Kazalo 
Zapisnik
PDF 278kWORD 86k
Četrtek, 8. februar 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 4.Stanje v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (vloženi predlogi resolucij)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Peticije
 7.Ureditev poletnega časa (razprava)
 8.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
8.1.Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial
  
8.2.Usmrtitve v Egiptu
  
8.3.Suženjstvo otrok na Haitiju
 9.Nadaljevanje seje
 10.Izjava predsedujočega
 11.Sestava Parlamenta
 12.Čas glasovanja
  
12.1.Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial (glasovanje)
  
12.2.Usmrtitve v Egiptu (glasovanje)
  
12.3.Suženjstvo otrok na Haitiju (glasovanje)
  
12.4.Poimenska sestava posebnega odbora za postopek Unije za registracijo pesticidov (glasovanje)
  
12.5.Spremljanje emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter poročanje o njih ***I (glasovanje)
  
12.6.Vzpostavitev centraliziranega sistema za identifikacijo držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav ali apatridov, da se dopolni in podpre evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) ***I (glasovanje)
  
12.7.Jamstveni sklad za zunanje ukrepe ***I (glasovanje)
  
12.8.Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije ***I (glasovanje)
  
12.9.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (glasovanje)
  
12.10.Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (glasovanje)
  
12.11.Razmere v Venezueli (glasovanje)
  
12.12.Stanje v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (glasovanje)
  
12.13.Ureditev poletnega časa (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanj
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 17.Večje interpelacije (razprava)
 18.Sklepi o določenih dokumentih
 19.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 20.Datum naslednjih sej
 21.Zaključek seje
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Poimenska sestava posebnega odbora za postopek Unije za registracijo pesticidov


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.01.


2. Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (2017/2527(RSP))

Razprava je potekala 6. februarja 2018 (točka 15 zapisnika z dne 6.2.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky in Matteo Salvini v imenu skupine ENF o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE o najnovejšem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas in Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa in Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Glasovanje: točka 12.10 zapisnika z dne 8.2.2018.


3. Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2017/2559(RSP))

Razprava je potekala 6. februarja 2018 (točka 16 zapisnika z dne 6.2.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec in Lorenzo Cesa v imenu skupine PPE o razmerah v Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo in Elena Valenciano v imenu skupine S&D o razmerah v Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o razmerah v Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah v Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza in Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Venezueli (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Glasovanje: točka 12.11 zapisnika z dne 8.2.2018.


4. Stanje v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Stanje v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2017/2553(RSP))

Razprava je potekala 6. februarja 2018 (točka 17 zapisnika z dne 6.2.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur in Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL o stanju v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski in Arne Gericke v imenu skupine ECR o stanju v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post in Marita Ulvskog v imenu skupine S&D o stanju v agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o stanju v agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rosa D’Amato o stanju v agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský in Lorenzo Cesa v imenu skupine PPE o stanju v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Glasovanje: točka 12.12 zapisnika z dne 8.2.2018.


5. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA) v zvezi z razvojem satelitske navigacije in zagotavljanjem povezanih storitev na območju pristojnosti agencije ASECNA za civilno letalstvo (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET, TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog direktive Sveta o določbah za krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

AFCO, EMPL, BUDG

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive2006/112/ES oskupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

JURI, IMCO

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) od poslancev Parlamenta: predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Salvatore Domenico Pogliese. Predlog resolucije o ustanovitvi skupnih gospodarskih zbornic v tretjih državah, podpisnicah trgovinskih sporazumov z EU (B8-0042/2018)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščititi odličnosti italijanskih in evropskih agroživilskih proizvodov (B8-0061/2018)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o trajnostni mobilnosti in uporabi kolesa (B8-0703/2017)

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o potrebi po preprečevanju šolskega osipa (B8-0704/2017)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

EMPL

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o premestitvi migrantov (B8-0705/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o boju proti onesnaženju v Sredozemskem morju (B8-0706/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o ukrepih za preprečevanje nadaljnjih izgub delovnih mest zaradi kitajskih prevzemov v Evropi (B8-0707/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ozaveščanju o živilskih odpadkih (B8-0708/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI


6. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

6. februarja 2018

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 1240/2017); (*) (št. 1241/2017); (*) (št. 1242/2017); (*) (št. 1243/2017); (*) (št. 1244/2017); Ion Georgescu (št. 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (št. 1246/2017); Fernando Duran Roca (št. 1247/2017); Vincas Jokimas (št. 1248/2017); (*) (št. 1249/2017); (*) (št. 1250/2017); (*) (št. 1251/2017); (*) (št. 1252/2017); (*) (št. 1253/2017); (*) (št. 1254/2017); (*) (št. 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (št. 1256/2017); Michele Chimienti (št. 1257/2017); Pierpaolo Volpe (št. 1258/2017); (*) (št. 1259/2017); Jens Genzer (št. 1260/2017); Jens Genzer (št. 1261/2017); Jens Genzer (št. 1262/2017); Jens Genzer (št. 1263/2017); Jens Genzer (št. 1264/2017); (*) (št. 0013/2018); (*) (št. 0014/2018); (*) (št. 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (št. 0016/2018); (*) (št. 0017/2018); (*) (št. 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (št. 0019/2018); (*) (št. 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (št. 0021/2018); (*) (št. 0022/2018); Xavier Gavilan (št. 0023/2018); (*) (št. 0024/2018); (*) (št. 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (št. 0026/2018); (*) (št. 0027/2018); Georgios Papadopoulos (št. 0028/2018); (*) (št. 0029/2018); Jean-pierre Sammut (št. 0030/2018); Domenico Lauriola (št. 0031/2018); Pierpaolo Volpe (št. 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (št. 0033/2018); (*) (št. 0034/2018); (*) (št. 0035/2018); Pierpaolo Volpe (št. 0036/2018); Núria Esteban (št. 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (št. 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (št. 0039/2018); Alberto Malagoli (št. 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (št. 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (št. 0042/2018); (*) (št. 0043/2018); (*) (št. 0044/2018); Fotios Batzios (št. 0045/2018); Fotios Batzios (št. 0046/2018); (*) (št. 0047/2018); (*) (št. 0048/2018); (*) (št. 0049/2018); Heiko Fritschen (št. 0050/2018); Jens Genzer (št. 0051/2018); Jens Genzer (št. 0052/2018); Jens Genzer (št. 0053/2018); Josef Maruschke (št. 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (št. 0055/2018); Tuuli Stewart (št. 0056/2018); (*) (št. 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (št. 0058/2018); (*) (št. 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (št. 0060/2018); Constance Mbassi Manga (št. 0061/2018); (*) (št. 0062/2018); Aylin Zeybek (št. 0063/2018); (*) (št. 0064/2018); (*) (št. 0065/2018); (*) (št. 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (št. 0067/2018); (*) (št. 0068/2018); (*) (št. 0069/2018); (*) (št. 0070/2018).


7. Ureditev poletnega časa (razprava)

Izjava Komisije: Ureditev poletnega časa (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Angelo Ciocca v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Heidi Hautala, in Werner Langen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman in Andrzej Grzyb.

Govorila je Violeta Bulc.

Vložena predloga resolucij, s katerima se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Karima Delli v imenu odbora TRAN o ureditvi poletnega časa (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki o ureditvi poletnega časa (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.13 zapisnika z dne 8.2.2018.


8. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 7.2.2018)


8.1. Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial

predlogi resolucij B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 in B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post in Helmut Scholz so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Francisco Assis v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda in Csaba Sógor.

Po postopku "catch the eye" je govoril Jiří Pospíšil.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.1 zapisnika z dne 8.2.2018.


8.2. Usmrtitve v Egiptu

predlogi resolucij B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 in B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij.

Govoril je Seán Kelly v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorili so Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Isabella De Monte in Stanislav Polčák.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.2 zapisnika z dne 8.2.2018.


8.3. Suženjstvo otrok na Haitiju

predlogi resolucij B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 in B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano in Maria Lidia Senra Rodríguez so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Norbert Neuser v imenu skupine S&D, Urmas Paet v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák in Seán Kelly.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.3 zapisnika z dne 8.2.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11.28 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.01.


10. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o včerajšnjem potresu na Tajvanu in je v imenu Parlamenta izrekel sožalje družinam žrtev.


11. Sestava Parlamenta

Pristojni francoski organi so Evropski parlament obvestili, da je bil namesto Edouarda Ferranda za poslanca Evropskega parlamenta izvoljen Jacques Colombier z začetkom veljavnosti 2. februarja 2018.

Parlament je vzel na znanje njegovo izvolitev.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Jacques Colombier polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

°
° ° °

Govoril je David Coburn.


12. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


12.1. Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 in B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0096/2018

(ki nadomešča B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 in B8-0106/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga in Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0034)


12.2. Usmrtitve v Egiptu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 in B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0109/2018

(ki nadomešča B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 in B8-0116/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere in Željana Zovko v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri in Isabella De Monte v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga in Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken in Jakop Dalunde v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0035)


12.3. Suženjstvo otrok na Haitiju (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 in B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0100/2018)

(ki nadomešča B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 in B8-0110/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Norbert Neuser v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki in Notis Marias v imenu skupine ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun in Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Sprejeto (P8_TA(2018)0036)


12.4. Poimenska sestava posebnega odbora za postopek Unije za registracijo pesticidov (glasovanje)

Poimenska sestava posebnega odbora za postopek Unije za registracijo pesticidov (2018/2535(RSP))

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

POIMENSKA SESTAVA POSEBNEGA ODBORA ZA POSTOPEK UNIJE ZA REGISTRACIJO PESTICIDOV

Razglašeno kot odobreno (priloga 1 zapisnika z dne 8.2.2018)


12.5. Spremljanje emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter poročanje o njih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter poročanje o njih (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Poročevalec: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Christofer Fjellner, pred glasovanjem.


12.6. Vzpostavitev centraliziranega sistema za identifikacijo držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav ali apatridov, da se dopolni in podpre evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za identifikacijo držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav ali apatridov, da se dopolni in podpre evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Helga Stevens (namesto poročevalca) in João Pimenta Lopes, pred glasovanjem.


12.7. Jamstveni sklad za zunanje ukrepe ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0037)


12.8. Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0038)


12.9. Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke [2017/2071(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0039)


12.10. Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP))

Razprava je potekala dne 6. februarja 2018 (točka 15 zapisnika z dne 6.2.2018).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 8. februarja 2018 (točka 2 zapisnika z dne 8.2.2018).

predlogi resolucij B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 in B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0082/2018

(ki nadomešča B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 in B8-0103/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa in Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0040)

(Predlog resolucije B8-0079/2018 je brezpredmeten.)

Govori

Miapetra Kumpula-Natri je podal ustni predlog spremembe k odstavku 8 skupnega predloga resolucije RC-B8-0082/2018, ki je bil upoštevan.


12.11. Razmere v Venezueli (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2018/2559(RSP))

Razprava je potekala dne 6. februarja 2018 (točka 16 zapisnika z dne 6.2.2018).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 8. februarja 2018 (točka 3 zapisnika z dne 8.2.2018).

predlogi resolucij B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 in B8-0094/2018(2018/2559(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0078/2018

(ki nadomešča B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec in Lorenzo Cesa v imenu skupine PPE;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski in Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0041)

(Predlogi resolucij B8-0083/2018, B8-0087/2018 in B8-0094/2018 so brezpredmetni.)


12.12. Stanje v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Stanje v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP))

Razprava je potekala dne 6. februarja 2018 (točka 17 zapisnika z dne 6.2.2018).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 8. februarja 2018 (točka 4 zapisnika z dne 8.2.2018).

predlogi resolucij B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 in B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0085/2018

(ki nadomešča B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 in B8-0093/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa in Tokia Saïfi v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post in Marita Ulvskog v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić in Karol Karski v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun in Jakop Dalunde v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Laura Agea.

Sprejeto (P8_TA(2018)0042)


12.13. Ureditev poletnega časa (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0070/2018 in B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0070/2018

Sprejeto (P8_TA(2018)0043)

(Predlog resolucije B8-0071/2018 je brezpredmeten.)


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

13. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Alex Mayer in Monika Smolková

predlogi resolucij o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) in (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins in Laima Liucija Andrikienė

Skupni predlog resolucije o razmerah v Venezueli (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė in Daniel Hannan

Skupni predlog resolucije o stanju v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza in Tomáš Zdechovský

Predlog resolucije o ureditvi poletnega časa (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský in Dubravka Šuica.


14. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 12.57.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

15. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


16. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


17. Večje interpelacije (razprava)

Čezjadranski plinovod v Italiji

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-000086/2017), ki sta jo vložila Rosa D'Amato in Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD Komisiji: Večja interpelacija - Čezjadranski plinovod v Italiji (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato je predstavila vprašanje.

Miguel Arias Cañete (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Urszula Krupa v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Rosa D'Amato, Seán Kelly, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Eleonora Forenza, in Angel Dzhambazki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" je govorila Maria Grapini.

Predsednik je govoril o objavi dnevnega reda za večje interpelacije.

Govoril je Udo Bullmann.

Govoril je Miguel Arias Cañete.

Razprava se je zaključila.


18. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

odbor TRAN

- Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 108 Poslovnika)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Evropski komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o posodobljenem pridružitvenem sporazumu med EU in Čilom (2018/2018(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 113 Poslovnika)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o Libiji (2018/2017(INI))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor INTA

- Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (2017/2280(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: BUDG, INTA, DEVE (člen 54 Poslovnika)

odbor DEVE

- Kršitev pravic domorodnih ljudstev v svetu, vključno s prilaščanjem zemljišč (2017/2206(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: FEMM, DEVE

odbor JURI (člen 39 Poslovnika)

- Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov, sprememba Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o uradnem nadzoru] in razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (člen 39 Poslovnika), JURI (člen 104 Poslovnika)

odbor FEMM

- Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

odbor AFET

- Uredba o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije (Uredba o kibernetski varnosti) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (člen 54 Poslovnika)


19. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


20. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta potekali 28. februarja 2018 in 1. marca 2018.


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.49.


22. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Priloga 1 - Poimenska sestava posebnega odbora za postopek Unije za registracijo pesticidov

Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov

(30 članov)

Polnopravni člani

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Zadnja posodobitev: 24. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov