a (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins a Laima Liucija Andrikienė

Návrh spoločného uznesenia o situácii vo Venezuele (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė a Daniel Hannan

Návrh spoločného uznesenia sur la situation de l’UNRWA (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza a Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia o úprave letného času (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský a Dubravka Šuica.


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.57 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

15. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


16. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


17. Väčšie interpelácie (rozprava)

Transjadranský plynovod v Taliansku

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000086/2017) od Rosy D'Amatonovej a Daria Tamburrana v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Väčšia interpelácia - Transjadranský plynovod v Taliansku (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato rozvinula otázku.

Miguel Arias Cañete (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rosa D'Amato, Seán Kelly, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eleonora Forenza, a Angel Dzhambazki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Maria Grapini.

Predsedajúci predniesol pripomienku k uverejňovaniu veľkých interpelácií v programe.

V rozprave vystúpil Udo Bullmann.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

Rozprava sa skončila.


18. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

výbor TRAN

- Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 108 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Európskej komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s modernizovanou dohodou o pridružení medzi EÚ a Čile (2018/2018(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 113 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou (2018/2017(INI))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor INTA

- Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (2017/2280(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
stanovisko: BUDG, INTA, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy (2017/2206(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
stanovisko: FEMM, DEVE

výbor JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov, zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nariadenie o úradných kontrolách] a zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku), JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

výbor FEMM

- Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

výbor AFET

- Nariadenie o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)


19. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


20. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa uskutočnia 28. februára 2018 a 1. marca 2018.


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.49 h.


22. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Príloha 1 - Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

Commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides dans l’Union

(30 členov)

Riadni členovia

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia